Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf ve Kamu Yararına Çalışan Derneklere Ait Yükseköğrenim Yurtlarında Barınan Öğrencilere Yapılacak Beslenme ve Barınma Yardımına Dair Yönetmelik

BAKANLAR KURULUNCA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIF VE KAMU

YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLERE AİT YÜKSEKÖĞRENİM YURTLARINDA

BARINAN ÖĞRENCİLERE YAPILACAK BESLENME VE BARINMA

YARDIMINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğrenim yurtlarında barınan öğrencilere yapılacak beslenme ve barınma yardımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 23 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) Barınma yardımı: Yurtlarda ücretli barınan öğrenciler adına vakıf veya derneklere Kurum bütçesinden ödenecek miktarı,

ç) Beslenme yardımı: Yurtlarda barınan öğrencilerin beslenmelerine katkı yapılması amacıyla Kurum yurtlarındaki beslenme yardımını geçmemek üzere sabah kahvaltısı ve akşam yemeği olarak ayrı ayrı belirlenecek ve öğrenciler adına vakıf veya derneklere Kurum bütçesinden ödenecek miktarı,

d) Dernek: Kamu yararına çalışan dernekleri,

e) Genel Müdürlük: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünü,

f) Kurum: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunu,

g) Normal öğrenim süresi: Öğrencinin öğrenim gördüğü bölümün, hazırlık sınıfı, bilimsel hazırlık, yabancı dil destek birimi ve benzerleri dahil öğrenim süresini,

ğ) Öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, lisansüstü olarak öğrenim görüp vakıf ve dernek yurtlarında sürekli barınan kayıtlı öğrencileri,

h) Öğretim yılı: Yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim takvimine göre Kurum yurtlarının hizmete açıldığı ve kapandığı tarihler arasındaki süreyi,

ı) Örgün eğitim: Öğrencilerin, eğitim-öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorunluluğunda oldukları eğitim-öğretim türünü,

i) Vakıf: Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfları,

j) Yetkili kişi/kişiler: Vakıf ve derneklerin Yönetim Kurulu veya yetkili organlarının temsile yetkili seçtiği gerçek kişi/kişileri,

k) Yönetici: Vakıf ve dernekleri yönetmek üzere tüm organlarda görev alanlar ile görevlendirilen müdür, müdür yardımcıları ve benzeri unvanları,

l) Yurt: Vakıf ve dernekler tarafından işletilen yükseköğrenim öğrenci yurtlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru ve Değerlendirme

Başvuru

MADDE 4 – (1) Barınma ve beslenme yardımına, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup vakıf ve dernek yurdunda barınan öğrenciler için başvurulur.

(2) Vakıf ve derneklerin temsile yetkili kişi/kişileri tarafından imzalanmış başvuru dilekçesi ekinde;

a) Vakıf ve derneklerce yurt işletilmesine dair Millî Eğitim Bakanlığından alınacak kurum açma izni ve çalışma ruhsatının onaylı örneği,

b) Vakıfların vergi muafiyeti tanındığına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı onaylı örneği,

c) Derneklerin kamu yararına çalıştığına dair Bakanlar Kurulu Kararı onaylı örneği,

ç) Beslenme ve barınma yardımından faydalanmak istediğine yönelik öğrenci dilekçesi,

d) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan şartları taşıyan öğrencilerin bilgi ve belgeleri,

e) Yetkili kişi/kişiler/yöneticiler ile barındırılan öğrencilerin 5 inci maddede belirtilen durumlarda olmadığına dair yazılı beyanı,

ile birlikte Kuruma müracaat edilir.

Yardımdan yararlanamayacaklar

MADDE 5 – (1) Aşağıda belirtilen yetkili kişi/kişiler/yöneticileri çalıştıran vakıf ve derneklere beslenme ve barınma yardımı verilmez:

a) Anayasal düzene karşı işlenen suçlar kapsamında haklarında adli veya idari soruşturma yürütülen yahut kamu davası açılan,

b) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan,

c) Devlet büyüklerine karşı basın, sosyal ve görsel medyada hakarette bulunan ya da bu nedenle Cumhuriyet Savcılığınca haklarında kamu davası açılan,

ç) Devletin güvenlik kuvvetlerine karşı gelen, hakaret eden, müessir fiilde bulunan veya silah kullanan,

d) Taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti (cezası tecil edilenler ve hükmün açıklanması geri bırakılanlar hariç) olan,

e) Cezası tecil edilmiş olsa bile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm giymiş veya bu suçlardan haklarında açılan kamu davası bulunan,

f) Cezası tecil edilmiş veya affa uğramış olsalar bile Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri gereğince yüz kızartıcı suçlardan mahkûm edilen,

yetkili kişi/kişiler/yöneticiler.

(2) Aşağıda belirtilen durumlardaki öğrencilere beslenme ve barınma yardımı verilmez:

a) Anayasal düzene karşı işlenen suçlar kapsamında haklarında adli veya idari soruşturma yürütülen yahut kamu davası açılan,

b) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan,

c) Devlet büyüklerine karşı basın, sosyal ve görsel medyada hakarette bulunan ya da bu nedenle Cumhuriyet Savcılığınca haklarında kamu davası açılan,

ç) Devletin güvenlik kuvvetlerine karşı gelen, hakaret eden, müessir fiilde bulunan veya silah kullanan,

d) Cezası tecil edilmiş veya affa uğramış olsalar bile Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri gereğince yüz kızartıcı suçlardan mahkûm edilmiş olan,

e) Taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunan,

f) Cezası tecil edilmiş olsa bile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm giymiş olan veya bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunan,

g) Kurum veya diğer resmî kuruluşların yurtlarından süresiz çıkarma cezası veya öğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası alan,

öğrenciler.

(3) Vakıf ve dernek yurtlarında barınan öğrencilerin yurda ilk kayıtlarında ve her eğitim ve öğretim dönemi başında adli sicil sorgulamasının vakıf ve derneklerce yapılması zorunludur.

(4) Birinci fıkra ile ikinci fıkranın (a), (b), (c), (ç), (d) bentlerinde belirtilen durumların araştırılması Kurumca yapılır.

Değerlendirme

MADDE 6 – (1) Bir yılda yapılacak beslenme ve barınma yardımının tutarı yılı bütçe ödeneğini geçemez. Başvuruda bulunan vakıf ve derneklerce sunulan yurt hizmetlerinin kapsam ve niteliği hakkında Kurum tarafından yapılacak değerlendirme esastır.

(2) Aşağıda şartları belirtilen vakıf ve derneklere öncelik verilebilir:

a) Kurum yurtlarının bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde yurtları bulunan vakıf ve dernekler.

b) Yurtlarında barındırdığı öğrenci sayısının en az %10’u oranında aşağıda belirtilen öğrencileri ücretsiz olarak barındıran vakıf ve dernekler:

1) Gazi, şehit ve gazi çocukları.

2) %40 ve üzerinde engel durumu olan öğrencileri.

3) Anne ve babası vefat etmiş olan öğrencileri.

4) Gönüllü gençlik lideri olan öğrencileri.

5) 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında yazılı hallerde ölenlerin veya çalışamayacak derecede engelli hale gelenlerin çocuklarını.

6) Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrencileri.

7) Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayan öğrencileri.

8) Milli Sporcu Belgesi almış öğrencileri.

9) Gönüllü veya geçici köy korucusu çocukları.

10) Aylık aile geliri toplamı net asgari ücret ve altında olanların çocukları.

c) Ülke genelindeki barındırdığı öğrenci kapasitesi yüksek olan vakıf ve dernekler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tahakkuk, Ödeme, Sorumluluk ve Denetim

Tahakkuk ve ödeme

MADDE 7 – (1) Yapılacak beslenme ve barınma yardımının aylık tutarı, her yıl Kurum yurtlarında kalan öğrencinin Devlete bir aylık maliyetini geçmemek üzere Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.

(2) Beslenme ve barınma yardımı, yılı bütçe ödenek tutarını aşmamak kaydıyla yükseköğretim kurumlarının öğrenim süreleri ile sınırlı olup dokuz ayı (bir öğretim yılında fiilen 270 gün) geçemez.

(3) Barınma yardımı öğrencinin yurtta kayıtlı olduğu sürece ödenir.

(4) Beslenme yardımı, öğrencinin yurtta fiilen barındığı günler için ödenir.

(5) Vakıf ve dernek yurtlarında barınan öğrenciye yapılacak beslenme yardım tutarı Kurum yurtlarında barınan bir öğrenciye yapılacak beslenme yardım tutarını geçemez.

(6) Vakıf ve dernek iktisadi işletmesi adına beslenme ve barınma için ayrı ayrı olmak üzere aylık dönem halinde takip eden ay içinde Kurum adına 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen belgelerin yanında, matbu dilekçe (Ek-1) ekinde;

a) Fatura,

b) Barınma yardımı için kayıtlı öğrenci aylık icmal listesi (Ek-2), günlük barınma çizelgesi (Ek-3),

c) Beslenme yardımı için beslenme yardımından faydalananların günlük (Ek-4, Ek-5) ve aylık icmal listesi (Ek-6),

Kuruma teslim edilir. Kurumca gerekli kontroller yapıldıktan sonra uygun bulunan ödemeler, aylık dönemler halinde takip eden ayda ödeme emri belgesine bağlanır ve ilgili vakıf ve derneğin iktisadi işletmesi banka hesabına yatırılır.

Sorumluluk

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yerine getirilmesi gereken iş ve işlemlerden, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda Kurumda görevli ve yetkili olanlar dahil olmak üzere vakıf ve dernek yurtlarında yetkili kişi/kişiler/yöneticiler sorumludur.

(2) Yurt hizmeti sunan ve yararlananlardan gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazla ödemeye sebebiyet verenler hakkında adli ve idari işlemlerin yanı sıra ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde Kuruma ödemesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir. Bu süre içinde ödenmemesi halinde bu tutarlar, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilerek Kuruma ödenir.

Denetim ve yaptırım

MADDE 9 – (1) Gerek ve ihtiyaç duyulması halinde, Bakanlıkça ve/veya Kurumca beslenme ve barınma yardımına ilişkin iş ve işlemlerle ilgili olarak vakıflar ve derneklere ait yurtlarda denetim ve inceleme yapılabilir.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da usulsüzlük yaptığı tespit edilen vakıf ve derneklere beslenme ve barınma yardımı, öğretim yılı sonuna kadar yapılmaz. İşbu eylem ve/veya fiillerin ikinci tekrarında vakıflar ve dernekler bir yıl süreyle beslenme ve barınma yardımından faydalanmak için Kuruma başvuru yapamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bilgi belge isteme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde, beslenme ve barınma yardımı verilmesine esas teşkil eden bilgi ve belgelerin istenmesi ve doğruluğunun araştırılması, münhasıran ilgili vakıf ve derneklerin sorumluluğundadır.

(2) Vakıf ve dernekler beslenme ve barınma işlemleri ile ilgili olarak gerek barındırdıkları öğrenciler hakkında gerekse diğer konularda Kurumun istediği bilgi ve belgeleri belirlenen süre içerisinde vermek zorundadır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir