İcra ve İflas Dairelerinin Yaptığı İşlemler Hakkında Ne Zaman ve Ne Şekilde Şikayet Yoluna Başvurulabilir?

Kanunun çözümlenmesini mahkemeye bıraktığı hususlar dışında İcra ve İflas Dairelerinin yaptığı işlemler hakkında

 1. kanuna aykırı olduğu veya
 2. olaya uygun bulunmadığı

gerekçesiyle işlemin öğrenildiği tarihten itibaren 7 gün içinde;

 1. bir hakkın yerine getirilmediği veya
 2. bir hakkın sebepsiz sürüncemede bırakıldığı

gerekçesiyle her zaman şikayet yoluna başvurulabilir.

 • Şikayet talebi ve cevaplar dilekçeyle olabileceği gibi, icra mahkemesine ifade zaptettirmek suretiyle de olabilir.
 • Şikayet, icra mahkemesince kabul edilirse, yapılan işlem bozulur veya düzeltilir.
 • Memurun sebepsiz yapmadığı veya geciktirdiği işlerin icrası emrolunur.
 • İcra mahkemesine sunulan hususlar ivedi işlerden sayılır. Bu hususlarda basit yargılama usulü uygulanır.
 • Aksine hüküm bulunmayan hallerde icra mahkemesi şikayet konusu işlemi yapan icra dairesinin açıklama yapmasına ve duruşma yapılmasına gerek olup olmadığına karar verir.
 • Duruşma yapılması kararını verirse ilgilileri en kısa sürede duruşmaya çağırır. Taraflar gelmese de karar verir.
 • Duruşma yapılmayan hallerde icra mahkemesi en geç 10 gün içinde karar verir.
 • Duruşmalar, zorunluluk halinde ve 30 günü geçmemek üzere ertelenebilir.
 • Şikayet, icra mahkemesince karar verilmedikçe icrayı durdurmaz.

Şikayet ve şartlar :

Madde 16 – (Değişik: 3/7/1940 – 3890/1 md.)

Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna olmak üzere İcra ve İflas dairelerinin yaptığı muameleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı icra mahkemesine şikayet olunabilir. Şikayet bu muamelelerin öğrenildiği tarihten yedi gün içinde yapılır.

Bir hakkın yerine getirilmemesinden veya sebepsiz sürüncemede bırakılmasından dolayı her zaman şikayet olunabilir.

Şikayet üzerine yapılacak muameleler :

Madde 17 – Şikayet icra mahkemesince, kabul edilirse şikayet olunan muamele ya bozulur, yahut düzeltilir.

Memurun sebepsiz yapmadığı veya geciktirdiği işlerin icrası emrolunur.

Yargılama usulleri :

Madde 18 – (Değişik: 18/2/1965 – 538/11 md.)

(Değişik birinci fıkra: 2/7/2012-6352/6 md.) İcra mahkemesine arzedilen hususlar ivedi işlerden sayılır ve bu işlerde basit yargılama usulü uygulanır.

Şu kadar ki, talep ve cevaplar dilekçe ile olabileceği gibi icra mahkemesine ifade zaptettirmek suretiyle de olur.

(Değişik üçüncü fıkra: 17/7/2003-4949/4 md.) Aksine hüküm bulunmayan hâllerde icra mahkemesi, şikâyet konusu işlemi yapan icra dairesinin açıklama yapmasına ve duruşma yapılmasına gerek olup olmadığını takdir eder; duruşma yapılmasını uygun gördüğü takdirde ilgilileri en kısa zamanda duruşmaya çağırır ve gelmeseler bile gereken kararı verir. Duruşma yapılmayan işlerde icra mahkemesi, işin kendisine geldiği tarihten itibaren en geç on gün içinde kararını verir. Duruşmalar, ancak zorunluluk hâlinde ve otuz günü geçmemek üzere ertelenebilir.

İcranın durdurulması:

Madde 22 – Şikayet, icra mahkemesince karar verilmedikçe icrayı durdurmaz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir