Babanın evlilik dışı çocuğunu nüfusuna geçirmesi ya da tanıması ne şekilde yapılabilir?

Çocukların anne ile soybağı doğum ile kurulur. Evlilik dışı doğan çocukların baba ile soybağı kurulması ise

  1. baba tarafından çocuğun tanınması veya
  2. anne ya da çocuk tarafından açılan babalık davası ile olur.

Babalık davasını ayrı bir yazıya bırakarak, bu yazıda babanın evlilik dışı çocuğu tanımasının ne şekilde yapılacağını anlatacağız.

Babanın çocuğu tanıması;

  1. nüfus memuruna veya mahkemeye yapacağı yazılı başvuru ya da resmi senetle veya
  2. vasiyetnamesinde yer vereceği beyanla yapılabilir.

Çocuk, doğumdan itibaren 30 gün, yurtdışında doğmuş ise 60 gün içinde anne ve babanın birlikte beyanıyla babanın nüfusuna kaydedilebilir. Bu şekilde tanıma için babanın tek başına beyanı yeterli değildir. Anne bu beyanı vermekten kaçınıyor veya anneye ulaşılamıyorsa babanın tanıma davası açması gerekir.

Altı yaşını bitirmemiş çocukların doğum tarihinde ebeveynin beyanı esas alınır. Altı yaşını dolduran çocuklar için doğuma ait resmî belge ibraz edilmez ise, yaş tespiti işlemi yapılır.

Tanıma davası ise, hasımsız olarak açılır ve çekişmesiz yargı işlerindendir. Bu davada en kolay ve hızlı çözüm yolu DNA testine başvurmaktan geçer. Baba ile çocuğun DNA’larının uyuşması halinde mahkeme, soybağının kurulmasına karar verecektir.

Başka bir erkekle soybağı kurulmuş çocuk, bu bağ ortadan kaldırılmadıkça tanıma işlemi yapılamaz.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun ilgili maddeleri şu şekildedir:

Bildirim yükümlülüğü ve süresi

Madde 15- (1) Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan itibaren Türkiye’de otuz gün içinde nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise altmış gün içinde dış temsilciliğe bildirilmesi zorunludur.

(2) Bildirim; veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından, doğumu gösteren resmî belgeye dayanarak yapılabileceği gibi sözlü beyana dayalı olarak da yapılabilir.

(3) Yurt dışındaki doğum bildirimleri, yabancı makamlardan alınmış resmî belge veya raporun dış temsilciliğe verilmesi veya çocuğa konulan adın belirtildiği dilekçe ve ana ile babanın tam kimlik bilgileri ile nüfusta kayıtlı oldukları yeri gösteren belgelerle birlikte dış temsilciliğe gönderilmesi suretiyle de yapılabilir. Dış temsilcilik bildirim tarihi olarak evrakın postaya verildiği tarihi esas alarak düzenleyeceği doğum tutanağını nüfus müdürlüklerine göndermekle yükümlüdür.

(4) Doğumla ilgili yapılan bildirimler nüfus müdürlüklerince doğum tutanağına geçirilir.

(5) İlgilinin herhangi bir belge ibraz edememesi halinde sözlü beyanı esas alınarak bildirim tutanaklara geçirilir ve doğum tutanakları bildirimi yapan ile görevliler tarafından imzalanır.

Süresi içinde bildirilmeyen doğumlar

Madde 16- (1) Bu Kanunun 15 inci maddesinde belirtilen süreyi geçirdikten sonra bildirilen altı yaşını bitirmemiş olan çocukların doğum tarihinin tespitinde beyan esas alınır. Çocuk altı yaşını doldurmuş ise nüfus müdürlüğüne getirilerek resmî sağlık kuruluşunca yaşının tespit edilmesi sağlanır. Doğuma ait resmî belge ibraz edilmesi halinde, yaş tespitine gerek kalmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir