İcra ve İflas Hukukunun konusu maddi hukuktan kaynaklanan taleplerin devletin yetkili organları ve devlet gücü tarafından gerçekleştirilmesine hizmet eden faaliyetlerdir.

Alacaklı, sadece para ve teminat alacakları için ilamsız icra takibi, rehin ile temin edilen alacaklar için rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip ve bir mahkeme ilamına dayanarak ilamlı icra takibi yapabilir. İflas ise iflasa tabi bir borçlunun tüm malvarlığıyla tüm alacaklıların karşısında olduğu külli icra yoludur. Bunun dışında İcra ve İflas Hukuku içinde yer alan konkordato, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması, tasarrufun iptali gibi müesseseler de yer almaktadır.

İcra ve iflas dairelerinin işlemlerine karşı şikayet ve itiraz yoluna başvurulabilir. Uyuşmazlıklarının çözümü için icra mahkemelerinde dava açılabilir. İcra mahkemelerinde açılabilecek başlıca davalar şunlardır:

  • Menfi tespit ve istirdat davaları
  • İstihkak davaları
  • İcra Tetkik Merciinin görevine giren davalar (İmzaya ve borca itiraz, şikayet vd)
  • İcra İflas Kanunundan doğan iptal davaları
  • İhalenin feshi davası