İcra ve İflas Kanunu Bakımından Rehin, İpotek ve Taşınır Rehni Kavramları Neyi İfade Eder?

  • Rehin: Aşağıdaki tanımlara göre “ipotek” ve “taşınır rehni” kapsamındaki tüm taşınır  ve taşınmaz rehinleridir.

  • İpotek: İpotek, ipotekli borç senedi, irat senedi, eski hukuk hükümlerine göre kurulmuş taşınmaz rehinlerini, taşınmaz mükellefiyetlerini, bazı taşınmazlar üzerindeki hususi imtiyazları ve taşınmaz eklenti üzerine rehin işlemlerini ifade eder.
  • Taşınır rehni: Teslime bağlı rehinleri, TMK 940. maddesinde öngörülen rehinleri, ticari işletme rehnini, hapis hakkını, alacak ve diğer haklar üzerindeki rehinleri kapsar.
  • Açıkça öngörülen istisnalar dışında tüm gemiler hakkında bu kanunun taşınırlara ilişkin hükümleri uygulanır. Bu kanun uyarınca gemi siciline verilecek şerhler TTK 997. maddesi hükmüne tabidir.

Kanundaki Istılahlar:

Madde 23 – (Değişik: 14/1/2011-6103/41 md.) Bu Kanunun uygulanmasında;

1. “İpotek” tabiri ipotekleri, ipotekli borç senetlerini, irat senetlerini, eski hukuk hükümlerine göre tesis edilmiş taşınmaz rehinlerini, taşınmaz mükellefiyetlerini, bazı taşınmazlar üzerindeki hususî imtiyazları ve taşınmaz eklenti üzerine rehin muamelelerini,

2. “Taşınır rehni” tabiri, teslime bağlı rehinleri, Türk Medenî Kanununun 940 ıncı maddesinde öngörülen rehinleri, ticarî işletme rehnini, hapis hakkını, alacak ve sair haklar üzerindeki rehinleri,

3. Sadece “Rehin” tabiri, “ipotek” ve “taşınır rehni” tabirlerine giren bütün taşınır ve taşınmaz rehinlerini,

ihtiva eder.

Açıkça öngörülen istisnalar dışında, bayrağına ve bir sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın bütün gemiler hakkında bu Kanunun taşınırlara ilişkin hükümleri uygulanır. Bu Kanun uyarınca gemi siciline verilecek şerhler, Türk Ticaret Kanununun 977 nci maddesi hükmüne tâbidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir