Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği yayınlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketinden:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, TCDD Taşımacılık A.Ş. teşkilatına ilk defa atanacak hukuk müşavirleri ve avukatların mesleğe alınma ve atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, TCDD Taşımacılık A.Ş. teşkilatında hukuk müşaviri kadrolarına ve avukat pozisyonlarına atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Genel Müdür: TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürünü,

b) Giriş Sınavı: TCDD Taşımacılık A.Ş. hukuk müşavirliği ve avukatlık giriş sınavını,

c) Hukuk Müşavirliği: TCDD Taşımacılık A.Ş. Hukuk Müşavirliğini,

ç) KPSS (B): B grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

d) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı puan 3’ü,

e) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

f) Sınav Komisyonu: Hukuk müşaviri ve avukatlık giriş sınavı komisyonunu,

g) TCDD Taşımacılık A.Ş.: TCDD Taşımacılık Anonim Şirketini,

ğ) TCDD Taşımacılık A.Ş. Teşkilatı: TCDD Taşımacılık A.Ş. merkez ve taşra teşkilatını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Giriş Sınavı Başvurusu ve Başvuruların Değerlendirilmesi

Giriş sınavı

MADDE 5 – (1) TCDD Taşımacılık A.Ş. teşkilatındaki hukuk müşaviri kadrolarına veya avukat pozisyonlarına atanacaklar, kadro ve ihtiyaç durumuna göre TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından uygun görülen zamanlarda açılacak giriş sınavı sonundaki başarı sıralamasına göre alınırlar.

(2) Giriş sınavına çağrılacak adayların sayısı, atama yapılması planlanan azami kadro ve/veya pozisyon sayısının 5 (beş) katından fazla olamaz. KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

Giriş sınavı duyurusu

MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, ilk ve son başvuru tarihi, başvuru yeri ve şekli, KPSSP3 taban puanı, atama yapılması planlanan azami kadro veya pozisyon sayısı, sınava girebileceklerin sayısı, sınavın şekli, sınavın yeri, zamanı ve başvuruda istenecek belgeler ile gerekli görülen diğer hususlar Sınav Komisyonu tarafından belirlenir ve sınav tarihinden en az bir ay önce Resmî Gazete, TCDD Taşımacılık A.Ş. ve Devlet Personel Başkanlığının internet sitesi ile duyuru panosunda ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Giriş sınavı başvuru şartları

MADDE 7 – (1) Giriş sınavına başvurabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış sınav ilanında belirtilen KPSSP3 puan türünden sınav ilanında belirtilmiş olan taban puanını almış olmak,

ç) Avukat pozisyonu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

şartları aranır.

Başvuruda istenecek belgeler

MADDE 8 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, TCDD Taşımacılık A.Ş. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından veya TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin internet sayfasından temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).

b) Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği.

c) Üç adet vesikalık fotoğraf.

ç) KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.

d) Özgeçmiş.

(2) Birinci fıkrada sayılan belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla adayın bulunduğu yerdeki ilgili kamu kurumları veya TCDD Taşımacılık A.Ş. Teşkilatı tarafından onaylanabilir.

Başvuru usulü

MADDE 9 – (1) Giriş sınavına başvuru; şahsen elden veya posta yoluyla sınav ilanında belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde TCDD Taşımacılık A.Ş. internet sitesinden yapılabilir.

(2) İstenen belgelerin en geç son başvuru tarihinin mesai saati bitimine kadar TCDD Taşımacılık A.Ş. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim edilmesi gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü

MADDE 10 – (1) Giriş sınavının sekretarya hizmetleri, TCDD Taşımacılık A.Ş. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür. TCDD Taşımacılık A.Ş. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, süresinde yapılan başvuruları inceleyerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder. Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan azami kadro veya pozisyon sayısının beş katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar TCDD Taşımacılık A.Ş. internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilir.

Sınav Komisyonu

MADDE 11 – (1) Sınav Komisyonu, Genel Müdür veya görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında; birim amirleri, hukuk müşavirleri veya avukatlar arasından Genel Müdür tarafından görevlendirilecek iki üye ile I. Hukuk Müşaviri ve TCDD Taşımacılık A.Ş. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı olmak üzere beş asıl üyeden oluşur. Ayrıca, Genel Müdür tarafından bu fıkrada belirtilenler arasından üç yedek üye tespit edilir ve asıl üyelerin herhangi bir nedenle Sınav Komisyonuna katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre Sınav Komisyonuna katılır.

(2) Sınav Komisyonu üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz.

(3) Sınav Komisyonu başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Giriş Sınavı

Giriş sınavının şekli

MADDE 12 – (1) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak tek aşamalı yapılır.

Sınav konuları

MADDE 13 – (1) Sınav konuları şunlardır:

a) Anayasa Hukuku.

b) Medeni Hukuk.

c) Borçlar Hukuku.

ç) Ticaret Hukuku.

d) Medeni Usul Hukuku.

e) İcra ve İflas Hukuku.

f) İdare Hukuku.

g) İdari Yargılama Hukuku.

ğ) Ceza Hukuku.

h) Ceza Usul Hukuku.

ı) İş Hukuku.

(2) TCDD Taşımacılık A.Ş. gerek görmesi halinde, giriş sınavı duyurusunda yer vermek şartıyla ilave konular da belirleyebilir.

Yazılı sınav

MADDE 14 – (1) Yazılı sınavın tümü ya da bir bölümü, 13 üncü maddede belirtilen sınav konularından TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından açık uçlu sorulardan oluşan klasik yöntemde veya çoktan seçmeli test usulünde yapılabileceği gibi ÖSYM’ye veya üniversitelere de aynı yöntemlerle yaptırılabilir. Yazılı sınavın ÖSYM veya bir üniversiteye yaptırılması halinde, sınava ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum ile yapılacak protokolle belirlenir.

(2) Yazılı sınavın TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından yapılması halinde sınav soruları, Sınav Komisyonu tarafından hazırlanır. Sınav soruları, puanları ve sınav süresini gösterir tutanak Sınav Komisyonu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Çoğaltılan soru kâğıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp muhafaza edilir ve sınav salonunda adayların huzurunda açılır. Soruların hazırlanması, muhafazası ve sonuçlarının değerlendirilmesinde gizliliğe riayet edilir. Yazılı sınav İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından bu iş için görevlendirilen personel ile Sınav Komisyonu üyelerinin gözetim ve denetimi altında yapılır.

(3) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

(4) Yazılı sınavda başarılı olanlar TCDD Taşımacılık A.Ş. internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilir.

Sözlü sınav

MADDE 15 – (1) Yazılı sınav yapılması halinde sözlü sınava, son sıradaki aday ile eşit puan alan adaylar dâhil olmak üzere yazılı sınavdaki başarı sırasına göre adaylar çağrılır. Sadece sözlü sınav yapılması halinde ise KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralamaya göre, atama yapılacak kadro veya pozisyon sayısının en fazla beş katı kadar aday sınava çağrılır. KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

(2) Sözlü sınava girme hakkını kazananların yazılı sınav sonuçları ile sınavın yapılacağı yer, gün ve saat sözlü sınav tarihinden en az yirmi gün önce TCDD Taşımacılık A.Ş. internet sitesinde ve duyuru panosunda duyurulur.

(3) Sözlü sınavda adaylar;

a) 13 üncü maddede belirtilen yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

(4) Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

(5) Sonuçlar; her bir Sınav Komisyonu üyesince yüz tam puan üzerinden verilen notlar ayrı ayrı belirtilmek kaydıyla, tek bir ortalama puan olarak sözlü sınav sonuç tutanağında gösterilir.

(6) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Giriş sınavının değerlendirilmesi ve ilanı

MADDE 16 – (1) Sınav Komisyonu, giriş sınavının yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak, sınavın sadece sözlü olarak yapılması halinde sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan başlanarak başarı puanını tespit eder ve nihai başarı sıralamasını yapar. Başarı sıralaması en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro ve pozisyon sayısını aşmayacak kadar asıl aday ile ilanda belirtilen kadro veya pozisyon sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenir.

(2) Giriş sınavı sonuçları, TCDD Taşımacılık A.Ş. internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilir. Ayrıca, sınavı asıl olarak kazanan adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara yazılı bildirim yapılır. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir. Bu süre içerisinde atama yapılan kadro veya pozisyonlarda boşalma olması halinde yedekler başarı sırasına göre atanır.

(3) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca saklanır.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 17 – (1) Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren on gün içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç yedi iş günü içinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Atama işlemleri

MADDE 18 – (1) Giriş sınavı sonucunda başarılı olanların, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde;

a) Başvuruların elektronik ortamda alınması halinde diploma veya mezuniyet belgesi ile avukatlık ruhsatnamesinin onaylı bir örneği,

b) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair yazılı beyanı,

ç) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı,

d) 4 adet vesikalık fotoğraf,

e) Mal bildirimi,

ile birlikte yapacakları yazılı başvuru üzerine, TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından hukuk müşaviri kadrolarına ve avukat pozisyonlarına atamaları yapılır.

(2) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 19 – (1) Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir