Gemiler Üzerindeki Mülkiyet ve Sınırlı Ayni Haklara Uygulanacak Hükümler

Sicile kayıtlı gemilere uygulanacak hükümler

996(1) Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, TTK 5. Kitap, 1. Kısım, 4. Bölüm hükümleri yalnız Türk Gemi Siciline kayıtlı bulunan gemiler hakkında uygulanır.

B) Sicile kayıtlı olmayan gemilere uygulanacak hükümler

997(1) Türk Gemi Siciline kayıtlı bulunmayan Türk gemileri üzerindeki mülkiyet ve sınırlı ayni haklara, Türk Medenî Kanununun taşınırlara ilişkin hükümleri uygulanır.

(2) Gemi veya payının devri hâlinde, taraflardan her biri, giderleri karşılamak şartıyla, kendisine devre ilişkin resmî veya imzası noterce onaylı bir senet verilmesini isteyebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir