İcra ve İflas Kanununa göre Bir İşin Yapılmasına veya Yapılmamasına Dair İlamların İcrası Nasıl Yapılır?

Bir işin yapılmasına dair ilam icra dairesine verilince, icra memuru İİK 24. maddede yazılı şekilde bir icra emri tebliğ ederek borçluya ilamda gösterilen süre içinde, eğer süre belirlenmemişse, işin mahiyetine göre başlama ve bitirme zamanlarını belirleyerek işi yapmayı emreder.

Borçlu belirlenen sürede işe başlamaz veya bitirmez ve iş başkası tarafından da yapılabilecek bir iş olur ve alacaklı da isterse yapılması için gereken masraf icra memuru tarafından bilirkişiye takdir ettirilir. Bu masrafın ileride hükme gerek olmaksızın borçludan tahsil olunup kendisine verilmek üzere yapılmasını alacaklı da uygun görüp onaylarsa, alınıp hükmolunan iş yaptırılır. Uygun görmezse, ayrıca hükme gerek olmaksızın borçlunun yeterli miktarda malı haciz ile paraya çevrilerek o iş yaptırılır.

İlam, bir işin yapılmamasına ilişkin ise, icra dairesi tarafından ilamın hükmü borçluya aynı süreli bir emirle tebliğ olunur.Bu emirde ilam hükmüne karşı gelmenin İİK 343. maddedeki cezayı gerektirdiği yazılır.

Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan ilâm hükmü yerine getirildikten sonra borçlu, ilâm hükmünü ortadan kaldıracak bir eylemde bulunursa, mahkemeden ayrıca hüküm almaya gerek kalmadan, önceki ilâm hükmü tekrar zorla yerine getirilir.

Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan ilamlar :

Madde 30 –

Bir işin yapılmasına mütedair ilam icra dairesine verilince icra memuru 24 üncü maddede yazılı şekilde bir icra emri tebliği suretiyle borçluya ilamda gösterilen müddet içinde ve eğer müddet tayin edilmemişse işin mahiyetine göre başlama ve bitirme zamanlarını tayin ederek işi yapmayı emreder.

Borçlu muayyen müddetlerde işe başlamaz veya bitirmez ve iş diğer bir kimse tarafından yapılabilecek şeylerden olur ve alacaklı da isterse yapılması için lazım gelen masraf icra memuru tarafından ehlivukufa takdir ettirilir. Bu masrafın ilerde hükme hacet kalmaksızın borçludan tahsil olunup kendisine verilmek üzere ifasına alacaklı muvafakat ederse alınıp hükmolunan iş yaptırılır. Muvafakat etmezse ayrıca hükme hacet kalmadan borçlunun kafi miktarda malı haciz ile paraya çevrilerek o iş yaptırılır.

İlam, bir işin yapılmamasına mütedair olduğu takdirde icra dairesi tarafından ilamın hükmü borçluya aynı müddetli bir emirle tebliğ olunur.Bu emirde ilam hükmüne muhalefetin 343 üncü maddedeki cezayı müstelzim olduğu yazılır.

(Ek son fıkra: 17/7/2003-4949/9 md.) Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan ilâm hükmü yerine getirildikten sonra borçlu, ilâm hükmünü ortadan kaldıracak bir eylemde bulunursa, mahkemeden ayrıca hüküm almaya gerek kalmadan, önceki ilâm hükmü tekrar zorla yerine getirilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir