Genel aydınlatma kapsamında aydınlatılan yerlerde gerçekleşen aydınlatma giderleri Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten ve ilgili belediyeler ile il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından karşılanmasına ilişkin süre 31/12/2017 tarihine uzatıldı.

Genel aydınlatma kapsamında aydınlatılan yerlerde gerçekleşen aydınlatma giderlerinin Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten ve ilgili belediyeler ile il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından karşılanmasına ilişkin süre 31/12/2020 tarihine uzatıldı.

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu‘nun Geçici 6. maddesinin birinci fıkrasında şu şekildeydi:

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) 31/12/2015 tarihine kadar, (31/12/2020’ye uzatıldı.) genel aydınlatma kapsamında aydınlatılan yerlerde gerçekleşen aydınlatma giderleri Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten ve ilgili belediyeler ile il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından karşılanır. Bakanlar Kurulu bu süreyi beş yıla kadar uzatmaya yetkilidir.Belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılacak kesinti, büyükşehir belediyeleri ve mücavir alanlarındaki belediyelerde aydınlatma giderlerinin yüzde onu, diğer belediyelerde yüzde beşi olarak uygulanır. Bu sınırlar dışında ise aydınlatma giderlerinin yüzde onu ilgili il özel idaresi payından kesinti yapılmak suretiyle karşılanır. Bakanlar Kurulu bu fıkra kapsamındaki oranları iki katına kadar artırmaya yetkilidir.

2015/8317 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesi ile 2 yıl uzatılan süre, 2017/11162 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesi ile 3 yıl daha uzatılmış oldu. 2015/8317 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesi ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun Geçici 1. maddesinin birinci fıkrasında yer alan fiyat eşitlemesi mekanizması ve ikinci fıkrasındaki ulusal tarife ve ulusal tarifede çapraz sübvansiyon uygulanmasına dair süreler ile Geçici 4. maddesinin birinci fıkrasındaki ilk defa işletmeye girecek üretim lisansı sahibi tüzel kişilere destek sağlanmasına ilişkin süre 31/12/2020’ye uzatılmıştı.

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun Geçici 1. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Geçici 4. maddesinin birinci fıkrası şöyle:

Arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik düzenlemeler

Ulusal tarife uygulaması (1)

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Düzenlemeye tabi tarifeler üzerinden elektrik enerjisi satın alan tüketicileri, dağıtım bölgeleri arası maliyet farklılıkları nedeniyle var olan fiyat farklılıklarından kısmen veya tamamen koruyacak şekilde tesis edilmiş ve uygulamaya ilişkin hususları Kurum tarafından hazırlanan tebliğ ile düzenlenmiş fiyat eşitleme mekanizması, 31/12/2015 tarihine kadar (31/12/2020’ye uzatıldı.) uygulanır. Tüm kamu ve özel dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketleri fiyat eşitleme mekanizması içerisinde yer alır.

(2) 31/12/2015 tarihine kadar (31/12/2020’ye uzatıldı.) ulusal tarife uygulamasının gerekleri esas alınır ve ulusal tarifede çapraz sübvansiyon uygulanır. Ulusal tarife, Kurumca hazırlanır ve Kurul onayıyla yürürlüğe girer.

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Kısa dönemde gerekli arz kapasitesinin yeterli bir yedekle oluşturulması amacıyla, 31/12/2015 tarihine kadar (31/12/2020’ye uzatıldı.) ilk defa işletmeye girecek üretim lisansı sahibi tüzel kişilere, aşağıdaki teşvikler sağlanır. Bu sürenin beş yıla kadar uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.

a) Üretim tesislerinin, işletmeye giriş tarihlerinden itibaren beş yıl süreyle iletim sistemi sistem kullanım bedellerinden yüzde elli indirim yapılır.

b) Üretim tesislerinin yatırım döneminde, üretim tesisleriyle ilgili yapılan işlemler harçtan ve düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir