İcra ve İflas Kanununda Yer Alan Süreler

Hemen;

 • İİK 66/II (imzaya itiraz halinde, alacaklının icra dairesinden, tatbike medar imzaların celbini isteme süresi).
 • İİK 111/I (borcun taksitle ödenme teklifinde; birinci taksitin yatırılma süresi).
 • İİK 133/I (taşınmaz ihale bedelinin yatırılma süresi).
 • İİK 168/I (kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde; borçluya senet sureti ile birlikte ödeme emri gönderilme süresi).
 • İİK 178/III (borçlunun, aczini bildirerek iflasını isteme süresi).
 • İİK 264/II (ihtiyati haciz kararına dayalı haciz yoluyla takiplerde; itirazın alacaklıya tebliğ süresi).
 • İİK 267/II (ihtiyati haciz kararına dayalı iflas yoluyla takiplerde; itirazın alacaklıya tebliğ süresi).
 • İİK 322 (kesinleşmiş fevkalade mühlet kararının ilanı süresi).
 • İİK 353/III (borçlunun maaş ve ücretinde kesinti yapmakla görevli kişiler hakkındaki malumatın icra dairesine verilme süresi).
 • İİK 357 (ilgililerin, icra dairesince yapılan tebliğ ve emirleri yerine getirme süresi).

1 gün;

 • İİK 9 (para ve değerli eşyanın tevdii süresi).
 • İİK 56 (müddetin sonunun, talik gününe rastlaması halinde müddetin ne kadar uzayacağı).

3 gün;

 • İİK 52 (borçlunun ailesinden birinin ölmesi halinde takibin tatili süresi).
 • İİK 53/I (terekenin borçlarında ölüm nedeniyle takibin tatili süresi).
 • İİK 61/I (borçluya ödeme emri gönderme süresi).
 • İİK 62/II (alacaklıya, takibe itiraz edildiğinin bildirilme süresi).
 • İİK 65/II (gecikmiş itirazda bulunma süresi).
 • İİK 75/I (mal beyanında bulunma süresi “genel haciz yolu ile takiplerde; itirazın iptaline veya itirazın kaldırılmasına veya kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takiplerde; ödeme emrine itirazın reddine karar verilmesi halinde”).
 • İİK 79/I (hacze başlama süresi).
 • İİK 89/V (gecikmiş itirazda bulunma süresi).
 • İİK 96/II (istihkak iddiasına itiraz süresi).
 • İİK 103 (haciz tutanağını davet üzerine inceleme süresi).
 • İİK 104/III (hacze iştirak halinde davet süresi).
 • İİK 128/I (mükellefiyet listesine itiraz süresi).
 • İİK 133/I (kendisine taşınmaz ihale olunan kimsenin ihale bedelini yatırmaması üzerine, bu kişiden önce en yüksek teklifte bulunan kimseye taşınmazı teklif ettiği bedelle alıp almayacağını bildirmesi için tanınan süre).
 • İİK 168/I-VI (kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde ödeme emrine itirazın reddedilmesi halinde, mal beyanında bulunma süresi).
 • İİK 262/II (ihtiyati haciz tutanağının tebliğ süresi).
 • İİK 276/II (kiralanan taşınmazda tahliye sırasında üçüncü kişi ile karşılaşılması halinde tahliyeyi erteleme süresi).

5 gün;

 • İİK 26/IV (taşınmazların tahliye ve tesliminde, taşınmaz içinde bulunup da ilama dahil olmayan eşyanın borçlu tarafından, icra dairesinin teslim ettiği yerden veya alacaklıdan alınma süresi).
 • İİK 168/I-3 (kam. sen. mah. hac. yoluyla takiplerde; takip dayanağı senedin kambiyo senedi niteliğinde olmaması halinde, şikayet süresi).
 • İİK 168/I-4 (kam. sen. mah. hac. yoluyla takiplerde; imzaya itiraz süresi).
 • İİK 168/I-5 (kam. sen. mah. hac. yoluyla takiplerde; borca itiraz süresi).
 • İİK 170 a (kam. sen. mah. hac. yoluyla takiplerde; takip dayanağı senedin kambiyo senedi niteliğinde olmaması halinde şikayet süresi).
 • İİK 171/II-2 (kam. sen. mah. iflas yoluyla takiplerde ödeme süresi).
 • İİK 171/II-3 (kam. sen. mah. iflas yoluyla takiplerde; itiraz ve şikayet süresi).
 • İİK 171/II-4 (kam. sen. mah. iflas yoluyla takiplerde; borçlunun iflasının istenme süresi).
 • İİK 172 (kam. sen. mah. iflas yoluyla takiplerde; itiraz ve şikayet süresi).
 • İİK 173/I (kam. sen. mah. iflas yoluyla takiplerde; itiraz ve şikayetlerin icra dairesine bildirilme süresi).
 • İİK 286/II (konkordato müddetinin kendiliğinden kalkma süresi).
 • İİK 352/I (icra tetkik merciinin, duruşma yaptığı durumlarda, icra suçları hakkında karar verme süresi).

7 gün;

 • İİK 16/I (şikayet süresi).
 • İİK 24/I (ilamda hükmolunan menkulü teslim süresi).
 • İİK 25/I (ilamda hükmolunan çocuğu teslim süresi).
 • İİK 26/I (ilamda hükmolunan gayrı menkulü teslim süresi).
 • İİK 29/II (gemi veya gayrı menkulde bulunan üçüncü kişiye tanınan dava açma süresi).
 • İİK 31/I (kaldırılmasına veya yerine getirilmesine hükmolunan irtifak hakları ile gemi üzerindeki intifa haklarına ilişkin ilamların yerine getirilme süresi).
  İİK 32 (para ve teminat verilmesi hakkındaki ilamlarda; borcun ödenme
  ve teminatın verilme süresi).
  İİK 33/I (ilamlı takiplerde icranın geri bırakılmasını isteme süresi).
  İİK 33 a/II (ilamın zamanaşımına uğramadığı konusunda genel mahkemede
  dava açma süresi).
  İİK 60/2 (genel haciz yoluyla takiplerde; borcun ödenme süresi).
  İİK 60/3 (genel haciz yoluyla takiplerde; imza itirazında bulunma
  süresi).
  İİK 60/4 (genel haciz yoluyla takiplerde; mal beyanında bulunma
  süresi).
  İİK 62/I (genel haciz yoluyla takiplerde; ödeme emrine itiraz süresi).
  İİK 65/V (gecikmiş itirazda; mazeretin kabulü kararından itibaren
  itirazın kaldırılmasını veya itirazın iptalini isteme süresi).
  İİK 69/II (borçtan kurtulma davası açma süresi).
  İİK 77 (sonradan kazanılan malları beyan süresi).
  İİK 89/II (birinci haciz ihbarnamesine itiraz süresi).
  İİK 89/III (birinci ve ikinci haciz ihbarnamesine itiraz süresi).
  İİK 96/III (borçlu veya üçüncü kişinin istihkak iddiasında bulunma
  süresi).
  İİK 97/VI (üçüncü kişinin tetkik merciinde istihkak davası açma süresi).
  İİK 97/IX (üçüncü kişinin, haczedilen şey veya satılıp da bedeli henüz
  alacaklıya verilmemiş bedel hakkında istihkak davası açma süresi).
  İİK 99 (üçüncü kişinin zilyetliği halinde, alacaklının üçüncü kişi hakkında
  istihkak davası açma süresi).
  İİK 101/II (hacze iştirak taleplerine iştirak süresi).
  İİK 118/I (satış bedelinin ödenme süresi) “menkullerde”.
  İİK 126/I (düzeltme ilan süresi).
  İİK 128a/I (kıymet takdirine şikayet süresi/şikayet tarihinden itibaren
  gerekli masraf ve ücretin yapılacak bilirkişi incelemesi için merci dosyasına
  yatırılma süresi).
  İİK 133/I (ihale bedelinin yatırılmaması nedeniyle ihalenin feshinden
  sonra en yüksek teklifte bulunan kimsenin taşınmazı almayı kabul etmemesi
  halinde yeniden yapılacak ihalenin ilan süresi).
  İİK 134/II (ihalenin feshini isteme süresi).
  İİK 135/I (ihale edilen taşınmazın alıcı adına tapuya tescil süresi).
  İİK 142/I (sıra cetveline itiraz davası açma süresi).
  İİK 146/2 (menkul rehininin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerde;
  itiraz süresi).
  İİK 147/I-2 (menkul rehininin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerde;
  mal beyanında bulunma süresi).
  İİK 149a/I (ip. par. çev. yolu ile ilamlı takiplerde; icranın geri bırakılmasını
  isteme süresi).
  İİK 149b/I-2 (ip. par. çev. yolu ile ilamsız takiplerde; ödeme emrine
  itiraz süresi).
  İİK 150 (ip. par. çev. yolu ile ilamsız takiplerde; ödeme emrine itiraz
  süresi).
  İİK 155 (iflas yoluyla takiplerde ödeme süresi).
  İİK 158/II (depo kararının yerine getirilme süresi).
  İİK 173/III (iflas davasında; borcun yatırılması “depo edilmesi” için
  borçluya tanınan süre).
  İİK 221/IV (iflas bürosunun işlemlerine karşı şikayet süresi).
  İİK 223/III (iflas idaresi toplantıları için çağrı süresi).
  İİK 223/V-1 (iflas idaresinin, alacaklılar toplantısının kararlarına karşı,
  tetkik merciine şikayet süresi).
  İİK 225 (iflasta alacaklılar toplantısının kararlarına karşı şikayet sü-
  resi).
  İİK 228/II (iflas idaresinin üçüncü kişinin istihkak iddialarını reddetmesi
  halinde, istihkak davası açması için üçüncü kişiye verdiği süre)
  İİK 264/I (ihtiyati haczi tamamlayan merasim süresi).
  İİK 264/II (ihtiyati haciz kararının uygulanmasından sonra gönderilen
  ödeme emrine itiraz edilmesi halinde, itirazın kaldırılmasını isteme veya
  itirazın iptali davası açma süresi).
  İİK 265/I (ihtiyati haciz kararına itiraz süresi).
  İİK 265/II (üçüncü kişilerin, ihtiyati haciz kararına itiraz süresi).
  İİK 267/II (ihtiyati haciz kararından sonra iflas yolu ile takibe başvurulması
  halinde itirazın kaldırılmasını isteme süresi).
  İİK 267/III (ihtiyati haciz kararından sonra iflas yolu ile takibe baş-
  vurulması ve ödeme emrine itiraz edilmemesi halinde iflas davası açma
  süresi).
  İİK 269/II (temerrüt nedenine dayalı ilamsız tahliye takiplerinde ödeme
  emrine itiraz süresi).
  İİK 272/III (tahliye emrine itiraz süresi).
  İİK 274/I (tahliye emrine itiraz süresi).
  İİK 276/III (tahliye takiplerinde tetkik merciinin tahliye isteyene veya
  üçüncü kişiye mahkemeye müracaat için verdiği süre).
  İİK 309ç/II (mal var. terki sur. konkordatoda; tasfiye memurlarının
  satış kararına karşı “alacaklılar kurulu”na itiraz ve bu kurumun kararlarını
  şikayet süresi).
  İİK 339/I (mal beyanından sonra kazanılan malları ve kazanç ile gelirde
  meydana gelen artışları icra dairesine bildirme süresi).
  İİK 358/III (yedieminlerin, icra dairesinin tazmin kararına karşı tetkik
  merciine şikayet süresi).
  1 hafta;
 • İİK 355/I (borçlu memur ve müstahdemlerin maaş ve ücretlerinin haczedildiği hususunun, ilgili icra dairesine bildirilme süresi).
  10 gün;
  İİK 18/III (tetkik merciinde duruşma yapılmayan işlerde karar verme süresi).
  İİK 124/II (şartnamenin açık bulundurulma süresi) “gayrı menkulsatışlarında”.
  İİK 126/II-3 (gayrı menkul satışlarında; birinci arttırma ile ikinci arttırma günü arasında bulunması gereken süre).
  İİK 128a/III (kıymet takdirine yönelik şikayetlerde, tetkik merciince yetkisizlik kararı verilme süresi).
  İİK 130 (satış bedelini ödeme süresi) “gayrı menkul satışlarında”.
  İİK 133/I (taşınmaz ihale bedelinin yatırılma süresi).
  İİK 134/III (ihalenin feshine ilişkin şikayetlerde görevsizlik veya yetkisizlik kararı verme süresi).
  İİK 164/I (iflas kararının temyiz süresi).
  İİK 168/I-2 (kam. sen. mah. hac. yolu ile takiplerde; borcu ödeme süresi).
  İİK 168I-6 (kam. sen. mah. hac. yolu ile takiplerde; mal beyanında bulunma süresi).
  İİK 194/I (iflasta; hukuk davalarının durma süresi).
  İİK 219/I (adi tasfiyenin ilan süresi).
  İİK 219/II-5 (iflasın adi tasfiyesinden ilk alacaklılar toplantısının yapılacağı süre).
  İİK 220 (reddedilen miraslarda alacaklıların kayıt süresi).
  İİK 249/I (pay cetveli ile son hesabın iflas dairesine bırakılma süresi).
  İİK 261/I (ihtiyati haciz kararının infazını isteme süresi).
  İİK 269c/III (temerrüt nedenine dayalı tahliye takiplerinde tahliye
  kararının infazı için geçmesi gereken süre).
  İİK 271/I (kiralanandan kaçırılan eşyayı geri isteme süresi).
  İİK 286/III (konkordato talebinin reddi kararının temyiz süresi).
  İİK 287/I (konkordato mühletine itiraz süresi).
  İİK 291/III (ilgililerin, konkordato komiseri tarafından kıymeti takdir
  edilen rehinli malların kıymetinin yeniden takdirini isteme süresi).
  İİK 292/II (konkordatoda, alacaklıların belgeleri inceleyebilme süresi).
  İİK 294/III (konkordatoya katılma süresi).
  İİK 295/II (konkordatoya muvafakat etmiş alacaklıların müşterek
  borçlu ile borçlunun kefillerine haber verme süresi).
  İİK 296/I (konkordatoya ilişkin dosyanın komiserce mahkemeye sunulma süresi).
  İİK 299 (konkordato hakkında verilen kararın temyiz süresi).
  İİK 301/I (konkordatonun reddinden sonra iflasa karar verme süresi).
  İİK 302 (konkordatoda alacakları itiraza uğramış alacaklılara tanınan
  dava açma süresi).
  İİK 307/II (konkordatonun feshi talebi üzerine mahkemece verilecek
  kararı temyiz süresi).
  İİK 309h (kon. tas. memurlarının hazırladığı pay cetvelinin, iflas dairesinde
  incelenmek için hazır bulundurma süresi).
  İİK 320/I (fevkalade mühlet kararının temyiz süresi).
  İİK 363/II (tetkik mercii kararlarının temyiz süresi).
  İİK 366/III (tetkik merciinin hukuk kararlarına karşı, karar düzeltme
  isteminde bulunma süresi).
  15 gün;
  İİK 44/I (ticareti terk edenlerin durumu ticaret siciline bildirim zorunluluğu
  süresi).
  İİK 68b/I (borçluya hesap özetini noter aracılığıyla gönderme süresi).
  İİK 89/III (üçüncü haciz ihbarnamesi üzerine menfi tespit davası açma
  süresi).
  İİK 126/II-4 (ipotek sahibi alacaklıların ve diğer ilgililerin, taşınmaz
  üzerindeki haklarını gayrı menkul satış ilanı üzerine icra dairesine bildirme
  süresi).
  İİK 135/II (ihale edilen taşınmazda bulunan kişilerin zorla çıkarılma
  süresi).
  İİK 146/1 (menkul rehininin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerde
  ödeme süresi).
  İİK 153/I (ipotekli alacaklının gaip olması veya borcu almaktan kaçınması
  halinde, ipotek bedelini icra dairesinden alması ve ipoteği çözmesi
  için kendisine verilen süre).
  İİK 158/I (genel iflas yolu ile takiplerde; iflas talebine diğer alacaklı-
  ların itiraz süresi).
  İİK 173/II (kam. sen. mah. iflas yolu ile takiplerde; iflas talebine diğer
  alacaklıların müdahale ve itiraz süresi).
  İİK 178/II (borçlunun doğrudan doğruya iflas talebine alacaklıların
  itiraz süresi).
  İİK 235/I (iflas sıra cetveline itiraz davasının açılma süresi).
  İİK 270/III (hapis hakkı için defter tutturmuş olan kiralayana, rehinin
  paraya çevrilmesi yoluyla takip yapması için verilecek süre).
  İİK 272/II (kira süresi sona eren taşınmazları tahliye ve teslim süresi).
  İİK 366/I (temyiz incelemesinin yapılma süresi).
  20 gün;
  İİK 89/III (üçüncü kişinin, üçüncü haciz ihbarnamesi üzerine menfi
  tespit davası açtığına dair belgeyi icra dairesine teslim etme süresi).
  İİK 134/II (ihalenin feshine ait ilk duruşmanın yapılma süresi).
  İİK 218/II (iflasın basit tasfiyesinden alacakların asgari bildirilme
  süresi).
  İİK 237/II (ikinci alacaklılar toplantısının yapılacağı tarihin önceden
  ilan süresi).
  İİK 292/I (konkordatoda; alacaklıların, alacaklarını bildirmeye davet
  süresi).
  1 ay;
  İİK 68b/II (hesap özetine itiraz süresi).
  İİK 94/III (borçlunun zilyet olduğu ve olağanüstü zamanaşımı ile
  iktisap ettiği gayri menkul hakkında tescil davası açmak üzere alacaklıya
  verilen süre).
  İİK 112/I (taşınır malların, satış talebinden itibaren satılma süresi).
  İİK 126/I (arttırma ilanı süresi) “gayrı menkul satışlarında”.
  İİK 157 (geri alınan iflas talebinin yenilenme süresi).
  İİK 242/I (ilgasın tasfiyesi sırasında satılacak gayrı menkullerin ilan
  süresi).
  İİK 272/I (tahliye emri göndererek takipte bulunma süresi).
  İİK 336 (iflasın açıldığına dair ilandan sonra müflisin mallarını iflas
  idaresi emrine verme veya müflise olan borçları bildirme süresi).
  30 gün;
  İİK 18/III (tetkik merciindeki duruşmaların en fazla ertelenme süresi).
  İİK 26/IV (taşınmazların tahliye ve tesliminde, taşınmaz içinde bulunup
  da, ilama dahil olmayan eşyanın borçlu tarafından, icra dairesinin
  teslim ettiği yerden ve alacaklıdan alınma süresi).
  İİK 149/II (ip. par. çev. yolu ile ilamlı takiplerde; ödeme süresi).
  İİK 149b/I-1 (ip. par. çev. yolu ile ilamsız takiplerde; ödeme süresi).
  İİK 169a/I (kam. sen mah. hac. yolu ile takiplerde; borca itirazın incelenmesi
  için yapılacak duruşmaya çağırma süresi).
  İİK 217 (tasfiyenin tatili ilanında yer alan süre).
  2 ay;
  İİK 44/III (ticareti terk eden tacirlerin haczi kabil malları üzerinde
  tasarrufta bulunmama süresi).
  İİK 44/V (ticareti terk eden tacirlerin temlik hakkının sınırlanması
  konusunda sicile verilen şerh süresi).
  İİK 84 (yetişmemiş mahsullerin haczedilebilme süresi).
  İİK 123 (satışı talep edilen gayrı menkullerin satışını yapma süresi).
  İİK 218/II (iflasın basit tasfiyesinde alacakların -azami- bildirilme süresi).
  İİK 287/VI (konkordato mühletinin uzatılma süresi).
  İİK 303/III (konkordatonun tasdikinden sonra, görevli kişinin borçlunun
  durumu hakkında mahkemeye rapor verme süresi).
  3 ay;
  İİK 111/II (borcun azami taksiyle ödenme süresi).
  İİK 208/III (iflas idaresince; iflas tasfiyesinin yapılma şekli hakkında
  karar verme süresi).
  İİK 232 (iflas idaresi tarafından, sıra cetvelinin düzenlenme süresi).
  İİK 287/II (konkordato mühlet süresi).
  İİK 347 (tetkik merciince bakılan suçlarda şikayet süresi).
  4 ay;
  İİK 163/II (iflas defterinin hüküm süresi).
  İİK 327/I (fevkalade mühletin uzatılma süresi).
  6 ay;
  İİK 68/I (itirazın kesin olarak kaldırılmasını isteme süresi).
  İİK 68a/I (itirazın geçici olarak kaldırılmasını isteme süresi).
  İİK 169a/III (kam. sen. mah. hac. yolu ile takiplerde; borca itirazın incelenmesi sırasında tetkik merciince “icranın muvakkatten durdurulmasına” karar verilmesi üzerine, alacaklının tekrar tetkik merciinde dava açma süresi).
  İİK 256 (iflasın tasfiye süresi).
  İİK 269/III (temerrüt nedeniyle tahliye takiplerinde itirazın kaldırılmasını
  isteme süresi).
  İİK 269a (temerrüt nedeniyle tahliye takiplerinde, tahliye isteme süresi).
  İİK 285/V (konkordatonun feshi halinde; konkordato bilançosunda
  yazılı mal ve kıymetleri gösterme süresi).
  İİK 309g/II (mal var. terki sur. konkordatoda; konkordato tasfiye memurlarının,
  rehinli alacaklıya, rehini paraya çevirmesi için verdiği süre).
  İİK 318/I (fevkalade mühlet süresi).
  İİK 329/II (fevkalade mühletin bitmesinden itibaren, yeniden fevkalade
  mühlet verilemeyecek süre).
  1 yıl;
  İİK 7/I (devlet aleyhine tazminat davası açma süresi).
  İİK 44/II (ticareti terk eden tacirler hakkında iflas yoluyla takipte
  bulunma süresi).
  İİK 67/I (itirazın iptali davası açma süresi).
  İİK 72/VII (istirdat davası açma süresi).
  İİK 78/II (haciz isteme hakkının düşme süresi).
  İİK 106/I (haczedilen menkul malların satışını isteme süresi).
  İİK 125/II (alacaklıların müracaat hakkının mahfuz tutulduğunu bildirim
  süresi) “ipotekli borçlarda”.
  İİK 128a/II (kesinleşmiş kıymet takdirinin geçerlilik süresi).
  İİK 134/VI (ailenin feshini -azami- isteme süresi).
  İİK 143/III (aciz vesikasına dayalı takipte bulunma süresi).
  İİK 143/VI (borçlunun mirasçılarının, “aciz belgesine bağlanmış borcun
  zamanaşımına uğradığını” ileri sürme süresi).
  İİK 150e/I (menkul rehininin satışını isteme süresi).
  İİK 152/III (rehin açığı belgesine dayalı, takipte bulunma süresi).
  İİK 156/IV (iflas yoluyla adi takipte; iflas isteme hakkının bağlı olduğu
  hak düşürücü süre).
  İİK 179b/IV (iflasın ertelenme süresi).
  İİK 285/V (konkordato mühleti verilmemesi halinde, konkordato bilan-
  çosunda yazılı mal ve kıymetleri gösterme süresi) (konkordato mühletinin
  kaldırılması veya konkordatonun tasdik edilmemesi halinde, konkordato
  bilançosunda yazılı mal ve kıymetleri gösterme süresi).
  İİK 347 (tektik merciinde bakılan suçlarda azami şikayet süresi).
  2 yıl;
  İİK 106/1 (haczedilen gayrı menkullerin satışını isteme süresi).
  İİK 150e/I (ipotekli gayrı menkullerin satışını isteme süresi).
  5 yıl;
  İİK 280/I (zarar verme kastından dolayı iptalde, borçlu aleyhine haciz veya iflas yoluyla takipte bulunma süresi).
 • İİK 284 (tasarrufun iptali davasında hak düşürücü süre)
 • İİK 309i/II (mal var. terki sur. konkordatoda; hak sahipleri tarafından tahsil edilme
  süresi).
  10 yıl;
  İİK 7/I (devlet aleyhine tazminat davasının açılabileceği azami süre).
  İİK 39/I (ilama dayalı takiplerin zamanaşımı süresi).
  İİK 111/III (borcun, azami taksitle ödenme süresi).
  İİK 362 (icra dairesince saklanmakta olan para ve eşyaları talep hakkının bağlı olduğu zamanaşımı süresi).
  20 yıl;
  İİK 143/VI (aciz belgesine bağlanmış borçların zamanaşımına uğrama süresi).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir