İcra ve İflas İşlerine Bakan Memurların Hangi İşleri Görmesi Yasaktır?

İcra ve İflas işlerine bakan memur ve müstahdemler,

  1. kendilerinin,
  2. eşinin,
  3. nişanlısının,
  4. kan veya kayın altsoy ve üstsoyu ile üçüncü derece dahil olmak üzere bu dereceye kadar olan kan ve kayın civar hısımlarının
  5. kanuni temsilcisi, vekili veya müstahdemi olan kişilerin

çıkarı söz konusu olan işlere bakamazlar.

Bu durumu derhal icra mahkemesine bildirirler. İcra mahkemesi başvuruyu uygun görürse işi başka bir memura, başka memur yoksa katiplerden birine verir.

İş görmekten memnuiyet :

Madde 10 – (Değişik: 18/2/1965 – 538/6 md.)

İcra ve iflas işlerine bakan memur ve müstahdemler

  1. Kendisinin,
  2. Karı veya kocasının, nişanlısının yahut kan ve sıhri usul ve füruunun veya üçüncü derece dahil olmak üzere bu dereceye kadar olan kan ve sıhri civar hısımlarının,
  3. Kanuni mümessili veya vekili yahut müstahdemi bulunduğu bir şahsın,

Menfaati olan işleri göremeyip derhal icra mahkemesine haber vermeye mecburdur. İcra mahkemesi müracaatı yerinde görürse o işi diğer bir memura, bulunmıyan yerlerde katiplerinden birine verir.