Bitki Koruma Ürünleri ile İlgili Yapılacak Denemeler Hakkında Yönetmelik

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ YAPILACAK DENEMELER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bitki ve bitkisel ürünlerin yetiştirildikleri ve muhafaza edildikleri ortamlarda zararlı organizmalara karşı kullanılacak ticari formdaki bitki koruma ürünlerinin biyolojik etkinlik, kalıntı, yan etki, toksikolojik ve ekotoksikolojik denemelerinin yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılmasına esas denemelerin kurulmasını, denetlenmesini, denemeleri yapacak kuruluş veya kişilerin nitelikleri ile görev ve sorumluluklarını, deneme yetkisinin verilmesini ve iptalini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 18 inci, 19 uncu, 20 nci ve 39 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırma enstitüsü: Zirai mücadele araştırma enstitüsü ve yasal olarak bunlara benzer görevleri yapan diğer araştırma enstitüsü müdürlüklerini,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Bitki: Her türlü bitkilerle bunların tohum, fide, fidan, çelik, aşı kalemi, aşı gözü, yumru, kök, soğan, meyve, çiçek, yaprak, doku ve diğer parçalarını,

ç) Bitki koruma ürünü: Kullanıcıya farklı formlarda sunulan, bitki ve bitkisel ürünleri zararlı organizmalara karşı koruyan veya bu organizmaların etkilerini önleyen, bitki besleme amaçlı olanlar dışında bitki gelişimini etkileyen, koruyuculara ilişkin özel bir düzenleme kapsamında bulunmayan ancak bitkisel ürünleri koruyucu olarak kullanılan, istenmeyen bitki veya bitki kısımlarını yok etmek, istenmeyen bitki gelişimini kontrol etmek veya önlemek amacıyla kullanıcıya bir veya daha fazla aktif madde içeren bir formülasyon halinde sunulan aktif madde ve preparatları,

d) Bitki koruma ürünü uygulama makineleri: Bitki koruma ürünlerinin uygulanmasında kullanılacak her türlü alet, araç-gereç, makine, cihaz, ekipman ile bunların aksam parça ve teferruatını,

e) Bitkisel ürün: Taze meyve ve tohumlar da dâhil, canlı bitkiler ve bitkilerin canlı kısımları hariç olmak üzere, bitkilerin işlenmemiş halleri veya bitkilerden öğütme, kurutma, presleme gibi sadece basit işlemlerle hazırlanarak elde edilen ürünleri,

f) Çevre: Su, hava, toprak, yabani fauna ve flora ile bunların birbirleriyle ve canlı organizmalarla ilişkilerini,

g) Deneme: Bitki koruma ürünlerinin biyolojik etkinlik, kalıntı, dayanıklılık ve yan etkileri ile toksikolojik ve ekotoksikolojik etkilerini görmek amacıyla belirli metotlara göre yapılan çalışmaları,

ğ) Formülasyon veya preparat: Aktif madde ile birlikte inaktif yardımcı ve dolgu maddelerinin ilavesiyle uygulanabilir hale getirilmiş karışımı,

h) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

ı) İl müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerini,

i) İlçe müdürlüğü: İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerini,

j) Toksikolog: Toksikoloji konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış kişileri,

k) Zararlı organizma: Bitki veya bitkisel ürünlere zarar veren her türlü hastalık, zararlı ve yabancı otları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bitki Koruma Ürünleri Deneme Yetki Belgesi Verilmesi

Deneme yapacak kişiler

MADDE 5 – (1) Bitki koruma ürünlerinin biyolojik etkinlik ve kalıntı denemelerini yapacak kişilerin taşıyacakları nitelikler aşağıda yer almaktadır:

a) Bitki koruma ürünlerinin biyolojik etkinlikleri ve kalıntı ile ilgili aynı konuda yürütülen projelerde veya yapılan biyolojik etkinlik ve kalıntı denemelerinde en az dört denemede görev yapmak şartı ile en az iki yıl süre ile çalışmış, ziraat fakültelerinin bitki koruma bölümü mezunu ziraat mühendisi olmak,

b) Bitki koruma ürünlerinin biyolojik etkinlikleri ve kalıntı ile ilgili aynı konuda yürütülen projelerde veya yapılan biyolojik etkinlik ve kalıntı denemelerinde en az altı denemede görev yapmak şartı ile en az üç yıl süre ile çalışmış, ziraat fakültelerinin bahçe bitkileri veya tarla bitkileri bölümü mezunu ziraat mühendisi olmak,

c) Bitki koruma ürünlerinin biyolojik etkinlikleri ve kalıntı ile ilgili aynı konuda yürütülen projelerde veya yapılan biyolojik etkinlik ve kalıntı denemelerinde en az sekiz denemede görev yapmak şartı ile en az dört yıl süre ile çalışmış biyolog olmak.

(2) Bitki koruma ürünlerinin yan etki denemelerini yapacak kişilerin taşıyacakları nitelikler aşağıda yer almaktadır:

a) Bitki koruma ürünlerinin biyolojik etkinlikleri ile ilgili yan etki denemeleri konusunda aynı konuda yürütülen projelerde veya yapılan yan etki denemelerinde en az altı denemede görev yapmak şartı ile en az üç yıl süre ile çalışmış, ziraat fakültelerinin bitki koruma bölümü mezunu ziraat mühendisi olmak,

b) Bitki koruma ürünlerinin biyolojik etkinlikleri ile ilgili yan etki denemeleri konusunda aynı konuda yürütülen projelerde veya yapılan yan etki denemelerinde en az sekiz denemede görev yapmak şartı ile en az dört yıl süre ile çalışmış, ziraat fakültelerinin bahçe bitkileri veya tarla bitkileri bölümü mezunu ziraat mühendisi olmak.

(3) Bitki koruma ürünlerinin toksikolojik ve ekotoksikolojik denemelerini yapacak kişilerin taşıyacakları nitelikler aşağıda yer almaktadır:

a) Bitki koruma ürünlerinin toksikolojik ve ekotoksikolojik denemeleri konusunda aynı konuda yürütülen projelerde veya yapılan toksikolojik ve ekotoksikolojik denemelerinde en az altı denemede görev yapmak şartı ile en az üç yıl süre ile çalışmış, ziraat fakültelerinin bitki koruma bölümü mezunu ziraat mühendisi olmak,

b) Bitki koruma ürünlerinin toksikolojik ve ekotoksikolojik denemeleri konusunda aynı konuda yürütülen projelerde veya yapılan toksikolojik ve ekotoksikolojik denemelerinde en az sekiz denemede görev yapmak şartı ile en az dört yıl süre ile çalışmış, ziraat fakültelerinin bahçe bitkileri veya tarla bitkileri bölümü mezunu ziraat mühendisi olmak,

c) Bitki koruma ürünlerinin toksikolojik ve ekotoksikolojik denemelerinde en az dört denemede görev yapmak şartı ile en az iki yıl süre ile çalışmış toksikolog olmak.

Deneme yapma yetkisine sahip tüzel kişi ve kuruluşlar

MADDE 6 – (1) Üniversiteler, araştırma enstitüleri ve tüzel kişiler, 5 inci maddede belirtilen niteliklere sahip kişileri çalıştırmak kaydıyla bitki koruma ürünlerinin biyolojik etkinlik, kalıntı, yan etki, toksikolojik ve ekotoksikolojik denemelerini yapabilirler.

(2) Üniversiteler ve araştırma enstitüleri hariç olmak üzere tüzel kişiler bitki koruma ürünlerinin biyolojik etkinlik, kalıntı, yan etki, toksikolojik ve ekotoksikolojik denemelerini yapabilmek için Bakanlıktan EK-1’de yer alan Bitki Koruma Ürünleri Deneme Yetki Belgesini almak zorundadır.

Tüzel kişilere deneme yetkisinin verilmesi

MADDE 7 – (1) Bitki Koruma Ürünleri Deneme Yetki Belgesi almak isteyen tüzel kişiler aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe müracaat eder:

a) Bitki koruma ürünlerinin denemeleri ile ilgili faaliyeti olduğunu gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,

b) Ticaret sicil kayıt örneği,

c) İşyerinin adı, açık adresi, telefon numarası ve e-posta adresi,

ç) Vergi mükellefi olduğunu gösterir belge,

d) İmza yetkisine sahip yetkili kişinin imza sirküleri,

e) Yapılacak denemelerin planlanması, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması konularında görevlendirilecek personelin listesi ile bu personelin eğitim durumlarını gösteren bilgi ve belgeler,

f) Yapılacak denemelerle ilgili çalışmalarda kullanılması gereken tüm tesis ve ekipmanların listesi ile bu tesis ve ekipmanların bulunduğu yerlere ait adres bilgileri,

g) Tüzel kişilikte görev yapan personelin görev tanımlarını içeren bilgiler ile yönetim ve organizasyon şeması,

ğ) Tüzel kişilikteki tüm organizasyondan sorumlu personelin iş sözleşmenin aslı veya firma yetkilisi tarafından onaylı sureti, bu kişinin firma bordrosunda olduğunu gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu belgesi, kimlik fotokopisi ile personele ait imza sirküleri,

h) Deneme yetkisi alınacak konularla ilgili her farklı konu için, bünyesinde 5 inci maddede belirtilen nitelikleri taşıyan en az bir eleman çalıştırdığına dair sözleşmenin aslı veya firma yetkilisi tarafından onaylı sureti, bu kişinin firma bordrosunda olduğunu gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu belgesi, kimlik fotokopisi ile personele ait imza sirküleri,

ı) Yetki alınan deneme konusu ile ilgili yapılacak denemelerin sorunsuz yürütülmesi için gerekli olan alt yapıya ve alet ekipmana sahip olduğunu, yapılacak denemelerin ilgili mevzuata uygun yapılacağını, gerektiğinde yapılan denemelerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi Bakanlığa sunacağını, bünyesinde görev yapan deneme yapmaya yetkili elemanların değişmesi halinde, bu değişikliği bir ay içinde Genel Müdürlüğe bildireceğini, aksi durumun tespiti halinde Bakanlığın alacağı her türlü karara uyacağını belirten imza yetkisine sahip yetkili tarafından onaylı Taahhütname.

(2) Yapılan müracaatlar Genel Müdürlükçe incelenir ve durumu uygun bulunanlara beş yıl süre ile geçerli olmak üzere EK-1’de yer alan Bitki Koruma Ürünleri Deneme Yetki Belgesi düzenlenir.

Deneme yetki alanının değiştirilmesi

MADDE 8 – (1) Bitki Koruma Ürünleri Deneme Yetki Belgesine sahip tüzel kişiler yetki aldıkları deneme konularına ilave yeni deneme konuları için yetki alabilirler veya daha önceden alınmış olan yetkilerde değişiklik yapabilirler.

(2) Tüzel kişiler ilave deneme yetkisi almak için veya önceden alınmış olan yetkilerde değişiklik yapmak için daha önce düzenlenmiş belgenin aslı ile yetki almak istenilen konuya ilişkin 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgeler ve daha önce onay görmüş şartların devam ettiğini gösteren belgeler ile Genel Müdürlüğe başvurur.

(3) Genel Müdürlük tarafından yapılacak değerlendirmeden sonra söz konusu belgelerin uygun bulunması halinde yeni deneme yetki konusu ilave edilerek veya daha önce alınmış yetkilerde gerekli değişiklik yapılarak tüzel kişi adına Bitki Koruma Ürünleri Deneme Yetki Belgesi düzenlenir.

Deneme yetki belgesinin süre uzatımı

MADDE 9 – (1) Tüzel kişiler Bitki Koruma Ürünleri Deneme Yetki Belgesinin yenilenmesi için, belgenin geçerlilik süresinin bitiminden bir ay önce daha önce düzenlenmiş belgenin aslı ve daha önce onay görmüş şartların devam ettiğini gösteren belgeler ile Genel Müdürlüğe başvurur. Genel Müdürlükçe yapılacak değerlendirmeden sonra söz konusu belge yenilenir.

(2) Belgenin yenilenmemesi halinde tüzel kişi tarafından yapılacak biyolojik etkinlik denemeleri geçersiz sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Usul ve Esasları

Bitki koruma ürünlerinin uygulanması

MADDE 10 – (1) Biyolojik etkinlik, kalıntı, yan etki, toksikolojik ve ekotoksikolojik denemelerinde kullanılacak bitki koruma ürünleri etiket bilgisi yer alan ambalajlarda bulundurulur.

(2) Sürüklenmeye sebep olacak derecede rüzgârlı havalarda, öğle sıcağında ve yağışlı havalarda bitki koruma ürünleri uygulaması yapılmaz.

(3) Çevrenin korunması için bitki koruma ürünlerinin akarsulara, göllere, otlaklara ve hayvanların yaşadığı yerlere bulaşmasını önlemek amacıyla gerekli önlemler alınır.

(4) Boş bitki koruma ürünlerinin ambalajları çevreye atılmaz, bitki koruma ürünlerinin atıkları akarsu ve göllere dökülmez ve uygulama aletleri bu sularda yıkanmaz.

(5) Uygulama, Bakanlıktan ruhsat almış alet ve makinelerle yapılır.

Çalışma şartları

MADDE 11 – (1) Biyolojik etkinlik, kalıntı, yan etki, toksikolojik ve ekotoksikolojik denemelerinde kullanılacak bitki koruma ürünlerinin hazırlama ve uygulama işlerinde; hamileler, on sekiz yaşından küçükler, astım gibi kronik solunum yolu rahatsızlıkları, alerjik rahatsızlıklar, cilt hastalıkları ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar çalıştırılamaz.

(2) Bitki koruma ürünlerinin uygulanması sırasında koruyucu elbise, eldiven ve maske kullanılır.

(3) Bitki koruma ürünlerinin hazırlanması ve uygulanması sırasında sigara dâhil herhangi bir şey yenilemez ve içilemez.

(4) Çalışma esnasında iş kıyafetleri ve koruyucu malzemeler amacına ve talimatına uygun olarak kullanılır.

(5) Bitki koruma ürünlerinin uygulamasının yapıldığı bitkisel üretim alanlarında, biyolojik etkinlik denemesi amacıyla uygulama yapıldığını gösteren uyarı levhaları konulur.

Çalışanların sağlık kontrolleri

MADDE 12 – (1) Deneme yetkisine sahip tüzel kişiliklerde görev yapan uygulayıcılar ile yanında bitki koruma ürünleri hazırlama ve uygulama işlerinde fiilen çalışacak olanların işe başlamadan önce sağlık raporu alması zorunludur. Raporda; bu kişilerin astım gibi kronik solunum yolu rahatsızlıkları, alerjik rahatsızlıklar, cilt hastalıkları ve nörolojik rahatsızlıklarının bulunup bulunmadığı ile ilgili sağlık kontrollerinin yapılarak bu işi yapmaya uygun olup olmadıkları belirlenir.

(2) Bitki koruma ürünü uygulaması yapan kişilerin bu işte çalıştıkları sürece yılda bir defa genel sağlık kontrolünden geçirilerek, nörolojik muayeneleri yapılır.

(3) Yapılan muayene ve ölçümler sonucunda sağlığının bozuk olduğu tespit edilenler ile bozulma eğilimi gösterenler, gerekli tedaviler yapılıp sağlıklarına kavuşuncaya kadar bitki koruma ürünleri hazırlama ve uygulama işlerinde çalıştırılamaz.

Tutulacak kayıt ve raporlar

MADDE 13 – (1) Biyolojik etkinlik, kalıntı, yan etki, toksikolojik ve ekotoksikolojik denemeleri ile ilgili Bakanlıktan deneme yetkisi almış olan tüzel kişiler tutacakları bir dosyada;

a) Çalışanların göreve başlarken bu işte çalışmasında sakınca olmadığını gösterir sağlık raporunu,

b) Çalışanların yıllık sağlık kontrollerine ait raporlarını,

c) Uygulama yapılan yerlerle ilgili bilgileri,

ç) Kullanılan bitki koruma ürünleri ile ilgili bilgileri,

d) Varsa meydana gelen kaza ve zehirlenmeleri içeren bilgileri,

e) Yapılan denemelere ait raporları,

f) Denemelere ait her türlü bilgi ve belgeyi,

muhafaza eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yetki ve Sorumluluklar

Deneme yetkisine sahip tüzel kişi ve kuruluşlar ile deneme yaptıran firmaların sorumlulukları

MADDE 14 – (1) Bitki koruma ürünlerinin denemelerini yapmaya yetkili tüzel kişiler ile kuruluşlar;

a) Sadece yetki alınan konularda deneme yapmak ve rapor hazırlamak,

b) Deneme raporlarını beş yıl süre ile muhafaza etmek,

c) Denemeler sırasında veya sonrasında insanlara, sıcakkanlı hayvanlara, çevreye, yararlı organizmalara, bal arısına, ipek böceğine veya yaban hayatına zarar verilmemesi için deneme kurulan alana ilaçlama yapıldığına dair uyarı ve bilgilendirme işaretleri konulmasını sağlayarak gerekli tedbirler almak,

ç) Denemeler sırasında ilaçlama yapan, bitki koruma ürünü makinelerini kullanan ve denemeye nezaret eden kişilere uygun cins ve miktarda maske, eldiven ve elbise gibi koruyucu malzemeler vererek bunların usulüne uygun kullanılmasını sağlamak,

d) Deneme mahallinde muhtemel zehirlenmelere karşı gerekli ilk yardım malzemeleri bulundurmak,

e) Yapılacak denemelerin planlanması, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması konularında görev alan personelin görev ve sorumluluklarını açıkça belirlemek,

f) Yapılacak denemeler ile ilgili çalışmalarda kullanılması gereken tüm tesis ve ekipmanların kiralık olup olmadığını gösteren kiralama sözleşmesi veya satın alma belgesi gibi belgeleri hazırlamak ve bu konuda gerektiğinde Bakanlığı bilgilendirmek,

g) Yapılacak denemelerin planlanması, yürütülmesi, elde edilen kayıtların arşivlenmesi, denemelerde kullanılacak olan kimyasalların depolanması, tartılması, kullanılması ve kuruluşta kullanılan cihaz ve aletlerin çalıştırma prensiplerine ait ayrıntılı standart uygulama esaslarını hazırlamak,

ğ) Yapılacak denemelerin ilk kuruluşundan sonuç raporu hazırlanmasına kadar olan bütün çalışmalara ait verileri düzenli tutmak,

h)Yapılacak denemelerin planlanması, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması konularında görev alan personelin görevlendirildiği konularda yıl içerisinde en az bir kez hizmet içi eğitim almasını sağlamak,

ı) Yapılacak denemelerde kullanılacak ekipmanın kullanım ve bakım talimatını hazırlamak ve ekipmanların denemelerin kalitesini yükseltecek şekilde gerektiği gibi çalışmasını sağlamak için bu ekipmanların kalibrasyonlarını her yıl yaptırmak ve bu işlemlerle ilgili kayıtları tutmak,

i) Denemesi yapılan bitki koruma ürünü ile ilgili kayıtları tutmak,

j) Her deneme ve her bitki koruma ürünü için biyolojik etkinlik deneme raporunu EK-2’de yer alan Biyolojik Etkinlik Deneme Raporuna uygun olarak hazırlamak,

k) Her deneme ve her bitki koruma ürünü için dayanıklılık çalışma raporunu EK-3’te yer alan Dayanıklılık Çalışma Raporunun Düzenlenme Esaslarına uygun olarak hazırlamak,

l) Her deneme ve her bitki koruma ürünü için yan etki çalışma ve deneme raporunu EK-4’te yer alan Yan Etki Deneme Raporuna uygun olarak hazırlamak,

m) Her deneme ve her bitki koruma ürünü için kalıntı deneme raporunu EK-5’te yer alan Bitki Koruma Ürünleri Kalıntı Deneme Raporuna uygun olarak hazırlamak,

n) Yıl içerisinde yaptıkları denemeler ile ilgili bilgileri EK-6’da yer alan Deneme Yapan Tüzel Kişi veya Kuruluşların Hazırlayacağı Deneme Bildirim Formuna uygun bir şekilde her yılın Aralık ayında Genel Müdürlüğe göndermek,

o) Deneme yetki belgesi alırken Genel Müdürlüğe sundukları adres, bilgi ve belgelerdeki değişiklikleri bir ay içerisinde Genel Müdürlüğe bildirmek,

ö) Bünyelerinde çalıştırdıkları deneme yapmaya yetkili elemanların değişmesi halinde, bu değişikliği bir ay içinde Genel Müdürlüğe bildirmek,

p) Bakanlıkça yapılacak denetlemeler sırasında denemeyi yapan kişilerin deneme alanında hazır bulunmasını sağlamak,

r) Deneme sonuçları hakkında, Bakanlık ve deneme yaptıran firma harici hiçbir kişi, kurum veya kuruluşa bilgi verilmemesini sağlamak,

zorundadırlar.

(2) Ruhsatlandırmak istedikleri bitki koruma ürünlerinin ruhsata esas denemelerini Genel Müdürlükten yetkili tüzel kişiler veya kuruluşlara yaptıran firmalar;

a) Deneme raporlarını ait olduğu ruhsatlı ürünün ruhsat geçerlilik süresinde muhafaza etmek,

b) Deneme yaptırılan ürünlerle ilgili fiziksel ve kimyasal özellikler, üretim yeri, numunenin deneme yapmaya yetkili kuruluşa veya tüzel kişiye teslim tarihi, miktarı ile ilgili bilgileri tutmak ve gerektiğinde Bakanlığa sunmak,

c) Yapılacak denemelerle ilgili yetkili birimle hazırlanan protokol veya anlaşmaları içeren kayıtları tutmak,

ç) Denemesini yaptırdıkları bitki koruma ürününün Türkiye’de faydalı organizmalara yan etkileri konusunda laboratuvar ve tarlada yapılmış test sonuçlarını deneme raporları ile birlikte Genel Müdürlüğe sunmak,

d) Yapılacak denemeler ile ilgili bilgileri Genel Müdürlüğe bildirmek,

zorundadırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kontrol ve Yetki İptali

Kontrol yapacak kuruluşlar

MADDE 15 – (1) Biyolojik etkinlik, kalıntı, yan etki, toksikolojik ve ekotoksikolojik denemeleri ile bu denemeleri yapmak üzere yetkilendirilmiş tüzel kişi ve kuruluşlarla ilgili olarak yapılacak kontroller; Genel Müdürlük veya Genel Müdürlüğün görevlendireceği araştırma enstitüsü müdürlükleri ile il ve ilçe müdürlükleri tarafından yapılır.

Denemeler ile deneme yapma yetkisine sahip tüzel kişi ve kuruluşların kontrolü

MADDE 16 – (1) Deneme yetkisi verilen tüzel kişi ve kuruluşlar Genel Müdürlükçe belirli dönemlerde kontrol edilir.

(2) Yapılan kontrollerde;

a) Çalışan personele ait güncel bilgiler,

b) Yapılan denemelerde görevlendirilen personelin eğitim kayıtları, deneyimleri, yeterlilikleri ve iş tanımları ile bu personel için düzenlenen hizmet içi eğitim kayıtları,

c) Alet ve ekipmanların kullanım ve kalibrasyon kayıtları,

ç) Denemeler ile ilişkili standart çalışma prosedürleri,

d) Yapılan denemeler ile ilgili deneme protokolleri, çalışma planları, veriler ve raporlar,

e) Denemeler ile ilgili arşivleme,

f) Deneme listesi,

g) Deneme ilaçlarının konulduğu depolar,

kontrol edilir.

(3) Kontrol sonucunda EK-7’de yer alan Deneme Yetkisi Verilen Tüzel Kişi ve Kuruluşlar İçin Kontrol Tutanağı düzenlenir.

(4) Gerektiğinde denemeler Genel Müdürlükçe veya Genel Müdürlük tarafından görevlendirilecek araştırma enstitülerince yerinde denetlenebilir.

(5) Deneme yerinde yapılan denetim sonucunda EK-8’de yer alan Bitki Koruma Ürünlerine Ait Biyolojik Etkinlik Deneme Denetim Raporu düzenlenir ve on beş gün içinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

Deneme yetki belgesinin iptali

MADDE 17 – (1) Yapılan kontrollerde, 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (d), (f), (n), (ö) ve (p) bentlerinde belirtilen hükümlere uymadığı tespit edilen ve bu konuda bir defa uyarılan deneme yetkisine sahip tüzel kişi ve kuruluşların aynı bentlerde belirtilen sorumlulukları yerine getirmediğinin ikinci defa tespiti halinde ayrıca bir uyarıya gerek kalmaksızın bitki koruma ürünleri deneme yetki belgeleri iptal edilir.

(2) Yapılan kontrollerde;

a) 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (ç), (e), (g), (ğ), (h), (ı), (i), (j), (k), (l), (m), (o) ve (r) bentlerinde belirtilen hükümlere uymadığı,

b) Standart deneme metoduna uygun deneme yapmadığı,

c) Deneme kurulmadığı halde deneme raporu hazırladığı,

ç) 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kayıtları tutmadığı,

tespit edilen deneme yapma yetkisine sahip tüzel kişi ve kuruluşların bitki koruma ürünleri deneme yetkisi Genel Müdürlük tarafından iptal edilir.

(3) Deneme yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde süre uzatımı için Genel Müdürlüğe başvuruda bulunmayan tüzel kişilerin deneme yetki belgesi iptal edilir.

(4) Birinci ve üçüncü fıkralara göre deneme yetki belgesi iptal edilen tüzel kişilere üç yıl süre ile ikinci fıkraya göre yetki belgesi iptal edilen tüzel kişilere ise yeniden bitki koruma ürünleri deneme yetkisi verilmez.

Bitki koruma ürünleri deneme yetki belgesinin kaybolması veya tahrip olması

MADDE 18 – (1) Bitki Koruma Ürünleri Deneme Yetki Belgesinin herhangi bir nedenle kaybolması veya okunmayacak ve yanlış anlamalara neden olacak şekilde tahrip olması halinde, yeniden belge alınması gerekir. Bu durumda gerekli açıklama yapılarak, eski tarih ve sayısı ile uygulama belgesi yeniden düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Daha önce deneme yetkisi almış olan kişi veya tüzel kişilerin durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce 25/3/2011 tarihli ve 27885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Bitki Koruma Ürünleri Deneme Yetki Belgesi düzenlenmiş olan kişi veya tüzel kişilerin yetkisi, belge geçerlilik süresinin sonuna kadar devam eder. Belge geçerlilik süresi sonunda belgeler Bakanlıkça yenilenmez.

Daha önce deneme yetkisi almak amacıyla yapılan başvuruların durumu

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Bitki Koruma Ürünleri Deneme Yetki Belgesi almak amacıyla yapılan ve işlemleri tamamlanmamış olan başvurular bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir