Ticaret ve Sanayi Odalarının talep ettiği munzam aidat, yıllık aidat tavanının 20 katını geçemez.

Kayıt ücreti ve yıllık ücret için geçerli sınırlar:

Ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası ve deniz ticaret odası veya ticaret borsasına kayıtlı üyeler, oda veya borsaya kayıt olurlarken kayıt ücreti, üye oldukları yıldan sonraki yıllar için yıllık aidat ve belli şartları sağlıyorlarsa munzam aidat ödemekle yükümlüdür.

Kayıt ücreti, yıllık aidat ve munzam aidat tutarları yönetmelikle sınırlanmıştır.

Kayıt ücreti ile yıllık aidat miktarı, onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz. 2018 yılı için brüt asgari ücret 2029 TL olduğu için kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarı için alt sınır 202,90 TL, üst sınır 1014,50 TL‘dir. 2019 yılında açıklanacak asgari ücret rakamına göre yeniden aynı kurala göre belirlenecektir.

Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz. Ancak kaydı silinmek suretiyle oda veya borsadan ayrılanların tekrar kaydedilmeleri halinde, aynı yıl içinde dahi olsa yeniden kayıt ücreti alınır.

Birden fazla odaya kayıtlı bulunan üyeler, bu durumu belgelendirmek şartıyla kendileri için belirlenmiş bulunan kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarlarının yarısı kadar ödeme yaparlar.

Şubelere kayıtlı olan üyeler, bu maddede belirlenen kayıt ücreti ve yıllık aidatın yarısı kadar ödeme yaparlar.

Yani birden fazla odaya kayıtlı olan veya şubelere kayıtlı olan üyelerin her bir odaya veya şubeye ödemesi gereken kayıt ücreti veya yıllık aidat miktarı en fazla 507,25 TL olabilir.

Üyelerin bu haklarını bilmemeleri, kanunda açıklanan tutarlardan daha fazla kayıt ücreti veya yıllık aidat ödemelerine neden olmaktadır. Munzam aidat söz konusu olduğunda, haklarını bilmeyen üye çok daha fazla zarara uğrayabilmektedir.

Munzam aidat için sınırlamalar:

Odalarca her yıl için; gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı üzerinden binde beş oranında munzam aidat tahsil olunur.

Fakat munzam aidat için binde beş oranı mutlak değildir, bunun bir üst sınırı vardır. Munzam aidat için üst sınır, yıllık aidat tavanının 20 katı olan 20.290 TL‘dir.

Mesela ticarî kazanç toplamı veya ticarî bilanço kârı 10.000.000 TL olduğu takdirde munzam aidat binde beşi olan 50.000 TL değil, munzam aidat tavanı olan yıllık aidat tavanının 20 katını yani 20.290 TL‘yi ödemeleri gerekir. Esas olarak 2018 yılı  ticarî kazanç toplamı veya ticarî bilanço kârı 4.058.000 TL‘yi geçen her üye en fazla 20.290 TL munzam aidat ödemekle yükümlüdür.

Ancak pek çok oda, üst sınırdan bahsetmeden, munzam aidatı “Odalarca her yıl için; gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen Ticari kazanç toplamı ; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari bilanço karı üzerinden binde beş oranında munzam aidat tahsil olunur.” şeklinde açıklamakta ve tahakkuk ettirmektedir. Oysa, yıllık aidat tavanının 20 katından fazlasının munzam aidat olarak talep edilmesi yasaya aykırıdır. Süresi içinde dava açılarak faizi ile birlikte geri alınabilir. 

Çalışma alanları içinde birden fazla şubesi bulunan üyelerin munzam aidatı, bütün şubelerden elde ettikleri gelir veya kurumlar vergisine matrah teşkil eden ticarî kazanç veya ticarî bilanço kârı üzerinden hesaplanır. Munzam aidat için belirlenen tavan, bir müessesenin şubeleri ve fabrikaları ile ödeyeceği toplam tutardır. Yani her bir şube ve fabrika için ayrı ayrı 20.290 TL tutarında munzam aidat ödemesi söz konusu olmayacaktır.

Ayrıca, üye tarafından bilançonun verilmemesi ve vergi dairesinden de sağlanamaması halinde, yıllık aidat tavanının üç katından az olmamak üzere, bir önceki yılın munzam aidatı geçici olarak aynen tahakkuk ettirilir. Bu şu anlama gelmektedir: Yıllık aidat tavanı 1014,25 TL, bunun üç katı 3042,75 TL olduğu için, bir önceki yıl bu tutardan az munzam aidat ödeyen üyeler için önceki yıl ödedikleri tutar, bir önceki yıl bundan fazla ödeyen üyeler için 3042,75 TL munzam aidat geçici olarak tahakkuk ettirilecektir.

Uygulamada görülen bir diğer sorun, her odanın bu munzam aidatı ayrı ayrı talep etmesidir. Birden fazla odaya kayıtlı bulunanların munzam aidatı, üye tarafından ilgili odalara eşit olarak paylaştırılmak suretiyle yatırılır. Bu durumda üye, birden fazla odaya üye olduğunu belgelemek zorundadır.

 Ayrıca şubelere kayıtlı üyeler, bu maddede belirlenen munzam aidatın yarısı kadar ödeme yaparlar.

Munzam aidat tutarının yönetmelikte belirlenen sınırların üstünde hesaplanması halinde fazla tahakkuk ettirilen kısmın iadesi için zaman kaybetmeden dava açmalısınız.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir