Borçlu, Ödeme Emri tebliğ edildikten sonra 7 gün içinde mal beyanında bulunmazsa ne olur?

İcra ve İflas Kanunu’nun 32. maddesine göre; ödeme emrinde, hükmolunan şeyin cinsi ve miktarı gösterilir; yedi gün içinde ödenmesi ve bu süre içinde borç ödenmez veya hükmolunan teminat verilmezse ya da icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirilmezse cebri icra yapılacağı ihtar edilir. Ödeme emrinde, bu süre içinde 74 üncü maddeye uygun şekilde mal beyanında bulunması ve bulunmazsa hapis ile tazyik olunacağı, mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursa hapis ile cezalandırılacağı bildirilir.

İcra ve İflas Kanunu’nun 74. maddesine göre; mal beyanı, borçlunun gerek kendisinde ve gerek üçüncü şahıslarda bulunan mal ve alacak ve haklarında borcuna yetecek miktarın çeşit ve mahiyet ve vasıflarını ve her türlü kazanç ve gelirlerini ve yaşayış tarzına göre geçim kaynaklarını ve buna nazaran borcunu ne şekilde ödeyebileceğini yazı ile icra dairesine bildirmesidir.

İcra ve İflas Kanunu’nun 76. maddesine göre; mal beyanında bulunmayan borçlu, alacaklının talebi üzerine beyanda bulununcaya kadar icra mahkemesi hakimi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere üç ayı geçmemek üzere hapisle tazyik olunur.

İcra ve İflas Kanunu’nun 77. maddesine göre; icra dairesine yapılan beyanda malı olmadığını bildirmiş veya borcuna yetecek mal göstermemiş yahut beyandan imtina etmiş olan borçlu sonradan kazandığı malları ve kazancında ve gelirinde meydana gelen artışları yedi gün içinde icra dairesine bildirmek zorundadır.

İcra ve İflas Kanunu’nun 338. maddesine göre; gerçeğe aykırı mal beyanında bulunan kimse, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir; ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir. Ancak, bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi bir yılı geçemez.

İcra ve İflas Kanunu’nun 339. maddesine göre; sonradan kazandığı malları veya kazancında ve gelirinde meydana gelen artışları bu Kanunda öngörüldüğü şekilde bildirmeyen borçlu, bu mal veya kazancı asıl veya bedel itibariyle mevcut olduğu takdirde, on gün; mal veya kazancını asıl veya bedel itibariyle geçerli bir sebep olmaksızın elden çıkarmışsa, bir aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılır. Bu cezalara alacaklının şikâyeti üzerine karar verilir. Kişi, icra takibine konu olan borcu tamamen ödediği takdirde, bu ceza düşer.

Buna göre, verilecek tazyik hapsinin amacı borçluyu gerçeğe uygun şekilde mal beyanında bulunmaya zorlamaktır. Süresi içinde mal beyanında bulunmayan, gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya sonradan malvarlığı ve gelirlerinde meydana gelen artışı bildirmeyenler tazyik hapsi cezası ile karşılaşır. Borcun ödenmesi tazyik hapsi cezasını kaldırır.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir