İcra ve İflas Kanununa göre Para ve Teminat Verilmesi Hakkındaki İlamların İcrası Nasıl Yapılır?

Para ve teminat verilmesi hakkındaki ilam, icra dairesine verildiğinde icra memuru İİK 24. maddede yazılanlarla birlikte, hükmolunan şeyin cinsi ve miktarını gösteren bir icra emri tebliğ eder. İcra emrinde

  • yedi gün içinde ödenmesi,
  • bu süre içinde borç ödenmez veya teminat verilmezse icra mahkemesinden veya istinaf veya temyiz veya yargılamanın yenilenmesi yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair karar getirilmedikçe cebri icra yapılacağı,
  • bu süre içinde İİK 74. madde uyarınca mal beyanında bulunması, bulunmazsa tazyik hapsi ile cezalandırılacağı, mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursa hapis ile cezalandırılacağı ihtar edilir.

Yabancı devlet aleyhine başlatılan ilamlı icra takiplerine ilişkin icra emrinde uluslararası antlaşmalar saklı kalmak kaydıyla, borçlu devlete ait olan mallar hakkında cebri icra yapılabileceği hususu ayrıca ihtar edilir.

II. Para ve Teminat Verilmesi Hakkındaki İlamların İcrası :

İcra emri ve muhtevası :

Madde 32 – (Değişik: 18/2/1965 – 538/16 md.)

Para borcuna veya teminat verilmesine dair olan ilam icra dairesine verilince icra memuru borçluya bir icra emri tebliğ eder. Bu emirde 24 üncü maddede yazılanlardan başka

  • hükmolunan şeyin cinsi ve miktarı gösterilir ve nihayet
  • yedi gün içinde ödenmesi ve bu müddet içinde borç ödenmez veya hükmolunan teminat verilmezse icra mahkemesinden veya istinaf veya temyiz yahut iadei muhakeme yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirilmedikçe cebri icra yapılacağı ve
  • bu müddet içinde 74 üncü madde mucibince mal beyanında bulunması ve bulunmazsa hapis ile tazyik olunacağı, mal beyanında bulunmaz veya hakikata muhalif beyanda bulunursa hapis ile cezalandırılacağı ihtar edilir.

(Ek fıkra: 2/7/2012-6352/7 md.) Yabancı devlet aleyhine başlatılan ilamlı icra takiplerine ilişkin icra emrinde uluslararası andlaşmalar saklı kalmak kaydıyla, borçlu devlete ait olan mallar hakkında cebri icra yapılabileceği hususu ayrıca ihtar edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir