İcra ve İflas Kanunu Bakımından Rehin, İpotek ve Taşınır Rehni Kavramları Neyi İfade Eder?

 • Rehin: Aşağıdaki tanımlara göre “ipotek” ve “taşınır rehni” kapsamındaki tüm taşınır  ve taşınmaz rehinleridir.

Daha fazlasını oku

İcra Dairelerinin İşlemlerinin Tebligatları Nasıl Yapılır?

 • İcra dairelerince yapılacak tebliğler yazı ile ve Tebligat Kanunu hükümlerine göre olur.

 • Bu tebliğler makbuz karşılığında doğrudan doğruya tevdi suretiyle de yapılabilir.

 • İlamda ve 38 inci maddeye göre ilam hükmünde sayılan belgelerle ipotek senedinde yazılı olan adresi değiştiren alacaklı veya borçlu; durumu birbirlerine noter aracılığıyla bildirmiş olmadıkça, tebligat aynı adrese yapılır ve bu adreste bulunmadığı takdirde Tebligat Kanununun 35 inci maddesi uygulanır.

 • Adres değişikliği, yukarıdaki fıkra gereğince alacaklı veya borçlu tarafından diğer tarafa tebliğ olunduğu halde eski adrese tebligat yaptırarak Tebligat Kanununun 35inci maddesinden faydalanmış olan taraf, bu suretle diğer tarafa verdiği bütün zararları yüzde 15 fazlasıyla ödemek zorundadır. Ayrıca hakkında 343 üncü maddedeki ceza da uygulanır.

  Daha fazlasını oku

İcra ve İflas Dairelerinde Verilen Sürelerin Başlangıcı ve Bitişi Ne Şekilde Hesaplanır?

 1. Gün olarak belirlenen sürelerde ilk gün hesaba katılmaz.
 2. Ay ve sene olarak belirlenen süreler ay ve senenin kaçıncı günü işlemeye başlamışsa biteceği ay veya senenin aynı gününde, sürenin biteceği ayın sonunda böyle bir gün yoksa ayın son gününde biter.
 3. Sürenin son günü resmi tatil gününe denk gelirse, süre tatilden sonraki ilk günde biter.
 4. Süre, son günün tatil saatinde bitmiş sayılır.
 5. Bu kanunun belirlediği süreleri değiştiren sözleşmeler hükümsüzdür.
 6. Ancak herhangi bir sürenin geçmesinden yararlanma hakkı olan borçlu, bu hakkından vazgeçebilir. Bu vazgeçme üçüncü kişilere etki etmez.

Sürelerin başlaması ve bitmesi :

Madde 19 – (Değişik: 18/2/1965 – 538/12 md.)

Gün olarak tayin olunan müddetlerde ilk gün hesaba katılmaz.

Ay veya sene olarak tayin olunan müddetler ayın veya senenin kaçıncı günü işlemeye başlamış ise biteceği ay veya senenin aynı gününde ve müddetin biteceği ayın sonunda böyle bir gün yoksa ayın son gününde biter.

Bir müddetin sonuncu günü resmi bir tatil gününe rastlarsa, müddet tatili takibeden günde biter.

Müddet, son günün tatil saatinde bitmiş sayılır.

Müddetlerin değiştirilmemesi:

Madde 20 – Bu kanunun tayin eylediği müddetleri değiştiren bütün mukaveleler hükümsüzdür. Ancak her hangi bir müddetin geçmesinden istifade hakkı olan borçlu bu hakkından vazgeçebilir. Bu vazgeçme üçüncü şahıslara tesir etmez.

 

İİK Uygulama Şekli, Tutulacak Defter, Dosya ve Diğer Basılı Kağıtların Düzenleme Şekli, Yargıtay Kararlarının Yayımlanması Nasıl Düzenlenir?

 • İcra ve İflas Kanununun uygulama şekli tüzükle,
 • icra ve iflas daireleri ile icra mahkemelerinde tutulacak defterler ile dosyaların ve diğer basılı kağıtların düzenleme şekli yönetmelikle,
 • İcra ve iflas işlerine ait Yargıtay kararlarının düzenli olarak yayımlanmasına ilişkin esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Daha fazlasını oku

İcra ve İflas İşlerine Bakan Memurların Hangi İşleri Görmesi Yasaktır?

İcra ve İflas işlerine bakan memur ve müstahdemler,

 1. kendilerinin,
 2. eşinin,
 3. nişanlısının,
 4. kan veya kayın altsoy ve üstsoyu ile üçüncü derece dahil olmak üzere bu dereceye kadar olan kan ve kayın civar hısımlarının
 5. kanuni temsilcisi, vekili veya müstahdemi olan kişilerin

çıkarı söz konusu olan işlere bakamazlar.

Bu durumu derhal icra mahkemesine bildirirler. İcra mahkemesi başvuruyu uygun görürse işi başka bir memura, başka memur yoksa katiplerden birine verir.

İş görmekten memnuiyet :

Madde 10 – (Değişik: 18/2/1965 – 538/6 md.)

İcra ve iflas işlerine bakan memur ve müstahdemler

 1. Kendisinin,
 2. Karı veya kocasının, nişanlısının yahut kan ve sıhri usul ve füruunun veya üçüncü derece dahil olmak üzere bu dereceye kadar olan kan ve sıhri civar hısımlarının,
 3. Kanuni mümessili veya vekili yahut müstahdemi bulunduğu bir şahsın,

Menfaati olan işleri göremeyip derhal icra mahkemesine haber vermeye mecburdur. İcra mahkemesi müracaatı yerinde görürse o işi diğer bir memura, bulunmıyan yerlerde katiplerinden birine verir.