İcra ve İflas Dairesi Görevlilerinin Kusurlarından Doğan Zararların Tazmini Ne Şekilde Yapılır?

  • İcra ve İflas Dairesi görevlilerinin kusurlarından doğan tazminat davaları, adliye mahkemelerinde idare aleyhine açılır,idarenin kusurlu görevlilere rücu hakkı saklıdır.

  • İcra ve İflas Dairesine verilen veya bu dairece tahsil olunan veya muhafaza altına alınan para, ilgili memur tarafından zimmete geçirilirse, cezai takibat beklenmeden ve tazmin için bir hüküm gerekmeksizin Hazine tarafından derhal icra veznesine yatırılır. Devletin sorumluya rücu hakkı saklıdır.
  • Zarar veya ziyan davası, zarar görenin öğrendiği günden bir sene ve her halde zarar ve ziyana neden olan eylemin oluşundan 10 sene geçmesinden sonra zaman aşımına uğrar.
  • Zarar ve ziyan, ceza davasını gerektiren bir eylemin sonucu ve ceza zaman aşımı daha uzunsa, hukuk davalarında da ceza zaman aşımı geçerli olur.

Sorumluluk:

Madde 5 – (Değişik: 6/6/1985 – 3222/1 md.) İcra ve İflas Dairesi görevlilerinin kusurlarından doğan tazminat davaları, ancak idare aleyhine açılabilir. Devletin, zararın meydana gelmesinde kusuru bulunan görevlilere rücu hakkı saklıdır. Bu davalara adliye mahkemelerinde bakılır.

Zimmet:

Madde 6 – (Değişik: 6/6/1985 – 3222/2 md.) İcra dairesine tevdi veya bu dairece tahsil olunan veya muhafaza altına alınan paraların,ilgili memur tarafından zimmete geçirilmesi halinde, zimmete geçirilen miktar, cezai takibat sonucu beklenmeden ve tazmin yolunda bir hükme hacet kalmaksızın hazine tarafından derhal icra veznesine yatırılır. Devletin asıl sorumlulara rücu hakkı saklıdır.

Zarar ve ziyan davasının zamanaşımı:

Madde 7 – Zarar ve ziyan davası, mutazarrır olan tarafın zararı öğrendiği günden bir sene ve her halde zarar ve ziyanı mucip fiilin vukuundan on sene geçmesiyle zamanaşımına uğrar.

Şu kadar ki zarar ve ziyan cezayı mucip bir fiilin neticesi olupta ceza kanunları bu fiili daha uzun bir müddetle zamanaşımına tabi tutmakta ise hukuk davasında da ceza zamanaşımı cari olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir