Anayasaya göre Olağanüstü Halde temel hak ve hürriyetler ne ölçüde kısıtlanabilir?

IV. Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması

MADDE 15. – (1) Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde,

  • milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla,
  • durumun gerektirdiği ölçüde

temel hak ve hürriyetlerin kullanılması

  • kısmen veya tamamen durdurulabilir veya
  • bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.

(2) Birinci fıkrada belirlenen durumlarda da,

  • savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler (Değişik: 7.5.2004-5170/2 md.) dışında, kişinin yaşama hakkına, maddî ve manevî varlığının bütünlüğüne dokunulamaz;
  • kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz;
  • suç ve cezalar geçmişe yürütülemez;
  • suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir