İcra tebliğleri nasıl yapılır?

  • İcra tebliğlerinde Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.
  • Borçlu kendine temsilci atanması gereken kişilerden (tutuklu, asker vs.) ise, icra memuru kısa zamanda temsilci atanmasını ait olduğu makamdan ister.
  • Kocasının izni ile çalışan kadın (743s. MK/159)  ile sulh hukuk mahkemesinin izni ile çalışan vesayet altındaki kişilerin (743s. MK/396) meslek ve sanatlarına ilişkin işlemlerden doğmuş borca dair tebligat kendilerine yapılır.

IV. İCRA TEBLİĞLERİ
İcra tebliğleri:
Md. 57 – İcraya ait tebliğlerde Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak borçlu, kendilerine kanunen mümessil tayin olunması icabeden şahıslardan ise icra memuru kısa bir zamanda mümessil tayin edilmesini ait olduğu makamdan ister.
Tebliğ, Medeni Kanunun 159 ve 396 ncı Md.lerine göre mezun olanların meslek veya sanatına mütaallik muamelelerden doğmuş bir borca dair ise kendilerine yapılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir