Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/10/2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin;

a) 6, 7 ve 8 inci maddeleri, 14 üncü maddesinin birinci fıkrası, Ek 1/A’sı ve Ek 1/B’si bu Tebliğin yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri ise bu Tebliğin yayımı tarihinden altı ay sonra,

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ hükümleri şöyleydi:

KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Tebliğin amacı; kuvvetli asit veya baz içeren temizlik ürünlerinin insan sağlığına ve çevreye zarar vermesinin engellenmesini, topluma güvenli ve kaliteli şekilde ulaşmasını teminen piyasaya arz edilmeden önce Bakanlığa yapılacak bildirimin usul ve esaslarını, ürüne ait teknik dosyada bulunacak bilgi ve belgeleri ve bu ürünlerin piyasa gözetimi ve denetiminin esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Tebliğ; kuvvetli asit veya baz içeren ve temizlik ürünü olarak kullanılan bütün müstahzarlar ve maddelerin üreticilerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanmasıve Uygulanmasına Dair Kanuna, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğe ve 15/1/1997 tarihli ve 97/9196 sayılıBakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik MevzuatıHazırlayacak Kurumların Belirlenmesine ilişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Tebliğ’de geçen;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Formül: Ürünü oluşturan kimyasal maddelerin ağırlıkça veya hacimce yüzde miktarının ± 2 toleransla belirtilmesini,

c) İl müdürlüğü: Bakanlık ticaret il müdürlüklerini,

ç) Teknik dosya: Üretici bilgileri ile ürüne ait bilgi ve belgeleri içeren dosyayı,

d) Üretici: Kuvvetli asit ve baz içeren tuz ruhu, kireç çözücü, lavabo açıcı ve benzeri olarak kullanılan bütün müstahzar ve maddeleri üreten, imal eden veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

e) Ürün: Endüstriyel alanda, işyerlerinde, konutlarda, banyo, lavabo, mutfak ve benzeri alanlarda yüzeylerde birikmiş kir, yağ, kireç ve/veya pasın giderilmesi ya da lavabo giderlerinin açılması amacı ile içeriğinde kuvvetli asit veya baz içeren kireç, yağ çözücü, lavabo açıcı, tuz ruhu ve benzeri müstahzarları,

f) Yetkili laboratuvar: Ürün analizlerinin yapılacağı Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarları

ifade eder.

Kullanımına müsaade edilmeyen maddeler

MADDE 5  (1) Ürünlerde, 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan BazıTehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik ile yasaklanmış olan maddeler kullanılamaz.

Bildirim

MADDE 6  (1) Kuvvetli asit veya baz içeren temizlik ürünü olarak kullanılan bütün müstahzar ve maddelerin üreticileri, Bakanlığa bildirimde bulunmak zorundadır.

(2) Söz konusu kuvvetli asit veya baz içeren temizlik ürünü olarak kullanılan bütün müstahzar ve maddelerin ithalatı sırasında gümrük idarelerince bu bildirimlere ilişkin herhangi bir belge aranmaz.

Bildirim usulü

MADDE 7  (1) Üreticiler bir sefere mahsus olmak üzere, ek-1’de yer alan Bildirim Formunu ve piyasaya arz edilmek üzere hazırlanmış her ürün çeşidine ait etiket örneklerini ve 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanmasıve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış ürünlere ait güvenlik bilgi formlarını elektronik ortamda (PDF/resim) hazırlayarak Bakanlığa bildirimde bulunmak zorundadır. Bu formun bir örneği üretici tarafından muhafaza edilir. Bildirimde bulunan üreticilere Bakanlık tarafından kayıt numarası verilir.

Değişiklik

MADDE 8  (1) Üreticiler, bildirimde veya etiket bilgilerinde yer alan hususlardan bir veya birkaçının değişmesi halinde bu değişiklikleri ürünü piyasaya sürmeden önce Bakanlığa bildirmek zorundadırlar.

Etiketleme

MADDE 9  (1) Etiketlerde;

a) Üreticinin adı ve adresi,

b) Üretim yerinin adı ve adresi,

c) Ürünün ticari adı,

ç) Amaçlanan kullanım alanları,

d) Ürünün formülünü oluşturan maddelerin ağırlıkça yüzde miktarı ile kimyasal isimleri, CAS numarası ve 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre belirlenecek tehlike sembolleri, tehlike ibareleri ve güvenlik uyarıları,

e) Kullanma talimatı,

f) Nominal dolum miktarı,

g) Üretim ve son kullanma tarihi, seri ve parti numarası,

bulunması zorunludur.

(2) Etiketlerde ayrıca uyarı olarak;

a) “Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz.”,

b) “Kullanırken eldiven giyiniz.”,

c) “Çocuklardan uzak tutunuz.”,

ç) “Başka bir ürün veya madde ile karıştırmayınız.”,

d) “Gıda maddelerinden uzak tutunuz.”,

e) “Ambalaj tamamen boşaltıldıktan sonra geri dönüşüm işlemine gönderiniz.”,

f) “Zehirlenme durumlarında Ulusal Zehir Danışma Merkezinin (UZEM) 114 numaralı telefonunu veya Acil Sağlık Hizmetlerinin 112 numaralı telefonunu arayınız.”,

ifadeleri bulunur.

(3) Etiketlerde, ürünlerin satış için sergilenmesinde ve reklamlarında kullanılan metin, isimler, ticari marka, resim, figüratif desenler veya diğer şekiller, ürünlerin gerçekte sahip olmadıkları nitelikler varmış gibi kullanılamaz ve bu yönde imada bulunulamaz.

Mesul müdür

MADDE 10  (1) Üretim yerinde kimya veya sağlık alanında en az lisans eğitimi almış olanlar mesul müdür olarak görevlendirilir. Mesul müdürün görevden ayrılması durumunda yedi gün içinde yeni bir mesul müdür görevlendirilir.

(2) Mesul müdür görevlendirilmesi, üreticinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Ambalajlama/ürünlerin bertarafı

MADDE 11  (1) Ürünlerin ambalajlama, etiketleme ve işaretleme kuralları 10/4/2002 tarihli ve 24722 sayılıResmî Gazete’de yayımlanan Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik (76/211/AT)  ile 4/8/2010 tarihli ve 27662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazır AmbalajlıMamullerin Nominal Dolum Miktarı ile İlgili Kuralların Belirlenmesine Dair Yönetmelik (2007/45/AT) çerçevesinde değerlendirilir. 24/8/2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambalaj Atıklarının KontrolüYönetmeliği ile Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olmak zorundadır.

(2) Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik gereği ambalajların kapakları güvenlik açısından kilitli olacaktır.

(3) Tehlike sembollerine ait ibareler görme engellilerin algılayacağı şekilde kabartma yazı ile ambalaj üzerine basılacaktır.

(4) İmhasına karar verilen veya miadı dolmuş ürünler 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde üretici tarafından bertarafı sağlanır.

Teknik dosya ve üretim yeri nitelikleri

MADDE 12  (1) Gerekli durumlarda il müdürlüğü veya Bakanlık tarafından incelenmek üzere üreticiler ek-3’te yer alan bilgileri içeren teknik dosyayı bulundurmak zorundadır. Ayrıca, üreticiler üretim yerinde bulunmasıgereken ek-2’de belirtilen şartları sağlamak zorundadır.

Denetim

MADDE 13  (1) Kuvvetli asit veya baz içeren temizlik ürünü olarak kullanılan bütün müstahzar ve maddelerin denetimi 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret BakanlığıPiyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği kapsamında yapılır. Piyasa gözetimi ve denetimi veya şikayet üzerine alınan numunelerin analizleri yetkili laboratuvarda yaptırılır.

Yasaklar

MADDE 14  (1) Kuvvetli asit veya baz içeren temizlik ürünü olarak kullanılan müstahzar ve maddeler, Bakanlığa bildirimde bulunulmadan piyasaya arz edilemez.

(2) Tebliğde belirtilen kurallara aykırı üretim ve satış ile basın, yayın, broşür dağıtma gibi yollarla tüketicileri yanıltıcı reklam ve herhangi bir şekilde aslına uygun olmayan tanıtım yapılması yasaktır.

(3) Orijinal ambalajı haricinde kuvvetli asit veya baz içeren temizlik ürünlerinin satışı yapılamaz.

(4) Ev tipi temizlik ürünlerinin içeriğinde bulunan nitrik asit oranı %20’yi geçemez.

Yaptırımlar

MADDE 15  (1) Bu Tebliğde belirtilen hükümlere aykırı davranan veya faaliyet gösterenler hakkında, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Güvensiz veya miadı dolmuş ürünler atık olarak değerlendirilir ve bertaraf işlemleri Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre yapılır.

Önceki iş ve işlemlerin geçerliliği

GEÇİCİ MADDE 1  (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Sağlık Bakanlığınca ya da Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca yapılan iş ve tesis edilen işlemler geçerlidir.

(2) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce alınan Çevre Sağlığı Değerlendirme Raporu, Üretim Yeri Uygunluk Raporu hükmündedir.

Yürürlük

MADDE 16  (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ek-1/A

 

YERLİ ÜRÜN İÇİN BİLDİRİM FORMU

Üreticinin adı ve adresi
Üretim yerinin adı ve adresi
24 saat boyunca ulaşılacak telefon numarası
Faks numarası
e-posta adresi
İrtibat kurulacak kişinin adı
Vergi Dairesi-Vergi No. (Gerçek kişiler için T.C. Kimlik No.)
Marka Ürünün açık adı (Tüm çeşitler tek tek yazılır.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Ö
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

 

 

Ek-1/B

 

İTHAL ÜRÜN İÇİN BİLDİRİM FORMU

İthalatçının adı ve adresi
Üreticinin adı ve adresi
24 Saat boyunca ulaşılacak telefon numarası
Faks numarası
E-posta adresi
İrtibat kurulacak kişinin adı
Vergi Dairesi-Vergi No

(Gerçek kişiler için T.C. Kimlik No.)

Marka Ürünün açık adı (Tüm çeşitler tek tek yazılır.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

 

 

Ek-2

 

ÜRETİM YERİNİN NİTELİKLERİ

 

(1) – Üretim yerinde; idari bölüm, üretim bölümü, kontrol bölümü (laboratuvar kontrolü), ambalajlama bölümü ile hammadde ve ürün depolama bölümü bulunur.

(2) – Hammaddeler ve ambalajlar birbirine karışma riskini önleyecek şekilde yerleştirilir.

(3) – Üretim yerinde üretim hattı ve depolar gaz ve ısıya duyarlı güvenlik donanımlarına sahip olmalıdır. Ayrıca depolanan ve üretilen ürünlere göre düzenlenmiş kaza, yangın ve benzeri durumlarına karşı güvenlikle ilgili uygulama planı bulunur

(4) – Üretim yerinin zemini kolay temizlenebilir, pürüzsüz ve dezenfekte edilebilir malzemeden yapılması gerekir.

(5) – Yeterli havalandırma ve yapılan işe uygun aydınlatma olmalıdır. Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilir.

(6) – Üretim yeri iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olması gerekir.

(7) – Üretim alanında periyodik kontrolleri yapılmış, yangın tüpü ve ürüne göre temizleme malzemesi ve donanımı bulunması gerekir.

(8) – Üretimde kullanılan ekipmanlar malzeme ile etkileşime girmeyecek türden olması gerekir.

(9) – Her üretim işlemine başlamadan önce işlemde kullanılacak bütün alet ve teçhizat temizlenmiş olması gerekir.

(10) – Üretim yerinde üretim işlemleri ve kontroller mesul müdür nezaretinde yapılır.

(11) – Ürünün dağıtımı ile ilgili kayıtlar tutulur.

(12) – İşyerinde yangın veya patlamaya sebep olabilecek tutuşturucu kaynaklarının bulunması önlenir.

(13) – Çalışanların kişisel temizliği için uygun ve yeterli şartlar sağlanır.

 

 

Ek-3

 

KUVVETLİ ASİT VEYA BAZİÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN TEKNİK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER

 

1. Formül: Ürün formülasyonunu oluşturan kimyasal maddelerin ağırlıkça yüzde miktarı ile formülasyonuoluşturan kimyasalların formül içerisinde bulunuş nedenleri,

2. Spesifikasyonları: Bitmiş ürün spesifikasyonları ve etken madde Güvenlik Bilgi Formu bilgileri (GBF). Ürünün etiketinde ürünün kullanım amacı ile ilgili bir iddia varsa bu iddiayı açıklayan bağımsız bilimsel kuruluşlardan alınmış bilimsel nitelikteki testler, raporlar ve görüşler,

3. Etiket örneği,

4. Bitmiş ürüne ait analiz sertifikası,

5. Üretim yerine ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (ruhsatta faaliyet konusu belirtilmeli),

6. Mesul müdür diploma fotokopisi,

7. Mesul müdür sözleşmesi: Üretim yeri sahibi ile üretim yeri mesul müdürü olarak görev yapan kişi arasında yapılan anlaşmanın onaylı sureti,

8. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,

9. Marka Tescil Belgesi veya Marka Tescil Belgesinin başvurusunun fotokopisi,

10. Üretim yeri uygunluk raporu: Bakanlık/İl müdürlüğü elemanlarınca üretim yerinin ek-2’ye göre tetkiki yapılarak düzenlenecek rapor,

11. Sağlık veya serbest satış sertifikası (ithal ürünler için),

12. Varsa Fason üretim sözleşmesi,

13. Son kullanma tarihi ile ilgili yapılmış olan stabilite testleri.

 

 

Not – Bakanlık yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin dışında gerekli görülmesi halinde üretici firma/mesul müdür onaylı ek bilgi ve belge talep edebilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir