ATEŞKAN Avukatlık Bürosu aşağıdaki davalar başta olmak üzere İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında dava takibi ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

  • İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak ve tazminat davaları.
    • (Ücret, fazla mesai ücreti, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, yıllık izin ücreti, ulusal tatil ve genel tatil ücreti alacakları)
  • Hizmet ve sigortalılık tespiti davaları
  • İş hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davaları.
  • İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları.
  • İşveren adında iş sözleşmelerinin ve diğer hukuki belgelerin düzenlenmesi, davaların takibi.

İş Hukuku, iş sözleşmeleri, işin düzenlenmesi, bu sözleşmelerden doğan karşılıklı borçlar, iş sözleşmesinin sona ermesi, sözleşmenin sona ermesinden doğan haklar (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ve mesai ücreti, kullanılmayan yıllık izin ücreti vs.),  işe iade davaları, iş kazası ve meslek hastalıkları, maddi ve manevi tazminat davaları, sendikalar, işçi ve işveren kuruluşlarının kuruluşu ve işleyişi, toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt gibi konuları inceleyen hukuk dalıdır.

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar Hukuku, sosyal güvenlik ve sosyal sigortalar hakkındaki yasal düzenlemeleri içeren, bu alanlardaki hukuki uyuşmazlıkları çözümleyen hukuk dalıdır.

Ülkemizde kişiler, bir işte çalışmaya başlamakla kendiliğinden sigortalı sayılmaktadır. 5510 sayılı Kanuna göre sigorta çeşitleri, kısa vadeli sigortalar, uzun vadeli sigortalar ve genel sağlık sigortasıdır. Kısa vadeli sigorta kapsamına iş kazası ve meslek hastalıkları, hastalık ve analık riskleri girmektedir. Uzun vadeli sigorta kapsamına ise malullük, yaşlılık ve ölüm girmektedir. Zorunlu sigorta kapsamı dışında kalan kişiler de isteğe bağlı sigorta yoluyla kendi sosyal güvencelerini sağlayabilir. Bunun dışında belirli süre prim ödeyen işçiler, işsizlik ödeneğinden faydalanır.