Anayasaya göre Olağanüstü Hal nasıl ilan edilir?

3. Olağanüstü hallerle ilgili düzenleme

MADDE 121. – (1) Anayasanın 119 ve 120 nci maddeleri uyarınca olağanüstü hal ilânına karar verilmesi durumunda, bu karar Resmî Gazetede yayımlanır ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağırılır.

  • Meclis, olağanüstü hal süresini değiştirebilir,
  • Bakanlar Kurulunun istemi üzerine,
  • her defasında dört ayı geçmemek üzere, süreyi uzatabilir
  • veya olağanüstü hali kaldırabilir.

(2) 119 uncu maddeuyarınca ilân edilen olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile olağanüstü hallerin her türü için ayrı ayrı geçerli olmak üzere,

  • Anayasanın 15 inci maddesindeki ilkeler doğrultusunda
  • temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağı,
  • halin gerektirdiği tedbirlerin nasıl ve ne suretle alınacağı,
  • kamu hizmeti görevlilerine ne gibi yetkiler verileceği,
  • görevlilerin durumlarında ne gibi değişiklikler yapılacağı ve
  • olağanüstü yönetim usulleri,

Olağanüstü Hal Kanununda düzenlenir.

(3) Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir.

Bu kararnameler, Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur; bunların Meclisce onaylanmasına ilişkin süre ve usul, İçtüzükte belirlenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir