TAM KAPANMA DÖNEMİNDE GETİRİLEN DÜZENLEMELER

SÜRELER DURMADI

 • Dava açma ve icra takibi başlatma süreleri İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR.
 • Başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz* süreleri İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR.
 • Zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR.
 • İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR.

*** Çek ibraz süreleri geçici olarak durduruldu.

 • Arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR.
 • İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR.
 • Bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR.
 • Tüm icra ve iflas takipleri*, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması*, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler* YAPILMAYA DEVAM EDİYOR.

*** 30.04-31.5.2021 tarihleri arası vadesi gelen Kambiyo senetlerine dayalı alacaklar için bu tarihler arasında icra takibi yapılamayacak.

*** Kamu alacakları için 30.04-31.5.2021 tarihleri arasında icra takibi yapılamayacak.

 • Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR.
 • 5271 sayılı Kanunda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR.
 • 6100 sayılı Kanunda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR.

DURUŞMA, MÜZAKERE VE KEŞİFLER ERTELENECEK

Hakim ve Savcılar Kurulu,

 • tutuklu ve acil işler,
 • dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları,
 • yürütmenin durdurulması istemleri,
 • ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler

haricindeki duruşma, müzakere ve keşiflerin ertelenmesini tavsiye etti.

 • İhtiyati tedbir ve bu işleme yönelik itirazların salgının önlenmesine yönelik tedbirlere riayet edilmek suretiyle ele alınacak.

Ancak, yukarıda sayılanlar haricinde, 30 Nisan – 16 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak DURUŞMA, MÜZAKERE VE KEŞİFLER dosya üzerinden karar verilerek İLERİ BİR TARİHE ERTELENECEK.

ÇEKLER İÇİN İBRAZ YASAĞI

7226 sayılı Kanunun Geçici 3. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi:

  İbraz süresinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemez; 1/6/2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilir.

 • İbraz süresinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden çekler 30/4/2021 tarihinden önce ibraz edilebiliyordu. Bu konuda yasak yok.
 • İbraz süresinin durduğu açıkça ifade edilmemiş, eğer ibraz süresi durmamışsa, “kalan ibraz süresi” ifadesi anlamsız olacak.

ÇEKLER İÇİN İBRAZ YASAĞI HAKKINDAKİ KANUN HÜKMÜ AYNI GÜN YAYINLANAN TEBLİĞ İLE DEĞİŞTİRİLDİ

7226 sayılı Kanunun Geçici 3. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin uygulanmasına dair Tebliğ:

 İbraz süresinin son günü, 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin, belirtilen tarihler arasında bankaya ibraz edilmesi halinde, çek hesabı sahibinin hesabında

 • çekin karşılığının bulunması kaydıyla çek bedelinin ödenmesi gerekmektedir.
 • çekin karşılığının bulunmaması halinde, 1/6/2021 tarihinden önce 5941 sayılı Çek Kanunu kapsamında karşılıksızdır işlemi yapılmayacaktır. 1/6/2021 tarihinden sonra ise söz konusu çeklerle ilgili gerekli işlemler yapılabilecektir.

KAMBİYO SENETLERİ İÇİN İCRA TAKİBİ YASAĞI

7226 sayılı Kanunun Geçici 3. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi: 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında; bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz, ihtiyati haciz kararı verilemez ve başlamış olan takipler durur.

 • Türk Ticaret Kanunu’na göre, Kambiyo senetleri poliçe, bono ve çektir.
 • Bono halk arasında senet olarak bilinir.
 • Türk Ticaret Kanunu’na göre çekte vade olmaz, ancak Çek Kanunu’na eklenen “31/12/2021 tarihine kadar üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.” geçici maddesi ile geçici olarak vade olabileceği kabul edilmiştir.
 • 30/04/2021’den önce vadesi gelen poliçe, bono ve çeklere dayalı alacaklar için bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılabilir, ihtiyati haciz kararı verilebilir.
 • 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında; bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamadığına göre,  “başlamış olan takipler durur” ifadesi gereksiz olmuş. Kastedilen önceki tarihlerde vadesi gelenler mi?

KAMU ALACAKLARI İÇİN İCRA TAKİBİ YASAĞI

7226 sayılı Kanunun Geçici 3. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında, 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz.

 • Kamu idarelerinin daha önce başlattıkları takiplerin duracağına dair bir hüküm bulunmuyor.
 • Sürelerin duracağına dair bir hüküm de bulunmuyor. Bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacağı için bazı kamu alacaklarının bu tarihler arasında zamanaşımına uğrama ihtimali bulunuyor.

30 NİSAN – 31 MAYIS 2021 TARİHLERİ ARASINDA İCRA VE İFLAS HUKUKU BAKIMINDAN DİĞER İŞLEMLER YAPILABİLİR

 • İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler işlemeye devam ediyor.
 • Kambiyo senetlerine özgü takip yolu dışında ilamlı ve ilamsız takipler devam ediyor.
 • Yani haciz yolu ile, iflas yolu ile, rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takipler yapılabildiği gibi kiralanan taşınmazın tahliyesi, nafaka alacağı, çocuk teslimi için takipler de  30 Nisan – 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılabilecek.
 • Ayrıca, 30 Nisan 2021’den önce başlatılan kambiyo senetlerine özgü takip yolu ile yapılan icra takipleri ile kamu idarelerinin 30 Nisan 2021’den önce yaptıkları icra takipleri devam edecek.
 • Ancak vadesi 30 Nisan – 31 Mayıs 2021 arasına isabet eden kambiyo senetleri için bu tarihler arasında takip yapılamayacak.
 • Kamu idareleri alacakları için 30 Nisan – 31 Mayıs 2021 arasında icra takibi yapamayacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir