Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda İç Denetçi kadrosuna atanacak personel için aranan şartlar hafifletildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5/A maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş

“c) Kurumda en az iki yıl görev yapmış olmak kaydı ile 1-4 üncü dereceli kadrolara yapılacak atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendindeki hizmet şartlarını taşımak, daha alt dereceli kadrolara yapılacak atamalarda ise en az beş yıl hizmet yılını doldurmuş olmak,”

ve (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Maddenin eski hali şu şekildeydi:

MADDE 5/A – (1) İç Denetçi kadrosuna yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

(…) c) Kurumda fiili olarak Müessese Müdürü, Müessese Müdür Yardımcısı, İşletme Müdürü, Şube Müdürü, Başuzman, Şef, Uzman, Başmühendis, Teknik Uzman kadro/pozisyonlarında en az iki yıl görev yapmış olmak kaydıyla en az on hizmet yılını doldurmuş olmak,

ç) 30/9/2014 tarihli ve 2014/6842 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programının 24 üncü maddesinde belirtilen sertifikalardan birine sahip olmak,

şartları aranır.

Bu değişiklikle iç denetçi olmak için gereken hizmet yılı şartı indirilmiş olduğu gibi sertifika şartı kaldırıldı. Maddenin daha önceki haline göre iç denetçilerin Kamu İç Denetçi Sertifikası ve/veya CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information Systems Auditor), CCSA (Certified Control Self Assessment) ve CGAP (Certified Government Auditing Professional) sertifikalarından birine sahip olması gerekiyordu.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir