ATEŞKAN Avukatlık Bürosu‘nun Gayrimenkul Hukuku alanında sunduğu başlıca hizmetler şunlardır:

 • Kira sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • Kira sözleşmesinden doğan alacakların takibi.
 • Kiracının tahliyesi davası.
 • Ortaklığın giderilmesi (İzale-i şuyu) davaları.
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlenmesi.
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi.
 • Muris muvazaası (Mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası.
 • Gayrimenkule yapılan müdahalenin men-i (Tecavüzün önlenmesi) davası.
 • İşgal tazminatı (Ecrimisil) davası.
 • Önalım (Şufa) davası.
 • Kamulaştırma, acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları.
 • Tapu kaydının düzeltilmesi davası.
 • İmar uygulamalarından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davaları.
 • Vekaletname görevinin (Vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası.