İcra Takibinde İcra Dairesinin Yetkisine İtiraz Dilekçesi Örneği


……… İCRA TETKİK MERCİİ HAKİMLİĞİNE
SUNULMAK ÜZERE
. ….İCRA TETKİK MERCİ HAKİMLİĞİNE

YETKİ İTİRAZINDA BULUNAN
ŞİKAYETÇİ :
VEKİLİ :
DAVALI :
VEKİLİ :
İCRA DOSYASI : .

DAVA KONUSU : Yetki itirazı talebinden ibarettir.

OLAYLAR :
1. Davalı alacaklı tarafından müvekkilim ………………… ile diğer borçlu ………………. aleyhine … … İcra Müd. …….. s. dosyası ile kambiyo senetlerine mahsus yolla icra takibine geçilmiş ve ödeme emri müvekkilime …/…./….. günü tebliğ edilmiştir. Takibe konu çek incelendiğinden keşide yerinin …………….., muhatap bankanın ……….. şubesi, keşideci müvekkilimin ikamet ve tebligat adresinin ………………… olduğu açıkça ortadadır.
2. Kıymetli evrak bağlı alacakların aranılacak nitelikte olduğu izahtan varestedir. Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde şikayete konu takibin yapıldığı …… İcra Müdürlüğünün yetkisiz olduğu açıkça ortadadır. Yetkili icra dairesi …….. icra daireleridir. Bu nedenle şikayetimizin kabulü ile yetkisizlik nedeniyle takibin iptaline karar verilmesi gerekmektedir.
3. Ayrıca takibe konu çek müvekkilimin elinden rızası dışında hile ile alınmış olup anılan çekin iptali amacıyla ….. Asliye Ticaret Mahkemesinde açtığımız çek iptali davası halen devam etmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER : HMK. İİK ve tüm ilgili mevzuat

SUBUT DELİLLERİ : İcra dosyası, banka dekontu.faks mesajı içeriği ve hür türlü delil.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda yazılı nedenlerle yetki itirazımızın kabulü ile …. İcra Müd. ……… s. takibinin iptaline, dava sonuna kadar icra takibinin geçici olarak durdurulmasına, tüm yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.……/……/20…

Vekili
Av……….

EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir