5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre Bağlantılı Suçlarda Yetkili Mahkeme Nasıl Belirlenir?

Bağlantılı suçlarda yetki

Md. 16 –  (1) Yukarıdaki maddelere göre her biri değişik mahkemelerin yetkisi içinde bulunan bağlantılı ceza davaları, yetkili mahkemelerden herhangi birisinde birleştirilerek görülebilir.

(2) Bağlantılı ceza davalarının değişik mahkemelerde bakılmasına başlanmış olursa, Cumhuriyet savcılarının istemlerine uygun olmak koşuluyla, mahkemeler arasında oluşacak uyuşma üzerine, bu davaların hepsi veya bir kısmı bu mahkemelerin birinde birleştirilebilir.

(3) Uyuşulmazsa, Cumhuriyet savcısı veya sanığın istemi üzerine ortak yüksek görevli mahkeme birleştirmeye gerek olup olmadığına ve gerek varsa hangi mahkemede birleştirileceğine karar verir.

(4) Birleştirilmiş olan davaların ayrılması da bu suretle olur.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre Yabancı Ülkede İşlenen Suçlar için Yetkili Mahkeme Neresidir?

Yabancı ülkede işlenen suçlarda yetki

Md. 14 –  (1) Yabancı ülkede işlenen ve kanun hükümleri uyarınca Türkiye’de soruşturulması ve kovuşturulması gereken suçlarda yetki, 13 üncü Md.nin birinci ve ikinci fıkralarına göre belirlenir.

(2) Bununla birlikte Cumhuriyet savcısının, şüphelinin veya sanığın istemi üzerine Yargıtay, suçun işlendiği yere daha yakın olan yer mahkemesine yetki verebilir.

(3) Bu gibi suçlarda şüpheli veya sanık Türkiye’de yakalanmamış, yerleşmemiş veya adresi yoksa; yetkili mahkeme, Adalet Bakanının istemi ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının başvurusu üzerine Yargıtay tarafından belirlenir.

 (4) Yabancı ülkelerde bulunup da diplomatik bağışıklıktan yararlanan Türk kamu görevlilerinin işledikleri suçlardan dolayı yetkili mahkeme Ankara mahkemesidir.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre Görevli Mahkeme Nasıl Belirlenir?

Görev

Md. 3 –  (1) Mahkemelerin görevleri kanunla belirlenir.

(2) (Ek: 26/6/2009 – 5918/6 md.) Barış zamanında, asker olmayan kişilerin Askeri Ceza Kanununda veya diğer kanunlarda yer alan askerî mahkemelerin yargı yetkisine tabi bir suçu tek başına veya asker kişilerle iştirâk halinde işlemesi durumunda asker olmayan kişilerin soruşturmaları Cumhuriyet savcıları, kovuşturmaları adlî yargı mahkemeleri tarafından yapılır.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanuna göre “İfade Alma” ve “Sorgu” Neyi İfade Eder? “İfade Alma” ve “Sorgu” Arasındaki Fark Nedir?

Şüpheli veya sanığın soruşturma veya kovuşturma sırasında konu edilen suçla ilgili olarak dinlenmesi, evresine ve dinleyene bağlı olarak “ifade alma” veya “sorgu” olarak adlandırılır.  Daha fazlasını oku