İcra ve Takip İşlemlerinin Tatili ve Talikini Gerektiren Haller Nelerdir?

Takip işlemlerinin tatil ve talik edilmesi, takip işleminin yapılmaması ve ertelenmesidir.

Takibin tatil edileceği (yapılmayacağı) durumlar ile istisnaları şöyledir:

 1. Gece vakti (güneşin batışından 1 saat sonra ile güneşin doğmasından 1 saat öncesine kadar geçen süre içinde) takip işlemi yapılmaz.
  1. Ancak gece iş yapılan yerlerde, gece vakti hasılat haczi yapılabilir.
  2. Borçlunun mal kaçırdığı anlaşılırsa gece vakti haciz yapılabilir.
 2. Tatil günlerinde haciz ve tebligat yapılabilir, muhafaza tedbirleri alınabilir.
 3. Bir borçlu hakkında konkordato için süre verilmişse takip işlemi yapılmaz.
 4. Bir borçlu hakkında icra kanunda gösterilen nedenlerle ertelenmişse takip işlemi yapılmaz.

Takibin (talik edileceği) erteleneceği haller ile istisnaları ise şunlardır:

 1. Borçlunun eşi, kan ve kayın hısımları bakımından altsoyu veya üstsoyundan bir kişi vefat etmişse, takip ölüm günü ile birlikte 3 gün ertelenir.
 2. Terekenin borçlarından dolayı takip ölüm günü ile birlikte 3 gün ertelenir.
 3. Mirasçı mirası kabul veya reddetmemişse, Medeni Kanundaki miras reddi süresi dolana kadar takip ertelenir.
 4. İcra takibi sırasında borçlu öldüğünde tereke henüz taksim edilmemiş, resmi tasfiyeye tabi tutulmamış veya mirasçılar arasında aile şirketi kurulmamışsa borçlu hayatta olsaydı hangi usul uygulanacak ise terekeye karşı ona göre takip devam eder. Bu takibin mirasçıya karşı devam edebilmesi ancak rehinin paraya çevrilmesi veya haciz yolları ile mümkündür.

 5. Kanuni temsilcisi bulunmayan bir tutuklu veya hükümlü aleyhine takipte, temsilci ataması vesayet makamına ait olmadıkça, icra memur bir temsilci ataması için kendisine belirli bir süre verir, bu süre boyunca takibi erteler. Belirlenen süre içinde temsilci atayıp icra dairesine bildirmeyen tutuklu veya hükümlü hakkında takip devam eder. Mal kaçırılması ihtimali olan hallerde bu süre içinde de haciz yapılabilir.

 6. Askerlik hizmeti boyunca erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (Uzman veya uzatmalı çavuş ve onbaşılar hariç) aleyhine takipte, icra memuru, bir temsilci ataması için kendisine uygun bir süre verir ve takibi bu sürenin bitmesine bırakır. Bu süre içinde temsilci atayıp icra dairesine bildirmeyen hakkında takip devam eder. Mal kaçırılması ihtimali olan hallerde bu süre içinde de haciz yapılabilir.

 7. Takip borçlunun temsilci atayamayacak derecede ve resmi sağlık raporuyla belgelenmiş ağır hastalığı halinde belirli bir zaman için icra memurluğunca ertelenebilir. Mal kaçırılması ihtimali olan hallerde hastalığın devamı sırasında da haciz yapılabilir.

Takipler ertelendiği zaman, sürelerin işlemesi durmaz. Ancak sürenin son günü erteleme gününe denk gelirse, süre ertelemenin sona ermesinden sonra bir gün daha uzatılır.

III. TATİLLER VE TALİKLER

Tatiller:

1 – Bütün borçlular hakkında:

Madde 51 – (Değişik: 18/2/1965 – 538/24 md.)

Güneşin batmasından bir saat sonra ile güneşin doğmasından bir saat önceye kadarki devrede (Gece vakti) ve tatil günlerinde takip muameleleri yapılamaz. Ancak, gece iş görülen yerlerde gece vakti hasılat haczi mümkündür. Tatil günlerinde haciz ve tebligat yapılabileceği gibi muhafaza tedbirleri de alınabilir. Borçlunun mal kaçırdığı anlaşılırsa gece vakti dahi haciz yapılması caizdir.

Bir borçlu hakkında kanunda gösterilen sebeplerden dolayı icra talik edilmiş veya konkordato için mühlet verilmiş ise, o borçluya karşı takip muamelesi yapılamaz.

2 – Borçlunun ailesinden birinin ölümü halinde:

Madde 52 – Karısı yahut kocası ve kan ve sıhriyet itibariyle usul veya füruundan birisi ölen bir borçlu aleyhindeki takip, ölüm günü ile beraber üç gün için talik olunur.

3 – Terekenin borçlarında:

Madde 53 – Terekenin borçlarından dolayı ölüm günü ile beraber üç gün içinde takip geri bırakılır. Mirasçı mirası kabul veya reddetmemişse bu hususta Kanunu Medenide muayyen müddetler geçinceye kadar takip geri kalır.

İcra takibi sırasında borçlu öldüğünde tereke henüz taksim edilmemiş veya resmi tasfiyeye tabi tutulmamış yahut mirasçılar arasında aile şirketi tesis olunmamışsa borçlu hayatta olsaydı hangi usul tatbik olunacak idi ise terekeye karşı ona göre takip devam eder.

Bu takibin mirasçıya karşı devam edebilmesi ancak rehinin paraya çevrilmesi veya haciz yollariyle kabildir.

4 – Tutukluluk ve hükümlülük halinde:

Madde 54 – (Değişik: 18/2/1965 – 538/25 md.)

Mümessili olmıyan bir tutuklu veya hükümlü aleyhine takipte, mümessil tayini vesayet makamına ait olmadıkça, icra memuru bir mümessil tayin etmesi için kendisine münasip bir mühlet verir ve takibi bu sürenin bitmesine bırakır. Bu mühlet içinde temsilci tayin edip icra dairesine bildirmiyen tutuklu veya hükümlü hakkında takibe devam olunur.

Mal kaçırılması ihtimali olan hallerde bu mühlet içinde de haciz yapılabilir.

5 – Askerlik halinde:

Madde 54/a – (Ek – 18/2/1965 – 538/26 md.)

Askerlik hizmetinin devamı müddetince erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (Uzman veya uzatmalı çavuş ve onbaşılar hariç) aleyhine takipte, icra memuru, bir mümessil tayin etmesi için kendisine münasip bir mühlet verir ve takibi bu sürenin bitmesine bırakır. Bu müddet içinde temsilci tayin edip icra dairesine bildirmeyenler hakkında takibe devam olunur.

Mal kaçırılması ihtimali olan hallerde bu mühlet içinde de haciz yapılabilir.

6 – Borçlunun ağır hastalığı halinde:

Madde 55 – (Değişik: 18/2/1965 – 538/27 md.)

Takip borçlunun mümessil tayin edemeyecek derecede ağır hastalığı halinde muayyen bir zaman için icra memurluğunca talik olunabilir. Ağır hastalığın resmi belge ile tahakkuku lazımdır.

Mal kaçırılması ihtimali olan hallerde hastalığın devamı sırasında da haciz yapılabilir.

Talikin müddetlerin cereyanına tesiri:

Madde 56 – (Değişik: 18/2/1965 – 538/28 md.)

Takip talikleri esnasında müddetlerin cereyanı durmaz. Müddetin nihayeti bir talik gününe rastlarsa müddet talikin bitiminden sonra bir gün daha uzatılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir