671 sayılı KHK ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Yapılan Kalıcı Değişiklikler

MADDE 3– 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 14/A maddesi eklenmiştir.

“Dış kaynaktan pilot subay temini:

MADDE 14/A- En az dört yıl süreli eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan pilot olarak mezun olan kadın veya erkeklerden muvazzaf subay olmak için başvuranlar; düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmiyedi yaşını bitirmemiş olmak, yedek subay olma koşullarını taşımak ve sınavlarda başarılı olmak şartıyla muvazzaf subaylığa nasbedilebilirler. Bunlardan pilotaj eğitiminde başarısız olanlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinde hizmetine ihtiyaç duyulması halinde, 14 üncü maddede düzenlenen diğer şartlan sağlamak ve gerekli eğitimleri tamamlamak kaydıyla diğer sınıflarda istihdam edilebilirler. Ancak bunlar için 14 üncü maddenin dördüncü fıkrasındaki deneme süresi üç yıl olarak uygulanır. Pilotaj eğitiminde başarısız olanlar ile deneme süresi içerisinde Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanlardan herhangi bir tazminat alınmaz.”

MADDE 4- 926 sayılı Kanunun 113 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Pilotaj eğitimini (pilot adaylarına verilen uçuş eğitimini) bitirenlerin yükümlülükleri sekiz yıl uzatılır.”

MADDE 5- 926 sayılı Kanunun mülga 143 üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“MADDE 143- Yedek subay okulu öğrencilerine 6.528 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın %50’si tutarında harçlık ödenir.

Kendi nam ve hesabına fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını bitirenlerden astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine alınanlara, 2.680 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın % 90’ı tutarında harçlık ödenir. 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.

Kendi nam ve hesabına fakülte veya yüksekokulları bitirenlerden subay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine alınanlar, asteğmenler için ilgili mevzuatında öngörülen aylık ve mali haklar ile sosyal yardımlardan (tayın bedeli hariç) aynen yararlandırılırlar. 2629 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.

Harçlıkların küsuratlı çıkması durumunda, ödemelerde küsuratlı değerler tama (1 Türk Lirasına) iblağ edilir.

Harçlıklardan vergi ve diğer kesintiler yapılmaz. Harçlıklar haczedilemez.”

MADDE 6- 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici maddeler eklenmiştir.

“EK GEÇİCİ MADDE 92- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir nedenle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan veya ilişiği kesilen pilot subaylardan istekliler, uçuş için gerekli şartlan sağlamaları ve başvurularının uygun görülmesi halinde ilgili Kuvvet Komutanının teklifi ve Milli Savunma Bakanının onayı ile yeniden subay nasbedilerek Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevlendirilebilirler. Bunların dışarıda geçirdikleri süreler rütbe bekleme süresinden sayılır. Malullük ve ölüm hali hariç olmak üzere en az dört yıl görev yapmadan Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanlar, nasbedildikleri yeni rütbelerinin emeklilik de dahil olmak üzere hiçbir hakkından yararlanamaz. Emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken bu madde kapsamında görevlendirilenlerin bu aylıkları kesilir. Aylıkları kesilenlerden dört yıl görev süresi şartını yerine getirmemiş olanların, bu hizmet süreleri hizmet birleştirmesine konu edilmez ve başkaca bir şart aranmaksızın haklarında toptan ödeme hükümleri uygulanır. Aylıkları kesilenlerin sigortalılıklarının sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilgili sosyal güvenlik kanunlarına göre aylıkları yeniden bağlanır. Bu maddenin uygulanması nedeniyle geçmişe yönelik olarak herhangi bir ödeme yapılmaz.

EK GEÇİCİ MADDE 93- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir nedenle uçuştan ayrılan subaylar, bir yıl içinde başvuruda bulunmaları ve uçuş için gerekli şartlan sağlamaları kaydıyla ilgili Kuvvet Komutanlığınca yeniden pilotaj eğitimine alınabilirler. Pilotaj eğiminde başarılı olanların’yükümlülük süresi, bu eğitime başlama tarihinden itibaren onbeş yıldır. Pilotaj eğiminde başarısız olanların bu eğitimde geçirdikleri süre, yükümlülük süresine dahil edilir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir