İcra ve İflas Dairelerinde Verilen Sürelerin Başlangıcı ve Bitişi Ne Şekilde Hesaplanır?

  1. Gün olarak belirlenen sürelerde ilk gün hesaba katılmaz.
  2. Ay ve sene olarak belirlenen süreler ay ve senenin kaçıncı günü işlemeye başlamışsa biteceği ay veya senenin aynı gününde, sürenin biteceği ayın sonunda böyle bir gün yoksa ayın son gününde biter.
  3. Sürenin son günü resmi tatil gününe denk gelirse, süre tatilden sonraki ilk günde biter.
  4. Süre, son günün tatil saatinde bitmiş sayılır.
  5. Bu kanunun belirlediği süreleri değiştiren sözleşmeler hükümsüzdür.
  6. Ancak herhangi bir sürenin geçmesinden yararlanma hakkı olan borçlu, bu hakkından vazgeçebilir. Bu vazgeçme üçüncü kişilere etki etmez.

Sürelerin başlaması ve bitmesi :

Madde 19 – (Değişik: 18/2/1965 – 538/12 md.)

Gün olarak tayin olunan müddetlerde ilk gün hesaba katılmaz.

Ay veya sene olarak tayin olunan müddetler ayın veya senenin kaçıncı günü işlemeye başlamış ise biteceği ay veya senenin aynı gününde ve müddetin biteceği ayın sonunda böyle bir gün yoksa ayın son gününde biter.

Bir müddetin sonuncu günü resmi bir tatil gününe rastlarsa, müddet tatili takibeden günde biter.

Müddet, son günün tatil saatinde bitmiş sayılır.

Müddetlerin değiştirilmemesi:

Madde 20 – Bu kanunun tayin eylediği müddetleri değiştiren bütün mukaveleler hükümsüzdür. Ancak her hangi bir müddetin geçmesinden istifade hakkı olan borçlu bu hakkından vazgeçebilir. Bu vazgeçme üçüncü şahıslara tesir etmez.