Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine göre Olağanüstü Halde temel hak ve hürriyetler kısıtlanabilir mi?

MADDE 15 Olağanüstü hallerde yükümlülükleri askıya alma

(1) Savaş veya ulusun varlığını tehdit eden başka bir genel tehlike halinde her Yüksek Sözleşmeci Taraf,

  • durumun kesinlikle gerektirdiği ölçüde ve
  • uluslararası hukuktan doğan başka yükümlülüklere ters düşmemek koşuluyla,

bu Sözleşme’de öngörülen yükümlülüklere aykırı tedbirler alabilir.

(2) Yukarıdaki hüküm,

  • meşru savaş fiilleri sonucunda meydana gelen ölüm hali dışında 2. maddeye,
  • 3. ve 4. maddeler (fıkra 1) ile
  • 7. maddeye aykırı tedbirlere cevaz vermez.

(3) Aykırı tedbirler alma hakkını kullanan her Yüksek Sözleşmeci Taraf, alınan tedbirler ve bunları gerektiren nedenler hakkında Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne tam bilgi verir. Bu Yüksek Sözleşmeci Taraf, sözü geçen tedbirlerin yürürlükten kalktığı ve Sözleşme hükümlerinin tekrar tamamen geçerli olduğu tarihi de Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne bildirir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir