COVİD-19 salgını nedeniyle icra işlemleri durduruldu. Peki devam eden maaş kesintileri ile, daha önce yapılan maaş haciz talepleri de duracak mı?

COVİD-19 salgını nedeniyle icra işlemlerini durduran Cumhurbaşkanı kararı ve kanun uyarınca,

 • daha önce başlamış maaş haciz kesintilerine devam edilip edilmeyeceği,
 • bir borcun bitmesi halinde daha önce haciz talebi yapılmış başka bir borçtan dolayı maaş kesintisi yapılıp yapılmayacağı

tartışmalıydı.

Bu konuda farklı hukuki yorumlar yapılmıştı. Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu konudaki yazısına verdiği cevapla tartışmaları sona erdirdi.
Adalet bakanlığının 02.04.2020 tarih ve 86420598-300/2678 sayılı yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

“Nafaka alacaklarına ilişkin takiplerin ve dolayısıyla maaş hacizlerinin devam edeceği açık olup,

 • başka sebebe dayanan diğer maaş hacizlerinin devam etmesinin ve maaş kesintilerinin yapılmasının İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulmasına Dair 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ve yukarıda bahsi geçen yasal düzenlemelere aykırılık oluşturmayacağı,
 • zira icra takiplerinin durdurulduğu tarih aralığında icra daireleri tarafından yeni haciz kararları alınamayacağından maaş haczi ve kesintileri için ilgili kurum ve kişilere yazılan müzekkerelerin postada gecikmiş olması ve takibin dayanağının nafaka borcuna ilişkin olup olmadığının veya diğer taraf lehine talep edilen bir işlem kapsamında bulunup bulunmadığının kesinti yapacak kurum ya da kişi tarafından bilinemeyecek olması gibi hususlar dikkate alındığında haciz müzekkerelerinin gereği yerine getirilerek maaş kesintilerinin ilgili icra dairesi hesabına gönderilmesinin uygun olacağı,
 • Maaş kesintilerinden icra dosyasına gelen ödemelerle ilgili ihtilaf bulunup bulunmadığının, alacaklısına ödenip ödenmeyeceğinin icra müdürlüğünce takdir edileceği,
 • yapılacak işlemin hukuka aykırı veya hadiseye uygun bulunmadığının düşünülmesi halinde ancak borçlu tarafından İcra ve İflas Kanunun 16 ncı maddesi kapsamında şikayet yoluyla
  icra mahkemesine taşınabileceği,
 • bu durumda mahkemelerce verilecek karar gereğince icra müdürlüklerince işlem tesis edilmesi gerektiği,

Değerlendirilmektedir.

Bu itibarla;

 • Uygulanan maaş haczi kesintilerine devam edilmesi,
 • Birden fazla icra dosyasının bulunması ve bir dosyadan yapılan kesintinin bitmesi halinde sırası gelen icra dosyaları için de maaş haczi kesintisinin yapılması gerektiği

değerlendirilmiş olup,

Bilgi edinilmesi hususunda gereğini arz ederim.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir