ATEŞKAN Avukatlık Bürosu’nun ticaret hukuku alanında sunduğu başlıca hizmetler şunlardır:

 • Ticari işletmeler, adi ortaklıklar, anonim ve limited şirketlere sözleşmeli avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri.
 • Şirket kurma işlemleri, şirket satın almaları ve şirket birleşmeleri.
 • Her türlü ticari sözleşmenin düzenlenmesi.
 • Çek, bono, poliçe ve senede dayalı alacakların takibi.
 • Rekabet hukuku

Ticaret Hukuku, uzmanlık gerektiren ve kapsamlı bir hukuk dalı olup altı ana başlık altında incelenebilir:

 1. Ticari İşletme Hukuku, ticari işletmelerin yasal statülerini düzenleyen hukuk dalıdır. Ticari İşletme Hukuku, ticari işletmenin unsurları, ticari işletmenin devri, ticari işletmenin rehni, ticari işler ve tabi olduğu hükümler, ticari sayılan davaların belirlenmesi, tacir ve tacir olmanın hükümleri, tacir yardımcıları, ticaret sicili, ticaret unvanı, ticari defterler, cari hesaplar ve haksız rekabet hükümleri gibi konuları kapsar.
 2. Şirketler Hukuku, ticaret ortaklıklarının yasal statülerini düzenleyen hukuk dalıdır. Ticaret ortaklıkları veya ticaret şirketleri, Türk Ticaret Kanununa göre kolektif ortaklık, adi komandit ortaklık, anonim ortaklık, limited ortaklık ve kooperatifler olarak tanımlanmıştır. Adi ortaklıklar ise Borçlar Kanununda tanımlanır. Şirketlerin kuruluşu, yönetimi, sermaye artırımı ve indirimi, şirketlerin birleşmesi, bölünmesi ve devralınması, hisse senetleri ve tahvilleriyle ilgili işlemler, şirket sözleşmeleri gibi konular Ticaret Şirketleri Hukukunun konusunu oluşturur.
 3. Kıymetli Evrak Hukuku, farklı kanunlarda kıymetli evrak olarak tanımlanan senetlerin hukuki niteliklerini belirleyen hukuk dalıdır.
  1. Türk Ticaret Kanununda düzenlenen kambiyo senetleri (poliçe, bono, çek), hisse senedi, ilmühaber, kupon ve talon, intifa senedi, tahvil, makbuz senedi ve varant, konişmento, taşıma senedi;
  2. Sermaye Piyasası Kanununda düzenlenen varlığa dayalı menkul kıymet, yatırım fonu katılma belgesi, depo sertifikası, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, oydan yoksun hisse senedi, katılma intifa senedi, banka bonosu ve banka garantili bonolar, kıymetli maden bonoları, finansman bonosu, gayrimenkul sertifikası, kar ve zarar ortaklığı belgesi, kara iştirakli tahvil;
  3. Türk Medeni Kanununda düzenlenen ipotekli borç senedi, irat senedi, rehin makbuzu, rehinli tahvil Türk Hukuku bakımından kıymetli evraklardır.

Bunların dışında Çek Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Harçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Bankacılık Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gibi pek çok kanunda kıymetli evraklara ilişkin hükümler yer almaktadır.

 1. Taşıma İşleri Hukuku, eşya ve yolcu taşımaya ilişkin kuralları düzenleyen hukuk dalıdır. Eşya ve yolcu taşımaya ilişkin genel hükümler Türk Ticaret Kanununun dördüncü kitabında düzenlenmiştir. Ulusal ve uluslararası mevzuatta bunun dışında deniz, demir ve hava yoluyla taşıma ile posta idaresine ilişkin pek çok özel hüküm bulunmaktadır. Taşıma İşleri Hukuku, kara, demir, deniz veya hava yoluyla eşya ve yolcu taşımaya ilişkin hükümleri kapsar.
 2. Deniz Ticareti Hukuku, deniz ticaretinde karşılaşılabilecek hukuki sorunlar hakkında düzenlemeleri içeren hukuk dalıdır. Deniz Ticareti Hukuku, gemi tescil ve terkin işlemleri, gemi adamı alacaklarının tahsili, çatma, kurtarma ve yardım, seferden men kararının alınması, müşterek avarya, yakıt alacaklarının tahsili, Stevedore (liman yükleme-boşaltma işçisinin) sorumluluğu, kanuni rehin haklarının icrası, hapis hakkı tesisi, Charterparty metinlerinin hazırlanması ve yorumlanması, laytime ve demuraj sürelerinin hesaplanması, time-charter kira bedellerinin tahsili, deniz hukukundaki mortgage işlemleri, gemi ve yat inşa sözleşmelerinin hazırlanması, deniz hukuku sözleşmelerinin hazırlanması, deniz sigorta hukuku alanındaki sözleşmelerin hazırlanması gibi konuları kapsar.
 3. Sigorta Hukuku, sigorta işlemleri ve sözleşmelerine ilişkin kuralları düzenleyen hukuk dalıdır. Sigorta Hukukunun konusu, kişilerin para ile ölçülebilen menfaatini zarara uğratan rizikonun gerçekleşmesi halinde bunu önceden ödenen bir prim karşılığında tazmin etmeyi yükümlenen sigorta sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülüklerdir. Sağlık sigortaları, hayat sigortaları, mesleki sorumluluk sigortaları, kredi sigortaları, konut sigortası, eşya sigortası, deprem sigortası, taşıt sigortası, tarım sigortası gibi pek çok sigorta türü bulunmaktadır.