Özel öğretim kurumları ve özel yurtların malları, ancak öğretim yılı sonunda haczedilebilecek.

5580 sayılı kanun kapsamında faaliyet gösteren özel öğretim kurumları ile 5661 sayılı kanun kapsamında faaliyet gösteren yurt ve benzeri kurumların taşınır ve taşınmaz mallarının haczi, 6183 sayılı kanuna göre yapılacak takipler hariç, ancak içinde bulunulan öğretim yılı sonunda haczedilebilecek. (2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa eklenen 362/a maddesi)

KANUN
YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7141                                                                                                             Kabul Tarihi: 9/5/2018

MADDE 1- 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa 362 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 362/a maddesi eklenmiştir.

“Özel okullar ile özel öğrenci yurt ve benzeri kurumların taşınır ve taşınmaz mallarının haczi:

MADDE 362/a- 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren okullar ile 24/3/1950 tarihli ve 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun kapsamında faaliyet gösteren özel öğrenci barınma hizmetleri veren yurt ve benzeri kurumların taşınır ve taşınmaz malları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler hariç olmak üzere içinde bulunulan eğitim ve öğretim yılı sonunda haczedilir.”

MADDE 2- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kamu kurum ve kuruluşları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının talebi üzerine, merkez teşkilatlarına ait kadrolarında bulunan müfettiş, denetçi ve alanında uzman personeli, yürütülen işlere yardımcı olmak üzere Yükseköğretim Denetleme Kurulunda iki yıla kadar görevlendirebilir. Görev süresi dolan personel aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilen personel, kurumlarından aylıklı izinli sayılır ve görevlendirmede geçen süreler fiilen kendi mesleklerinde geçirilmiş olarak kabul edilir.”

MADDE 3- 2547 sayılı Kanunun ek 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Yükseköğretim Kurulu gözetim ve denetim görevi kapsamında, vakıf yükseköğretim kurumlarının ilişkili kişiler ile yaptıkları mal veya hizmet alım ya da satımlarına veya parasal hareketlere ilişkin olarak bu kişilerden bilgi ve belge isteyebilir ya da bu kişiler nezdinde söz konusu işlemlere ilişkin olarak inceleme yapılmasını talep edebilir. Bu hükmün uygulanmasında ilişkili kişi, kurucu vakıf ve vakıf yükseköğretim kurumlarının mütevelli heyet üyeleri ve yöneticilerinin ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları ifade eder. Mütevelli heyet üyeleri ve yöneticilerin eşleri, mütevelli heyet üyeleri ve yöneticilerin veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları da ilişkili kişi sayılır.

Yükseköğretim Kurulu tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarının yurt dışı mali ve finansal ilişkilerinin denetimi ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından talep edilebilir.”

MADDE 4 – 2547 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Vakıf yükseköğretim kurumlarının satım, kiralama, mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uyacakları usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 5- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 76- En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarını bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile girmiş ve belirli süreli meslek içi eğitim ve özel bir yeterlik sınavı sonucunda atanmış olmaları kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin “II-Tazminatlar” kısmının “A-Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan unvanlara ilişkin kurumların merkez teşkilatlarına ait kadrolarda bulunanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içerisinde Yükseköğretim Kurulu Uzmanı olarak atanabilirler. Bu şekilde atanacakların sayısı toplam Yükseköğretim Kurulu Uzmanı kadro sayısının yüzde yirmisini geçemez.

GEÇİCİ MADDE 77- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilahiyat önlisans programından mezun olanlara ilahiyat fakültesi ve aynı programı uygulayan fakültelerde, eşdeğer alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimin usul ve esasları ile her yıl tahsis edilecek kontenjanlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 6- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun 20 nci maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Uludağ Üniversitesi” ibareleri “Bursa Uludağ Üniversitesi” şeklinde, 26 ncı maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Cumhuriyet Üniversitesi” ibareleri “Sivas Cumhuriyet Üniversitesi” şeklinde, ek 8 inci maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Adnan Menderes Üniversitesi” ibareleri “Aydın Adnan Menderes Üniversitesi” şeklinde, ek 9 uncu maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Bülent Ecevit Üniversitesi” ibareleri “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi” şeklinde, ek 16 ncı maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Abant İzzet Baysal Üniversitesi” ibareleri “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi” şeklinde, ek 17 nci maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Mustafa Kemal Üniversitesi” ibareleri “Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi” şeklinde, ek 23 üncü maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Dumlupınar Üniversitesi” ibareleri “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi” şeklinde, ek 24 üncü maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Gaziosmanpaşa Üniversitesi” ibareleri “Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi” şeklinde, ek 49 uncu maddesinin başlığı ve birinci fıkrasında yer alan “Okan Üniversitesi” ibareleri “İstanbul Okan Üniversitesi” şeklinde, ek 56 ncı maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Ahi Evran Üniversitesi” ibareleri “Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi” şeklinde, ek 59 uncu maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi” ibareleri “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi” şeklinde, ek 62 nci maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Namık Kemal Üniversitesi” ibareleri “Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi” şeklinde, ek 63 üncü maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Erzincan Üniversitesi” ibareleri “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi” şeklinde ve ek 67 nci maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Bozok Üniversitesi” ibareleri “Yozgat Bozok Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“EK MADDE 177- Toplam öğrenci sayısının en az yüzde 50’si tam burslu olup ayrıca herhangi bir adla ücretlendirilmeyen ve toplam öğrenci sayısının en az yüzde 50’si tezli yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrencilerden oluşan vakıf yükseköğretim kurumlarının tüm personelinin ücretlerinden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren kesilecek gelir vergisi tutarı özel bir hesaba aktarılır ve bu kaynak ilgili vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ile her türlü yatırım harcamalarının gerektirdiği giderlerin karşılanmasında kullanılır. Özel hesabın oluşturulması, kullanımı ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından müştereken belirlenir.

Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

EK MADDE 178- Gaziantep’te Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Tıp Fakültesinden,

b) Diş Hekimliği Fakültesinden,

c) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,

ç) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden,

d) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinden,

e) Hukuk Fakültesinden,

f) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinden,

g) Yabancı Diller Yüksekokulundan,

ğ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

h) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundan,

ı) Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden,

oluşur.

Konya Teknik Üniversitesi

EK MADDE 179- Konya’da Konya Teknik Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite;

a) Selçuk Üniversitesine bağlı Mühendislik Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden, Selçuk Üniversitesine bağlı Mimarlık Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi ile Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinden,

b) Selçuk Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundan,

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden,

oluşur.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

EK MADDE 180- Kütahya’da Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite;

a) Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Diş Hekimliği Fakültesi ile Tıp Fakültesinden, Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı Kütahya Sağlık Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ve adı ile bağlantısının değiştirilmesi ile oluşturularak Rektörlüğe bağlanan Sağlık Bilimleri Fakültesinden, Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden,

b) Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan, Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

c) Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Enstitüsünün adı ve bağlantısının değiştirilmesi ile oluşturularak Rektörlüğe bağlanan Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden,

oluşur.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi

EK MADDE 181- Malatya’da Malatya Turgut Özal Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite;

a) İnönü Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Su Ürünleri Fakültesi ile Ziraat Fakültesinden, Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden,

b) İnönü Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Sivil Havacılık Yüksekokulundan,

c) İnönü Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Arapgir Meslek Yüksekokulu, Akçadağ Meslek Yüksekokulu, Battalgazi Meslek Yüksekokulu, Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu, Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksekokulu, Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu, Hekimhan Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksekokulu ile Yeşilyurt Meslek Yüksekokulundan,

ç) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden,

oluşur.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

EK MADDE 182- İstanbul’da İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite;

a) İstanbul Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Orman Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Diş Hekimliği Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi ile Eczacılık Fakültesinden,

b) İstanbul Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Ormancılık Meslek Yüksekokulu, Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulunun adı ve bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Veterinerlik Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulundan,

c) İstanbul Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Adli Tıp Enstitüsü, Kardiyoloji Enstitüsü, Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsü ve Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden,

oluşur.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

EK MADDE 183- Ankara’da Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite;

a) Gazi Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Güzel Sanatlar Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi, Polatlı İlahiyat Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Turizm Fakültesinden,

b) Gazi Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Tapu Kadastro Yüksekokulu, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulundan,

c) Gazi Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Adalet Meslek Yüksekokulu, Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundan,

ç) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden,

oluşur.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

EK MADDE 184- Sakarya’da Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite;

a) Sakarya Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri ile Teknoloji fakültelerinin adları ve bağlantıları değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Söğütlü’de Spor Bilimleri Fakültesi ve Arifiye’de Teknoloji Fakültesinden, Sakarya Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Sapanca’da Turizm Fakültesinden ve Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Ferizli’de Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi, Ali Fuat Paşa Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Akyazı’da Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Batı Karadeniz Deniz Bilimleri Fakültesinden,

b) Sakarya Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulunun adı ve bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Adapazarı’nda Yabancı Diller Yüksekokulu, Sakarya Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Kaynarca’da Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundan,

c) Sakarya Üniversitesine bağlı Kırkpınar Turizm Meslek Yüksekokulu ile Sakarya Meslek Yüksekokulunun adları ve bağlantıları değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu ile Adapazarı Meslek Yüksekokulundan; Sakarya Üniversitesine bağlı Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksekokulu ile Geyve Meslek Yüksekokulunun birleştirilerek bağlantısının değiştirilmesiye Rektörlüğe bağlanan Geyve Meslek Yüksekokulundan; Sakarya Üniversitesine bağlı iken bağlantıları değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Akyazı Meslek Yüksekokulu, Arifiye Meslek Yüksekokulu, Ferizli Meslek Yüksekokulu, Hendek Meslek Yüksekokulu, Karasu Meslek Yüksekokulu, Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu, Pamukova Meslek Yüksekokulu, Sapanca Meslek Yüksekokulu ve Kocaali Meslek Yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Karapürçek Meslek Yüksekokulu, Söğütlü Meslek Yüksekokulu ve Taraklı Meslek Yüksekokulundan,

ç) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden,

oluşur.

Samsun Üniversitesi

EK MADDE 185- Samsun’da Samsun Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinden,

b) Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Sivil Havacılık Yüksekokulu ile Kavak Meslek Yüksekokulundan,

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden,

oluşur.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

EK MADDE 186- Sivas’ta Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden,

b) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinden,

c) Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesinden,

ç) Yabancı Diller Yüksekokulundan,

d) Sivas Meslek Yüksekokulundan,

e) Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden,

oluşur.

Tarsus Üniversitesi

EK MADDE 187- Tarsus’da Tarsus Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite;

a) Mersin Üniversitesine bağlı Tarsus Teknoloji Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Teknoloji Fakültesinden, Mersin Üniversitesine bağlı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinden, Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden,

b) Mersin Üniversitesine bağlı Tarsus Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulunun adı ve bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulundan,

c) Mersin Üniversitesine bağlı Tarsus Meslek Yüksekokulunun adı ve bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Mersin Üniversitesine bağlı Tarsus Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun adı ve bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

ç) Rektörlüğe bağlı yeni kurulan Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden,

oluşur.

Trabzon Üniversitesi

EK MADDE 188- Trabzon Akçaabat’da, Trabzon Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite;

a) Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Fatih Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ve adı ile bağlantısının değiştirilmesi ile oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Spor Bilimleri Fakültesi ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinden,

b) Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Devlet Konservatuvarından,

c) Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu, Şalpazarı Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Tonya Meslek Yüksekokulu ile Vakfıkebir Meslek Yüksekokulundan,

ç) Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı Eğitim Bilimleri Enstitüsünün adı ve bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden,

oluşur.

Kayseri Üniversitesi

EK MADDE 189- Kayseri’de Kayseri Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite;

a) Erciyes Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ve adı ile bağlantısının değiştirilmesi ile oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Develi İslami İlimler Fakültesinden,

b) Erciyes Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Bünyan Meslek Yüksekokulu, Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu, Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu, Yahyalı Meslek Yüksekokulu ile Erciyes Üniversitesine bağlı Kayseri Meslek Yüksekokulunun adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan Meslek Yüksekokulu ve Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu ile İncesu Meslek Yüksekokulundan,

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden,

oluşur.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

EK MADDE 190-   Kahramanmaraş’ta Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite;

a) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı Elbistan Teknoloji Fakültesinin adı ile bağlantısının değiştirilmesi ile oluşturularak Rektörlüğe bağlanan Elbistan Mühendislik Fakültesi, Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesinden,

b) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Elbistan Meslek Yüksekokulu ve Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden,

oluşur.

İstanbul Atlas Üniversitesi

EK MADDE 191- İstanbul’da Türk Balkan Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Atlas Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Tıp Fakültesinden,

b) Diş Hekimliği Fakültesinden,

c) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden,

ç) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,

d) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden,

e) Meslek Yüksekokulundan,

f) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

g) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

ğ) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

oluşur.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi

EK MADDE 192- İzmir’de Ses Sağlık Eğitim ve Spor Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İzmir Tınaztepe Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Tıp Fakültesinden,

b) Diş Hekimliği Fakültesinden,

c) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,

ç) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

d) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.

Eskişehir Teknik Üniversitesi

EK MADDE 193- Eskişehir’de Eskişehir Teknik Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite;

a) Anadolu Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesinden,

b) Anadolu Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Porsuk Meslek Yüksekokulu ile Ulaştırma Meslek Yüksekokulundan,

c) Anadolu Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Fen Bilimleri Enstitüsü, Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü ile Ulaştırma Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

EK MADDE 194- Isparta’da Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite;

a) Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı Ziraat Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinden, Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Orman Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesinden ve Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İşletme Fakültesinden,

b) Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Rektörlüğe bağlı yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulundan,

c) Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı iken bağlantıları değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu, Atabey Meslek Yüksekokulu, Eğirdir Meslek Yüksekokulu, Gelendost Meslek Yüksekokulu, Gönen Meslek Yüksekokulu, Isparta Meslek Yüksekokulu, Keçiborlu Meslek Yüksekokulu, Senirkent Meslek Yüksekokulu, Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu, Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu, Şarkikaraağaç Turizm Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu, Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu, Yalvaç Meslek Yüksekokulu, Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Yenişarbademli Meslek Yüksekokulundan,

ç) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden,

oluşur.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

EK MADDE 195- Afyonkarahisar’da Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite;

a) Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ile Tıp Fakültesinden, Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı Afyon Sağlık Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ve adı ile bağlantısının değiştirilmesi ile oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Sağlık Bilimleri Fakültesinden,

b) Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Bolvadin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Şuhut Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden,

oluşur.

Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi

EK MADDE 196- İstanbul’da Hacegan Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Tıp Fakültesinden,

b) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,

c) Diş Hekimliği Fakültesinden,

ç) Eczacılık Fakültesinden,

d) Sağlık Meslek Yüksekokulundan,

e) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.

Ankara Medipol Üniversitesi

EK MADDE 197- Ankara’da Türkiye Eğitim, Sağlık, Bilim ve Araştırma Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Ankara Medipol Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Diş Hekimliği Fakültesinden,

b) Eczacılık Fakültesinden,

c) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinden,

ç) Hukuk Fakültesinden,

d) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinden,

e) İletişim Fakültesinden,

f) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden,

g) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,

ğ) Siyasal Bilgiler Fakültesinden,

h) Tıp Fakültesinden,

ı) Adalet Meslek Yüksekokulundan,

i) Meslek Yüksekokulundan,

j) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

k) Yabancı Diller Yüksekokulundan,

l) Adli Bilimler Enstitüsünden,

m) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

n) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

o) Sağlık, Bilim ve Teknoloji Araştırma Enstitüsünden,

ö) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

oluşur.

EK MADDE 198- 23/12/2017 tarihli ve 7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda, 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede ve diğer mevzuatta Abant İzzet Baysal Üniversitesine, Adnan Menderes Üniversitesine, Ahi Evran Üniversitesine, Bozok Üniversitesine, Bülent Ecevit Üniversitesine, Cumhuriyet Üniversitesine, Dumlupınar Üniversitesine, Erzincan Üniversitesine, Gaziosmanpaşa Üniversitesine, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine, Mustafa Kemal Üniversitesine, Namık Kemal Üniversitesine ve Uludağ Üniversitesine yapılmış olan atıflar, ilgisine göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine, Aydın Adnan Menderes Üniversitesine, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine, Yozgat Bozok Üniversitesine, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine, Sivas Cumhuriyet Üniversitesine, Kütahya Dumlupınar Üniversitesine, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesine, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine ve Bursa Uludağ Üniversitesine yapılmış sayılır.”

MADDE 8- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 51- Bu Kanunla kurulan Selçuk Üniversitesine bağlı iken bağlantısı veya adı ve bağlantısı değiştirilerek Konya Teknik Üniversitesine bağlanan yükseköğretim birimlerinin teşkilatı, mevcut kadroları ve pozisyonları ile birlikte personeli, bu birimlerle ilgili yılı bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanma yetkisi, her türlü araç ve gereci, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır malları başka bir işleme gerek kalmaksızın Konya Teknik Üniversitesine devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Selçuk Üniversitesinden Konya Teknik Üniversitesine, adı değiştirilerek veya değiştirilmeyerek bağlanan birimlere Maliye Bakanlığınca tahsis edilmiş olan veya fiilen bunların kullanımında bulunanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın ve tahsis amacında kullanılmak üzere Konya Teknik Üniversitesine tahsis edilmiş sayılır.

Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonundan geçerli olmak üzere bu Kanunla kurulan Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesine aktarılmıştır.

Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonundan geçerli olmak üzere bu Kanunla kurulan Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesine aktarılmıştır.

Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonundan geçerli olmak üzere bu Kanunla kurulan Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna aktarılmıştır.

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Mühendislik ile Mimarlık Fakülteleri anabilim dallarında öğrenim gören lisansüstü öğrenciler bu Kanunla kurulan Konya Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonundan geçerli olmak üzere aktarılmıştır.

Selçuk Üniversitesine bağlı iken adı değiştirilerek veya değiştirilmeyerek bu Kanunla yeni kurulan Konya Teknik Üniversitesine bağlanan birimler 2017-2018 eğitim öğretim yılının sonunda devredilir. Bu birimler için ilan edilmiş öğretim elemanı alımları Konya Teknik Üniversitesi tarafından tamamlanır.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Selçuk Üniversitesine bağlı iken bağlantısı veya adı ve bağlantısı değiştirilerek Konya Teknik Üniversitesine bağlanan birimlerde kayıtlı bulunan öğrencilere verilecek mezuniyet belgeleri ile diplomalar, öğrencilerin istemesi hâlinde kayıt tarihlerinde bağlı bulundukları Selçuk Üniversitesi adıyla Selçuk Üniversitesi tarafından verilir. Bu konuda çıkabilecek ihtilafları sonuçlandırmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.

Bu Kanunla yeni kurulan Konya Teknik Üniversitesi ile Selçuk Üniversitesine bağlı iken adı değiştirilerek veya değiştirilmeyerek bağlantısı değiştirilen birimlerde uygulamayla ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunlar Yükseköğretim Kurulu tarafından çözülür.

Bu Kanunla kurulan, Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı iken bağlantısı veya adı ve bağlantısı değiştirilerek Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlanan yükseköğretim birimlerinin teşkilatı, mevcut kadroları ve pozisyonları ile birlikte personeli, bu birimlerle ilgili yılı bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanma yetkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereci, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır malları başka bir işleme gerek kalmaksızın Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine adı değiştirilerek veya değiştirilmeyerek bağlanan birimlere Maliye Bakanlığınca tahsis edilmiş olan veya fiilen bunların kullanımında bulunanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın ve tahsis amacında kullanılmak üzere Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine tahsis edilmiş sayılır.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonundan geçerli olmak üzere bu Kanunla kurulan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine aktarılmıştır.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonundan geçerli olmak üzere bu Kanunla kurulan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesine aktarılmıştır.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sağlık Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonundan geçerli olmak üzere bu Kanunla kurulan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesine aktarılmıştır.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonundan geçerli olmak üzere bu Kanunla kurulan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna aktarılmıştır.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonundan geçerli olmak üzere bu Kanunla kurulan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna aktarılmıştır.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında öğrenim gören öğrenciler 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonundan geçerli olmak üzere Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde öğrenim gören diğer öğrenciler 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonundan geçerli olmak üzere bu Kanunla kurulan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne aktarılmıştır.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı iken adı değiştirilerek veya değiştirilmeyerek bu Kanunla yeni kurulan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlanan birimler 2017-2018 eğitim öğretim yılının sonunda devredilir. Bu birimler için ilan edilmiş öğretim elemanı alımları Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından tamamlanır.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı iken bağlantısı veya adı ve bağlantısı değiştirilerek Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlanan birimlerde kayıtlı bulunan öğrencilere verilecek mezuniyet belgeleri ile diplomalar, öğrencilerin istemesi hâlinde kayıt tarihlerinde bağlı bulundukları Kütahya Dumlupınar Üniversitesi adıyla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından verilir. Bu konuda çıkabilecek ihtilafları sonuçlandırmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.

Bu Kanunla yeni kurulan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Kütahya Dumlupınar  Üniversitesine  bağlı  iken  adı  değiştirilerek,  dönüştürülerek  veya adı değiştirilmeyerek bağlantısı değiştirilen birimlerde uygulamayla ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunlar Yükseköğretim Kurulu tarafından çözülür.

Bu Kanunla kurulan, İnönü Üniversitesine bağlı iken bağlantısı veya adı ve bağlantısı değiştirilerek Malatya Turgut Özal Üniversitesine bağlanan yükseköğretim birimlerinin teşkilatı, mevcut kadroları ve pozisyonları ile birlikte personeli, bu birimlerle ilgili yılı bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanma yetkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereci, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır malları başka bir işleme gerek kalmaksızın Malatya Turgut Özal Üniversitesine devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan İnönü Üniversitesinden Malatya Turgut Özal Üniversitesine adı değiştirilerek veya değiştirilmeyerek bağlanan birimlere Maliye Bakanlığınca tahsis edilmiş olan veya fiilen bunların kullanımında bulunanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın ve tahsis amacında kullanılmak üzere Malatya Turgut Özal Üniversitesine tahsis edilmiş sayılır.

İnönü Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilen fakülte, yüksekokul ile meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrenciler 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonundan geçerli olmak üzere bu Kanunla kurulan Malatya Turgut Özal Üniversitesinin ilgili fakülteleri, yüksekokulları ile meslek yüksekokullarına aktarılmıştır.

İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Su Ürünleri ile Ziraat Fakülteleri anabilim dallarında öğrenim gören lisansüstü öğrenciler bu Kanunla kurulan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonundan geçerli olmak üzere aktarılmıştır.

İnönü Üniversitesine bağlı iken adı değiştirilerek veya değiştirilmeyerek bu Kanunla yeni kurulan Malatya Turgut Özal Üniversitesine bağlanan birimler 2017-2018 eğitim öğretim yılının sonunda devredilir. Bu birimler için ilan edilmiş öğretim elemanı alımları Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından tamamlanır.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte İnönü Üniversitesine bağlı iken bağlantısı veya adı ve bağlantısı değiştirilerek Malatya Turgut Özal Üniversitesine bağlanan birimlerde kayıtlı bulunan öğrencilere verilecek mezuniyet belgeleri ile diplomalar, öğrencilerin istemesi hâlinde kayıt tarihlerinde bağlı bulundukları İnönü Üniversitesi adıyla İnönü Üniversitesi tarafından verilir. Bu konuda çıkabilecek ihtilafları sonuçlandırmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.

Bu Kanunla yeni kurulan Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile İnönü Üniversitesine bağlı iken adı değiştirilerek veya değiştirilmeyerek bağlantısı değiştirilen birimlerde uygulamayla ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunlar Yükseköğretim Kurulu tarafından çözülür.

Bu Kanunla kurulan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine, sırasıyla İstanbul Üniversitesine, Gazi Üniversitesine ve Sakarya Üniversitesine bağlı iken bağlantısı veya adı ve bağlantısı değiştirilerek bağlanan yükseköğretim birimlerinin teşkilatı, mevcut kadroları ve pozisyonları ile birlikte personeli, bu birimlerle ilgili yılı bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanma yetkisi, İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Gazi Üniversitesine bağlı Edebiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Türk Müziği Devlet Konservatuvarına ait bina ve tesisler hariç olmak üzere bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereci, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır ve taşınmaz malları başka bir işleme gerek kalmaksızın ilgisine göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan İstanbul Üniversitesinden, Gazi Üniversitesinden ve Sakarya Üniversitesinden ilgisine göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine adı değiştirilerek veya değiştirilmeyerek bağlanan birimlere Maliye Bakanlığınca tahsis edilmiş olan veya fiilen bunların kullanımında bulunanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın ve tahsis amacında kullanılmak üzere ilgisine göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine tahsis edilmiş sayılır.

İstanbul Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilen fakülteler, yüksekokullar ile meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrenciler 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonundan geçerli olmak üzere bu Kanunla kurulan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın ilgili fakülteleri, yüksekokulları ile meslek yüksekokullarına aktarılmıştır.

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Cerrahpaşa Tıp, Hemşirelik, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Veteriner Fakülteleri anabilim dallarında öğrenim gören lisansüstü öğrenciler, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Mühendislik ile Orman Fakültesi anabilim dallarında öğrenim gören lisansüstü öğrenciler ile İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde öğrenim gören lisansüstü öğrenciler bu Kanunla kurulan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonundan geçerli olmak üzere aktarılmıştır. İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonundan geçerli olmak üzere kapatılmıştır.

Sakarya Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilen fakülteler, yüksekokullar ile meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrenciler 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonundan geçerli olmak üzere bu Kanunla kurulan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin ilgili fakülteleri, yüksekokulları ile meslek yüksekokullarına aktarılmıştır.

Sakarya Üniversitesine bağlı iken bu Kanunla Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine aktarılan fakülte ve yüksekokulların Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsündeki anabilim dallarında kayıtlı olan lisansüstü öğrenciler, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonundan geçerli olmak üzere aktarılmıştır.

İstanbul Üniversitesine bağlı iken kapatılan ancak son öğrencileri mezun oluncaya kadar eğitim öğretime devam eden Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu ile İstanbul Bakırköy Sağlık Yüksekokulu, son öğrencileri mezun oluncaya kadar bu Kanunla kurulan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğüne aynı adla bağlanmıştır.

Gazi Üniversitesine bağlı iken bu Kanunla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine aktarılan fakültelerin, yüksekokulların ve konservatuvarın Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Güzel Sanatlar Enstitüsündeki anabilim dallarında kayıtlı olan lisansüstü öğrenciler Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonundan geçerli olmak üzere aktarılmıştır. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Güzel Sanatlar Enstitüsü kapatılmıştır.

Gazi Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilen fakülte, yüksekokul ile meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrenciler 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonundan geçerli olmak üzere bu Kanunla kurulan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin ilgili fakülteleri, yüksekokulları ile meslek yüksekokullarına aktarılmıştır.

İstanbul Üniversitesine, Gazi Üniversitesine ve Sakarya Üniversitesine bağlı iken adı değiştirilerek veya değiştirilmeyerek bu Kanunla yeni kurulan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlanan birimler 2017-2018 eğitim öğretim yılının sonunda devredilir. Bu birimler için ilan edilmiş öğretim elemanı alımları ilgisine göre İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi tarafından tamamlanır.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte İstanbul Üniversitesine, Gazi Üniversitesine ve Sakarya Üniversitesine bağlı iken bağlantısı veya adı ve bağlantısı değiştirilerek sırasıyla İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlanan birimlerde kayıtlı bulunan öğrencilere verilecek mezuniyet belgeleri ile diplomalar, öğrencilerin istemesi hâlinde kayıt tarihlerinde bağlı bulundukları ilgisine göre İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi adıyla ilgisine göre İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi tarafından verilir. Bu konuda çıkabilecek ihtilafları sonuçlandırmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.

Bu Kanunla yeni kurulan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesine, Gazi Üniversitesine ve Sakarya Üniversitesine bağlı iken adı değiştirilerek veya değiştirilmeyerek bağlantısı değiştirilen birimlerde uygulamayla ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunlar Yükseköğretim Kurulu tarafından çözülür.

Bu Kanunla kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Samsun Üniversitesine bağlanan yükseköğretim birimlerinin teşkilatı, mevcut kadroları ve pozisyonları ile birlikte personeli, bu birimlerle ilgili yılı bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanma yetkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereci, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır malları başka bir işleme gerek kalmaksızın Samsun Üniversitesine devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Ondokuz Mayıs Üniversitesinden Samsun Üniversitesine adı değiştirilmeyerek bağlanan birimlere Maliye Bakanlığınca tahsis edilmiş olan veya fiilen bunların kullanımında bulunanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın ve tahsis amacında kullanılmak üzere Samsun Üniversitesine tahsis edilmiş sayılır.

Bu Kanunla kurulan Mersin Üniversitesine bağlı iken bağlantısı veya adı ve bağlantısı değiştirilerek Tarsus Üniversitesine bağlanan yükseköğretim birimlerinin teşkilatı, mevcut kadroları ve pozisyonları ile birlikte personeli, bu birimlerle ilgili yılı bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanma yetkisi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesine ait bina ve tesisler hariç bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereci, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır malları başka bir işleme gerek kalmaksızın Tarsus Üniversitesine devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Mersin Üniversitesinden Tarsus Üniversitesine, adı değiştirilerek veya değiştirilmeyerek bağlanan birimlere Maliye Bakanlığınca tahsis edilmiş olan veya fiilen bunların kullanımında bulunanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın ve tahsis amacında kullanılmak üzere Tarsus Üniversitesine tahsis edilmiş sayılır.

Mersin Üniversitesi Tarsus Teknoloji Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonundan geçerli olmak üzere bu Kanunla kurulan Tarsus Üniversitesi Teknoloji Fakültesine aktarılmıştır.

Mersin Üniversitesi Tarsus Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonundan geçerli olmak üzere bu Kanunla kurulan Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokuluna aktarılmıştır.

Mersin Üniversitesi Tarsus Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonundan geçerli olmak üzere bu Kanunla kurulan Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksekokuluna aktarılmıştır.

Mersin Üniversitesi Tarsus Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonundan geçerli olmak üzere bu Kanunla kurulan Tarsus Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna aktarılmıştır.

Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki Teknoloji Fakültesine bağlı anabilim dallarında öğrenim gören öğrenciler 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonundan geçerli olmak üzere Tarsus Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne; Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokuluna bağlı anabilim dallarında öğrenim gören öğrenciler 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonundan geçerli olmak üzere bu Kanunla kurulan Tarsus Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne aktarılmıştır.

Mersin Üniversitesine bağlı iken adı değiştirilerek veya değiştirilmeyerek bu Kanunla yeni kurulan Tarsus Üniversitesine bağlanan birimler 2017-2018 eğitim öğretim yılının sonunda devredilir. Bu birimler için ilan edilmiş öğretim elemanı alımları Tarsus Üniversitesi tarafından tamamlanır.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Mersin Üniversitesine bağlı iken bağlantısı veya adı ve bağlantısı değiştirilerek Tarsus Üniversitesine bağlanan birimlerde kayıtlı bulunan öğrencilere verilecek mezuniyet belgeleri ile diplomalar, öğrencilerin istemesi hâlinde kayıt tarihlerinde bağlı bulundukları Mersin Üniversitesi adıyla Mersin Üniversitesi tarafından verilir. Bu konuda çıkabilecek ihtilafları sonuçlandırmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.

Bu Kanunla yeni kurulan Tarsus Üniversitesi ile Mersin Üniversitesine bağlı iken adı değiştirilerek, dönüştürülerek veya adı değiştirilmeyerek bağlantısı değiştirilen birimlerde uygulamayla ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunlar Yükseköğretim Kurulu tarafından çözülür.

Bu Kanunla kurulan Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı iken bağlantısı veya adı ve bağlantısı değiştirilerek Trabzon Üniversitesine bağlanan yükseköğretim birimlerinin teşkilatı, mevcut kadroları ve pozisyonları ile birlikte personeli, bu birimlerle ilgili yılı bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanma yetkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereci, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır malları başka bir işleme gerek kalmaksızın Trabzon Üniversitesine devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Karadeniz Teknik Üniversitesinden Trabzon Üniversitesine, adı değiştirilerek veya değiştirilmeyerek bağlanan birimlere Maliye Bakanlığınca tahsis edilmiş olan veya fiilen bunların kullanımında bulunanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın ve tahsis amacında kullanılmak üzere Trabzon Üniversitesine tahsis edilmiş sayılır.

Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilen fakülte, yüksekokul, konservatuvar ile meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrenciler 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonundan geçerli olmak üzere bu Kanunla kurulan Trabzon Üniversitesinin ilgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar ile meslek yüksekokullarına aktarılmıştır.

Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilen fakülte, yüksekokul ve konservatuvarın Sosyal Bilimler Enstitüsündeki anabilim dallarında öğrenim gören lisansüstü öğrenciler ile Eğitim Bilimleri Enstitüsünde öğrenim gören öğrenciler 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonundan geçerli olmak üzere Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne aktarılmıştır.

Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı iken adı değiştirilerek veya değiştirilmeyerek bu Kanunla yeni kurulan Trabzon Üniversitesine bağlanan birimler 2017-2018 eğitim öğretim yılının sonunda devredilir. Bu birimler için ilan edilmiş öğretim elemanı alımları Trabzon Üniversitesi tarafından tamamlanır.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı iken bağlantısı veya adı ve bağlantısı değiştirilerek Trabzon Üniversitesine bağlanan birimlerde kayıtlı bulunan öğrencilere verilecek mezuniyet belgeleri ile diplomalar, öğrencilerin istemesi hâlinde kayıt tarihlerinde bağlı bulundukları Karadeniz Teknik Üniversitesi adıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından verilir. Bu konuda çıkabilecek ihtilafları sonuçlandırmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.

Bu Kanunla yeni kurulan Trabzon Üniversitesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı iken adı değiştirilerek, dönüştürülerek veya adı değiştirilmeyerek bağlantısı değiştirilen birimlerde uygulamayla ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunlar Yükseköğretim Kurulu tarafından çözülür.

Bu Kanunla kurulan Erciyes Üniversitesine bağlı iken bağlantısı veya adı ve bağlantısı değiştirilerek Kayseri Üniversitesine bağlanan yükseköğretim birimlerinin teşkilatı, mevcut kadroları ve pozisyonları ile birlikte personeli, bu birimlerle ilgili yılı bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanma yetkisi, Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, Kayseri Meslek Yüksekokulu ve Uygulamalı Bilimler Fakültesine ait binalar hariç olmak üzere bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereci, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır malları başka bir işleme gerek kalmaksızın Kayseri Üniversitesine devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Erciyes Üniversitesinden Kayseri Üniversitesine, adı değiştirilerek veya değiştirilmeyerek bağlanan birimlere Maliye Bakanlığınca tahsis edilmiş olan veya fiilen bunların kullanımında bulunanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın ve tahsis amacında kullanılmak üzere Kayseri Üniversitesine tahsis edilmiş sayılır.

Erciyes Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilen fakülte, yüksekokul ile meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrenciler 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonundan geçerli olmak üzere bu Kanunla kurulan Kayseri Üniversitesinin ilgili fakülteleri ile meslek yüksekokullarına aktarılmıştır.

Erciyes Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilen Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun Sosyal Bilimler Enstitüsündeki anabilim dallarında öğrenim gören öğrenciler 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonundan geçerli olmak üzere Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne aktarılmıştır.

Erciyes Üniversitesine bağlı iken adı değiştirilerek veya değiştirilmeyerek bu Kanunla yeni kurulan Kayseri Üniversitesine bağlanan birimler 2017-2018 eğitim öğretim yılının sonunda devredilir. Bu birimler için ilan edilmiş öğretim elemanı alımları Kayseri Üniversitesi tarafından tamamlanır.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Erciyes Üniversitesine bağlı iken bağlantısı veya adı ve bağlantısı değiştirilerek Kayseri Üniversitesine bağlanan birimlerde kayıtlı bulunan öğrencilere verilecek mezuniyet belgeleri ile diplomalar, öğrencilerin istemesi hâlinde kayıt tarihlerinde bağlı bulundukları Erciyes Üniversitesi adıyla Erciyes Üniversitesi tarafından verilir. Bu konuda çıkabilecek ihtilafları sonuçlandırmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.

Bu Kanunla yeni kurulan Kayseri Üniversitesi ile Erciyes Üniversitesine bağlı iken adı değiştirilerek, dönüştürülerek veya adı değiştirilmeyerek bağlantısı değiştirilen birimlerde uygulamayla ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunlar Yükseköğretim Kurulu tarafından çözülür.

Bu Kanunla kurulan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı iken bağlantısı veya adı ve bağlantısı değiştirilerek Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine bağlanan yükseköğretim birimlerinin teşkilatı, mevcut kadroları ve pozisyonları ile birlikte personeli, bu birimlerle ilgili yılı bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanma yetkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereci, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır malları başka bir işleme gerek kalmaksızın Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine adı değiştirilerek veya değiştirilmeyerek bağlanan birimlere Maliye Bakanlığınca tahsis edilmiş olan veya fiilen bunların kullanımında bulunanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın ve tahsis amacında kullanılmak üzere Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine tahsis edilmiş sayılır.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Elbistan Teknoloji Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonundan geçerli olmak üzere bu Kanunla kurulan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Elbistan Mühendislik Fakültesine aktarılmıştır.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Elbistan Meslek Yüksekokulu ve Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonundan geçerli olmak üzere bu Kanunla kurulan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Elbistan Meslek Yüksekokulu ve Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna aktarılmıştır.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilen Elbistan Teknoloji Fakültesinin Fen Bilimleri Enstitüsündeki anabilim dallarında öğrenim gören öğrenciler 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonundan geçerli olmak üzere Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne aktarılmıştır.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı iken adı değiştirilerek veya değiştirilmeyerek bu Kanunla yeni kurulan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine bağlanan birimler 2017-2018 eğitim öğretim yılının sonunda devredilir. Bu birimler için ilan edilmiş öğretim elemanı alımları Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi tarafından tamamlanır.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı iken bağlantısı veya adı ve bağlantısı değiştirilerek Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine bağlanan birimlerde kayıtlı bulunan öğrencilere verilecek mezuniyet belgeleri ile diplomalar, öğrencilerin istemesi halinde kayıt tarihlerinde bağlı bulundukları Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından verilir. Bu konuda çıkabilecek ihtilafları sonuçlandırmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.

Bu Kanunla yeni kurulan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı iken adı değiştirilerek, dönüştürülerek veya adı değiştirilmeyerek bağlantısı değiştirilen birimlerde uygulamayla ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunlar Yükseköğretim Kurulu tarafından çözülür.

Bu Kanunla kurulan Anadolu Üniversitesine bağlı iken bağlantısı veya adı ve bağlantısı değiştirilerek Eskişehir Teknik Üniversitesine bağlanan yükseköğretim birimlerinin teşkilatı, mevcut kadroları ve pozisyonları ile birlikte personeli, bu birimlerle ilgili yılı bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanma yetkisi, her türlü araç ve gereci, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır malları başka bir işleme gerek kalmaksızın Eskişehir Teknik Üniversitesine devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Anadolu Üniversitesinden Eskişehir Teknik Üniversitesine, adı değiştirilerek veya değiştirilmeyerek bağlanan birimlere Maliye Bakanlığınca tahsis edilmiş olan veya fiilen bunların kullanımında bulunanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın ve tahsis amacında kullanılmak üzere Eskişehir Teknik Üniversitesine tahsis edilmiş sayılır.

Anadolu Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilen fakülte ve meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrenciler, 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonundan geçerli olmak üzere bu Kanunla kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesinin ilgili fakülteleri ile meslek yüksekokullarına aktarılmıştır.

Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü ile Ulaştırma Bilimleri Enstitüsünde öğrenim gören lisansüstü öğrenciler, bu Kanunla kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü ile Ulaştırma Bilimleri Enstitüsüne 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonundan geçerli olmak üzere aktarılmıştır.

Anadolu Üniversitesine bağlı iken adı değiştirilerek veya değiştirilmeyerek bu Kanunla yeni kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesine bağlanan birimler 2017-2018 eğitim öğretim yılının sonunda devredilir. Bu birimler için ilan edilmiş öğretim elemanı alımları Eskişehir Teknik Üniversitesi tarafından tamamlanır.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Anadolu Üniversitesine bağlı iken bağlantısı veya adı ve bağlantısı değiştirilerek Eskişehir Teknik Üniversitesine bağlanan birimlerde kayıtlı bulunan öğrencilere verilecek mezuniyet belgeleri ile diplomalar, öğrencilerin istemesi hâlinde kayıt tarihlerinde bağlı bulundukları Anadolu Üniversitesi adıyla Anadolu Üniversitesi tarafından verilir. Bu konuda çıkacak ihtilafları sonuçlandırmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.

Bu Kanunla yeni kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesine bağlı iken adı değiştirilerek veya adı değiştirilmeyerek bağlantısı değiştirilen birimlerde uygulamayla ilgili olarak ortaya çıkacak sorunlar Yükseköğretim Kurulu tarafından çözülür.

Bu Kanunla yeni kurulan üniversitelerin lisansüstü eğitim enstitülerine aktarılan lisansüstü eğitim öğrencilerinden, 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında araştırma görevlisi kadrosunda istihdam edilenlerin, 23/12/2017 tarihli ve 7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki atama sınırlamalarına tabi olmadan aktarıldıkları enstitülerin araştırma görevlisi kadrolarına geçişleri yapılır.

Bu Kanunla kurulan Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı iken bağlantısı veya adı ve bağlantısı değiştirilerek Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlanan yükseköğretim birimlerinin teşkilatı, mevcut kadroları ve pozisyonları ile birlikte personeli, bu birimlerle ilgili yılı bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanma yetkisi, her türlü araç ve gereci, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır malları başka bir işleme gerek kalmaksızın Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Süleyman Demirel Üniversitesinden Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine, adı değiştirilerek veya değiştirilmeyerek bağlanan birimlere Maliye Bakanlığınca tahsis edilmiş olan veya fiilen bunların kullanımında bulunanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın ve tahsis amacında kullanılmak üzere Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine tahsis edilmiş sayılır.

Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilen fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrenciler 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonundan geçerli olmak üzere bu Kanunla kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin ilgili fakülteleri, yüksekokulları ile meslek yüksekokullarına aktarılmıştır.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Ziraat Fakültesi, Orman Fakültesi, Teknoloji Fakültesi ile Eğirdir Su Ürünleri Fakültesinin anabilim dallarında öğrenim gören lisansüstü öğrenciler bu Kanunla kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonundan geçerli olmak üzere aktarılmıştır.

Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı iken adı değiştirilerek veya değiştirilmeyerek bu Kanunla yeni kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlanan birimler 2017-2018 eğitim öğretim yılının sonunda devredilir. Bu birimler için ilan edilmiş öğretim elemanı alımları Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından tamamlanır.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı iken bağlantısı veya adı ve bağlantısı değiştirilerek Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlanan birimlerde kayıtlı bulunan öğrencilere verilecek mezuniyet belgeleri ile diplomalar, öğrencilerin istemesi hâlinde kayıt tarihlerinde bağlı bulundukları Süleyman Demirel Üniversitesi adıyla Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından verilir. Bu konuda çıkacak ihtilafları sonuçlandırmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.

Bu Kanunla yeni kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı iken adı değiştirilerek veya değiştirilmeyerek bağlantısı değiştirilen birimlerde uygulamayla ilgili olarak ortaya çıkacak sorunlar Yükseköğretim Kurulu tarafından çözülür.

Bu Kanunla kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı iken bağlantısı veya adı ve bağlantısı değiştirilerek Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlanan yükseköğretim birimlerinin teşkilatı, mevcut kadroları ve pozisyonları ile birlikte personeli, bu birimlerle ilgili yılı bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanma yetkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereci, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır malları başka bir işleme gerek kalmaksızın Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Afyon Kocatepe Üniversitesinden Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine, adı değiştirilerek veya değiştirilmeyerek bağlanan birimlere Maliye Bakanlığınca tahsis edilmiş olan veya fiilen bunların kullanımında bulunanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın ve tahsis amacında kullanılmak üzere Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine tahsis edilmiş sayılır.

Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilen fakülte, yüksekokul ile sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrenciler 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonundan geçerli olmak üzere bu Kanunla kurulan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinin ilgili fakülteleri ile sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarına aktarılmıştır.

Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilen fakülte ve yüksekokulun Sağlık Bilimleri Enstitüsündeki anabilim dallarında öğrenim gören öğrenciler 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonundan geçerli olmak üzere Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne aktarılmıştır.

Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı iken adı değiştirilerek veya değiştirilmeyerek bu Kanunla yeni kurulan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlanan birimler 2017-2018 eğitim öğretim yılının sonunda devredilir. Bu birimler için ilan edilmiş öğretim elemanı alımları Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından tamamlanır.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı iken bağlantısı veya adı ve bağlantısı değiştirilerek Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlanan birimlerde kayıtlı bulunan öğrencilere verilecek mezuniyet belgeleri ile diplomalar, öğrencilerin istemesi hâlinde kayıt tarihlerinde bağlı bulundukları Afyon Kocatepe Üniversitesi adıyla Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından verilir. Bu konuda çıkacak ihtilafları sonuçlandırmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.

Bu Kanunla yeni kurulan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı iken adı değiştirilerek, dönüştürülerek veya adı değiştirilmeyerek bağlantısı değiştirilen birimlerde uygulamayla ilgili olarak ortaya çıkacak sorunlar Yükseköğretim Kurulu tarafından çözülür.

Bu Kanunla, ilgili üniversitelere bağlı iken bağlantısı veya adı ve bağlantısı değiştirilerek bu Kanunla kurulan üniversitelere bağlanan yükseköğretim birimlerine önceki yıllarda Hazine yardımı karşılığı tahsis edilen sermaye ödeneklerinin kullanılmayan kısımlarına, önceki yıllarda ve cari yılda öz gelirlerinin kullanılmayan kısımlarının bu yükseköğretim birimlerine ilişkin kısımlarına ve bu madde uyarınca devredilen akademik personelin yürüttüğü bilimsel araştırma projeleri için tahsis edilen kaynakların kullanılmayan kısımlarına tekabül eden nakit tutarlar, bağlanan birimlerin devir işlemlerinin tamamlanmasını müteakiben ilgili üniversiteler tarafından söz konusu birimlerin bağlandığı üniversitelerin muhasebe birimi hesabına aktarılır.

MADDE 9- 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 13- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanun uyarınca hak kazanılan denklik belgeleri ile alınmış kalfalık, ustalık, işyeri açma ve usta öğreticilik belgeleri geçerli addedilir.”

MADDE 10- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (II) sayılı Cetvelin “A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri” bölümünün 15 inci, 20 nci, 31 inci, 32 nci, 37 nci, 38 inci, 48 inci, 53 üncü, 56 ncı, 59 uncu, 62 nci, 63 üncü ve 67 nci sıraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bölüme aşağıdaki sıralar eklenmiştir.

“15) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi”

“20) Bursa Uludağ Üniversitesi”

“31) Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

32) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi”

“37) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

38) Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi”

“48) Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi”

“53) Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi”

“56) Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi”

“59) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi”

“62) Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

63) Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi”

“67) Yozgat Bozok Üniversitesi”

“116) Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

117) Konya Teknik Üniversitesi

118) Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

119) Malatya Turgut Özal Üniversitesi

120) İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

121) Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

122) Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

123) Samsun Üniversitesi

124) Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

125) Tarsus Üniversitesi

126) Trabzon Üniversitesi

127) Kayseri Üniversitesi

128) Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

129) Eskişehir Teknik Üniversitesi

130) Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

131) Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi”

MADDE 11- 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özel öğretim kurumlarının gerçek kişi kurucularında, tüzel kişi kurucularının yönetim organlarında, kurucu temsilcilerinde ve personelinde; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ya da affa uğramış olsa bile Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ve 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında işlenen suçlardan ceza almamış olması veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması, terör örgütlerine ya da Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaması şartı aranır.”

MADDE 12- 5580 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Bu Kanun kapsamında faaliyet gösteren kurumlarda, Bakanlıkça belirlenen programları başarıyla tamamlayanlar aldıkları kurs bitirme belgeleriyle tamamladıkları programlara ilişkin işyerlerinde çalışabilir ve işyeri açabilirler. Bu durumda olan kişiler için başkaca bir meslek belgesi aranmaz.

Uygulanan program doğrultusunda yapılacak kurs bitirme, seviye tespit ve seviye tamamlama sınavları ile programın gerektirdiği diğer sınavlar için sınava girenlerden alınacak sınav ücretleri, bu ücretlerden bu sınavlarda görevlendirilenlere ödenecek ücretler ve sınav giderleri ile sınavların usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 13- 5580 sayılı Kanunun 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu Kanun kapsamında faaliyet gösteren çeşitli kurslar, kurumlarında öğretim faaliyetlerinin yanında, programlarının içeriğine uygun, eğitim personeli ve kursiyerlerin katılımıyla bedeli karşılığı mal ve hizmet üretiminde bulunabilir. Mal ve hizmet üretiminin yapılacağı programlar, üretim faaliyetine katılanlara ödenecek ücretlerin belirlenmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 14- 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 25- Ekli (I) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere; Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi bölümleri olarak eklenmiştir.”

MADDE 15- 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 24- Ekli (II) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere; Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi bölümleri olarak eklenmiştir.”

MADDE 16- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

17/05/2018

 

 

Ekleri için tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir