Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin Ek 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

22/05/2016 tarihinde Yönetmelik’e eklenen EK-4’üncü madde şu şekildeydi:

Koordinasyon birimleri
EK MADDE 4 – (1) Büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşunda, hizmetlerin vatandaşa
en yakın ve en uygun yöntemle sunulması ve ilçe belediyesi ile gerekli eşgüdümün sağ-
lanabilmesi için yetki alanı bir veya birden fazla ilçeyi içine alacak şekilde koordinasyon birimleri
kurulabilir.
(2) Hizmet ihtiyaçları doğrultusunda ihtiyaç bulunan kadroların birinci fıkra hükümlerine
göre kurulan birimlere tahsisi büyükşehir belediye meclisi tarafından gerçekleştirilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir