Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/10/2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

“a) Bağlı Kuruluş: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünü,”

“f) Merkezi Sınav: 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte (A) grubu olarak adlandırılan kadrolara atanacaklar için bu Yönetmelikte belirtilen denetçi yardımcılığı giriş sınavına kabul edilecekleri belirlemek amacıyla kullanılacak olan puanları sağlayan ve ÖSYM tarafından yapılan (KPSS) Kamu Personel Seçme Sınavını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başkanlığın teklifi üzerine Bakanın onayı ile” ibaresi “Başkanlıkça” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Denetçiler tarafından düzenlenen raporları değerlendirmek üzere, denetçiler arasından Başkan tarafından yeterli sayıda raportör görevlendirilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe 14 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 14/A maddesi eklenmiştir.

Denetçilerin koordinasyon görevi

MADDE 14/A – (1) Denetçiler, görevlendirildikleri ve yetkili oldukları  konularda; Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatıyla, valilik ve kaymakamlıklarca başlatılmış olan denetim, inceleme ve soruşturmalarda koordinasyon görevini de yerine getirir. Denetçi tarafından gerek görüldüğü takdirde, daha önce yapılmış çalışmalar ile ilgili bilgi ve belgeler yetkili mercinin bilgisi dâhilinde denetçiye devredilir. Denetçiler, bu durumu raporlarında belirtir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “Bakanlıkça” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, birinci fıkrasının son cümlesi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Denetçi yardımcılığı giriş sınavı merkezi sınav sonuçlarına göre; yazılı ve sözlü sınav veya yalnızca sözlü sınavdan oluşur.”

“(2) Yazılı sınav Bakanlıkça yapılabileceği gibi üniversitelere veya sınav merkezi bulunan diğer kamu kurumlarına da yaptırılabilir. Bu sınavda başarı gösterenler sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınava, yazılı sınavda başarılı olan adaylardan veya sadece sözlü sınav yapılması halinde merkezi sınav puanı ile alınacak denetçi yardımcısı kadrosunun dört katına kadar aday, başarı sırasına göre çağrılır. Bu sınavlarda başarı gösterenler giriş sınavını başarmış sayılırlar. Yazılı ve sözlü sınavlar Ankara’da yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınavın şekli, yeri ve zamanı, müracaat tarihi ve yeri, sınava katılma şartları, atama yapılacak kadro ve sınava alınacak aday sayısı, sınav konuları, istenilecek belgelere ilişkin bilgiler ile diğer hususlar giriş sınavı tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete ile DPB ve Kurumun internet adreslerinde ilan edilmek suretiyle adaylara duyurulur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “9 aylık süreler halinde ve 2 ayrı denetçi refakatinde” ibaresi “6 aylık süreler halinde ve 3 ayrı denetçi refakatinde” olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) İki yıllık yetiştirilme sürecini tamamlayan ve refakatinde çalıştıkları denetçilerce olumlu görüş verilen denetçi yardımcıları, Başkanın teklifi, Bakanın onayı ile denetim, inceleme ve soruşturmaları bağımsız olarak yürütmekle yetkili kılınabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe 31 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 31/A maddesi eklenmiştir.

Yetişme notu

MADDE 31/A – (1) Yetişme notu, yeterlik yazılı sınavından önce yeterlik sınav komisyonu tarafından hesaplanan ve denetçi yardımcılığı dönemine ilişkin olarak aşağıda belirtilen konuların her biri için 100 puan üzerinden verilen notların ortalamasıdır.

  1. a) Kurs, seminer veetüdnotu: Denetçi yardımcılığı dönemine ait birinci çalışma döneminde kurs, seminer ve etüdlerden alınan notların ortalamasıdır.
  2. b) Kanaat notu: Denetçi yardımcılarının tutum ve davranışları, mesleki bilgileri, çalışkanlıkları ve meslekiliyakatlarıhakkında refakatinde çalıştıkları denetçiler tarafından verilen notların ortalamasıdır.
  3. c) İnceleme, soruşturma ve denetim notu: Denetçi yardımcılarının resen inceleme ve soruşturma yetkisi aldıktan sonra yaptıkları teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma sonucu düzenledikleri raporlara, Başkanlıkça verilen notların ortalamasıdır.

(2) Her bölümden verilecek notun 60’tan, yetişme notu ortalamasının ise 70’ten aşağı olmaması gerekir.

(3) Notların verilmesine ilişkin usul ve esaslar yönergeyle belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya dördüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yazılı ve sözlü sınav puanları ile yetişme notunun aritmetik ortalaması esas alınarak 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.”

“Yeterlik notu; yetişme notu, yeterlik yazılı sınav notu ile sözlü sınav notu ortalamasından oluşur. Değerlendirmeler 100 tam puan üzerinden yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“On yıllık sürenin hesaplanmasına toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri ile aylıksız izinlerde geçen süreler dâhil edilmez.”

“(4) Denetçilik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan denetçiliğe dönenlerin kıdem sırası, ikinci ve üçüncü fıkra hükümlerine göre tespit edilir. Kanunlarda yer alan özel hükümler saklıdır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Acil hallerde, Başkanın yazılı veya sonradan yazılı hale getirilmek üzere şifahi talimatına göre derhal denetim, inceleme ve soruşturma görevine başlanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) İnceleme ve disiplin soruşturma raporlarının netice ve kanaat bölümünde adli, disiplin, idari ve mali açılarından değerlendirme yapılır ve bu doğrultuda önerilerde bulunulur.

(5) Denetçiler rapor düzenlerken, Başkanlıkça hazırlanacak rapor şablonlarına uymak zorundadırlar.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

Denetçiliğe ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumunda başdenetçi, denetçi ve denetçi yardımcısı kadrolarında bulunanların bu kurumlarda geçirdikleri süreler Sağlık Bakanlığı başdenetçisi, denetçisi ve denetçi yardımcısı kadrolarında geçmiş sayılır.

Mevcut denetçi yardımcılarının yeterlik sınavları ve atanmaları

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihte Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu denetçi yardımcısı kadrolarında bulunan ve halen denetçi yardımcısı olarak görev yapanların yetiştirilmesi, yeterlik sınav konuları ve denetçi kadrolarına atanmaları, kazanılmış hakları saklı kalmak üzere, bu Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 14 – 20/3/2015 tarihli ve 29301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Denetim Hizmetleri Yönetmeliği ve 3/6/2015 tarihli ve 29375 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Denetim Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
3/10/2013 28784

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir