Avukatlık Kanunu 35/A Uzlaşması ile Avukatınız Hukuki Uyuşmazlığınızı Dava Açmadan Çözebilir.

Avukatlık Kanunu madde 35/A’da yer alan uzlaşma, hukuki uyuşmazlığın taraf avukatlarının katılımıyla, dava açılmaksızın en hızlı ve ucuz şekilde çözümünü sağlar. Uzlaşmanın dayanağı olan kanun maddesi şu şekildedir:

Madde 35/A: Avukatlar dava açılmadan veya dava açılmış olup da henüz duruşma başlamadan önce
kendilerine intikal eden iş ve davalarda, tarafların kendi iradeleriyle istem sonucu elde edebilecekleri konulara inhisar etmek kaydıyla, müvekkilleriyle birlikte karşı tarafı uzlaşmaya davet edebilirler. Karşı taraf bu davete icabet eder ve uzlaşma sağlanırsa, uzlaşma konusunu, yerini, tarihini, karşılıklı yerine getirmeleri gereken hususları içeren tutanak, avukatlar ile müvekkilleri tarafından birlikte imza altına alınır. Bu tutanaklar 09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesi anlamında ilam niteliğindedir.

Pek çok hukuki uyuşmazlık dava açılmadan çözülebilecek niteliktedir. Uzun ve masraflı bir süreç yerine karşı tarafı uzlaşmaya davet etmek her iki taraf bakımından da avantajlı olacaktır. Hukuki uyuşmazlığınızın 35/a uzlaşması ile çözümüne dair genel bilgiler aşağıda verilmiştir. Sizin uyuşmazlığınızın çözümü hakkında danışmak için telefon veya email yoluyla bizimle irtibata geçebilirsiniz:

Telefonumuz: +90(544)288-5280 emailimiz:  yusuf@ateskanhukuk.com

AVUKATLIK KANUNU 35/A NIN AMACI VE KAPSAMI NEDİR? 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu 35/Amaddesi, taraflar arasında ortaya çıkan uyuşmazlığı uzlaşma yöntemiyle kısa sürede ve en az masrafla çözmek için uygulanacak usul ve esasları belirlemek üzere düzenlenmiştir.

35/A UZLAŞMASININ TEMEL İLKESİ NEDİR? Temel ilke taraf avukatlarının usule ve esasa ilişkin her konuda anlaşmasıdır. Görüşmelerde her iki tarafın avukatla temsili zorunludur. Uzlaşma talebi bir tarafın avukatından gelebilir. Her iki tarafın avukatı kabul ettiği sürece görüşme devam eder. Taraf avukatlarının yanı sıra Barodan kolaylaştırıcı avukat da talep edilebilir. Her iki tarafın avukatları eşit haklara sahip olup, süreci birlikte yönetirler.

35/A UZLAŞMASI’NIN ARABULUCULUKTAN FARKI NEDİR? Arabulucular da avukattır, ancak arabuluculuk kurumunda tarafların avukatla temsili zorunlu değildir. 35/A uzlaşması ise tarafların avukatlarının bir araya gelerek uzlaşmasına dayanır.

HANGİ UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANIR?

Tarafların kendi iradeleriyle uzlaşarak talep ettikleri sonucu elde edebilecekleri her türlü uyuşmazlıkta uygulanabilir. Dolayısıyla 35/A uzlaşmasının kapsamı geniştir. Karşı taraf kendi iradesiyle talep edileni vermeyi kabul ettiği sürece uygulanabilir.

NEDEN 35/A UZLAŞMASI?

Uyuşmazlığın detaylarını en iyi şekilde taraf avukatları bilir ve yorumlayabilir. Taraf avukatları bu uyuşmazlık sonucunda müvekkilinin ne hak edeceğini, ne kaybedebileceğini yorumlayabilir. Mahkemeden çıkması muhtemel sonucu avukatların müvekkillerinin de katılımı ve rızasıyla kısa sürede uzlaşma yoluyla elde etmesi mümkündür.

 • 35/A uzlaşmasında adalet gecikmez, bazen saatler içerisinde çözüme ulaşılabilir.
 • Uyuşmazlığı yoğun iş yükü nedeniyle 3-4 ayda bir 10-15 dakika ayırabilebilen bir hakim değil, dosyayı en iyi bilen taraf avukatları birlikte çözer.
 • Alacaklar ve avukatlık ücretleri sorunsuz hükme bağlanır ve tahsil edilir.
 • Uzlaşma sonucunda uzlaşılan konular hakkında tutulan tutanak, İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesi anlamında ilam niteliğindedir.

UZLAŞMA TUTANAĞININ HÜKMÜ NEDİR?

Taraflarca, uyuşmazlığın çözümü hakkında mutabık kalınarak tutulan tutanak, İcra ve İflas Kanunu’nun 38 maddesi ve 68/A maddesi uyarınca icra edilebilen ilam hükmündedir. Uzlaşma Tutanağı ilam hükmündedir.

UZLAŞTIRMA GÖRÜŞMELERİNDE KİMLER HAZIR BULUNABİLİR?

 • 35/A uzlaşmasında, tarafların avukat ile temsili zorunlu olduğu için her görüşmede avukatların bulunması zorunludur. Tarafların katılması zorunlu olmasa da katılmaları teşvik edilmelidir.
 • Tarafların görüşmelerin tamamına katılması zorunlu olmasa da, uzlaşma tutanağını avukatlarıyla birlikte imzalaması zorunludur. Bu nedenle uzlaşma tutanağı imzalanırken tarafların da hazır bulunmaları gerekir.
 • İki tarafın karşılıklı rızası ile tutanakları tutmak üzere yardımcı personel ve uzlaşma konusuyla ilgili olarak serbest muhasebeci mali müşavir, mühendis gibi teknik personel  hazır bulundurulabilir.
 • Avukatlar birlikte talep ederse görüşmelerde baro tarafından tayin edilen veya tarafların üzerinde uzlaştığı bir kolaylaştırıcı avukat görüşmelere katılabilir.

UZLAŞMA TUTANAĞINDA NELER YER ALIR?

Tutanakta;

 • Tutanağın 1136 sayılı Kanunun 35/A maddesi uyarınca düzenlendiği,
 • Taraflara ait bilgiler (adları, ikametgâhları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numaraları, taraflar yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye’de gösterecekleri ikametgâh ve iletişim bilgileri),
 • Taraf avukatlarının adları, bağlı oldukları baroları ve baro sicil numaraları,
 • Tutanağın düzenlendiği yer ve tarih,
 • Tarafların iddia ve savunmalarının kısa özeti ve uzlaşmanın konusu,
 • Uzlaşma sonunda varılan mutabakat ve tarafların yükümlülükleri,
 • Tarafların her biri hakkında verilen karar ile taraflara yüklenen borçlar ve tanınan haklar (sıra numarası altında birer birer, açık, kuşku ve duraksama yaratmayacak şekilde)
 • Uzlaşma tutanağının, 1136 sayılı Kanunun 35/A maddesi uyarınca, 2004 sayılı Kanunun 38 ve 68/A maddelerine göre ilam niteliğinde olduğu,
 • Uzlaştırma giderleri ile uzlaşma dava açıldıktan sonra gerçekleşmişse yargılama harç ve giderlerinin kime yükleneceği,
 • Uzlaşma müzakerelerine katılan tarafların ve avukatlarının imzaları,
 • Tutanağın kaç nüshadan oluştuğu ve taraflara ve avukatlara verildiği hususları yer alır.

UZLAŞMA YERİ NERESİDİR?

Uzlaşma taraf avukatlarından birinin bürosunda veya baronun bu amaçla tahsis ettiği yerde yapılır. Uzlaşma yerini taraflar birlikte seçerler. Uzlaşmaya davet eden taraf, uzlaşma davetinde uzlaşma yeri ve zamanı hakkında kendi teklifini sunar.

KOLAYLAŞTIRICI AVUKAT KİMDİR? GÖREVİ NEDİR? NASIL BELİRLENİR?

Uzlaşma görüşmelerinin daha yapıcı ve sonuç almaya odaklı yürümesini sağlamak için görüşmeleri kolaylaştıracak bir başka avukatın da bulunması faydalı olabilir. Her iki tarafın avukatı böyle bir avukata gerek duyuyorsa, kendi aralarında bir isim üzerinde anlaşabilir veya barodan, bu amaçla tutulan listeden kolaylaştırıcı avukat görevlendirilmesini isteyebilirler.

Kolaylaştırıcı avukat esasa dair müdahalelerde bulunmaz. Taraf avukatlarının birbirleri ile daha sağlıklı iletişim kurmalarını sağlamaya yönelik katkıda bulunur.

Kolaylaştırıcı avukat, barodaki listeden veya taraf avukatlarınca liste dışından da belirlenebilir.

BARO TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLEN KOLAYLAŞTIRICI AVUKATIN ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ VE ÖDENMESİ

Türkiye Barolar Birliği, her yıl Aralık ayında takipeden yıl için baroların görevlendirdiği kolaylaştırıcı avukat için taraflarca baroya ödenmesi gereken ücreti belirleyerek duyurur.

Kolaylaştırıcı avukata ödenmesi gereken ücretin ilk üç saati peşin olarak baronun emanet hesabına yatırılır.

Taraflar arasında başkaca bir anlaşma olmaması halinde bu ücreti uzlaşma daveti yapan taraf yatırır.

Görüşmelerin üç saatten az sürmesi halinde kalan miktar ödeyen tarafa iade edilir.

Görüşmelerin üç saatin sonunda devam etmesine taraflarca karar verilmesi halinde, görüşmelerin tahmini devam süresine tekabül eden ücret aynı şekilde baroya yatırılır.

Görüşmelerin sonunda varsa kalan miktar ödeyen tarafa iade edilir.

UZLAŞMA SÜRECİNDE GİZLİLİĞİN KAPSAMI NEDİR?

Uzlaşma sürecine katılanlar sadece bu süreç için hazırlanıp kendilerine sunulan, sözlü olarak iletilen veya herhangi bir şekilde elde ettikleri bilgi ve belgeler ile her türlü kaydı gizli tutmakla yükümlüdür.

UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİNİN TUTANAKLARININ DELİL NİTELİĞİ VAR MIDIR?

Uzlaşma görüşmeleri sırasında taraflarca veya avukatlarınca yapılan beyan ve ikrarlar ile tutulan tutanaklar uzlaşmanın sağlanamaması halinde geçerli değildir.

Uzlaşma konusuyla ilgili olarak açılmış ve/veya daha sonra açılacak davalarda bunlar taraflar aleyhine delil olarak kullanılamaz.

Uzlaşma görüşmeleri sırasında anlaşmazlık konusunda beyan edilen hususlar taraflarca ve avukatlarınca hiçbir şekilde açıklanamaz.

Bu madde hükmüne aykırı hareket eden avukat hakkında; 1136 sayılı Kanun ve meslek kuralları gereğince yaptırım uygulanır.

TARAF AVUKATLARININ VEKALET ÜCRETİ NASIL TESPİT EDİLİR?

Avukatla müvekkili arasında ücreti düzenleyen bir sözleşme olması halinde sözleşme hükümleri uygulanır.

Ücreti düzenleyen bir sözleşme olmaması halinde 1136 sayılı Kanun hükümleri uyarınca her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından çıkarılan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre ücret ödenir.

UZLAŞMAYA DAVET NASIL YAPILIR?

Uzlaşma isteyen taraf avukatı, uzlaşma iradesini, çekişme konusunu da belirterek karşı tarafa yazılı olarak bildirir.

Bildirimde, uzlaşma görüşmeleri için yer ve zaman önerisi ayrıca belirtilir.

Uzlaşma davetini alan taraf, bu konudaki olumlu veya olumsuz iradesini en geç iki hafta içerisinde karşı tarafa bildirir. Bu süre içerisinde cevap verilmemiş ise davet reddedilmiş sayılır.

Şayet karşı tarafın vekili yok ise uzlaşma sağlama görüşmelerinde yasa gereği kendisini mutlaka bir avukat ile temsil ettirmek zorunda olduğu bildirilir.

DURUŞMA BAŞLADIKTAN SONRA 35/A UZLAŞMASI OLUR MU?
1136 sayılı Kanun’un 35/A maddesi, duruşma başlayıncaya kadarki süreci kapsamaktadır. Ancak duruşma başladıktan sonra tarafların ve avukatlarının sulh görüşmesi yapmasına bir engel yoktur. Bu nedenle, 35/A yönergesi, duruşma başladıktan sonra yapılan sulh görüşmelerine de ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde kıyasen uygulanabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir