Ateşkan Avukatlık Bürosu, idarenin yaptığı işlemler ve kestiği cezalara itiraz için idari başvurular yapmak, bunların aleyhinde idare ve vergi mahkemelerinde dava açmak, davalara ilişkin kararların kesinleşmesine kadar geçen istinaf ve temyiz süreçlerini takip etmek hizmetleri vermektedir.

Kamu gücünü temsil eden İdare ile kişiler arasındaki ilişkiler İdare Hukuku’nun konusuna girer. İdare bir işlemiyle gerçek veya tüzel kişilerin aleyhine durum oluşmasına sebep verebilir veya kişilere idari para cezası veya vergi cezası şeklinde mali yaptırımlar uygulayabilir.

İdarenin statü değişikliği veya mali yaptırım şeklindeki tasarrufları karşısında, tasarruftan etkilenen kişilerin süresi içinde mahkemeye başvuru hakkı bulunmaktadır. Ancak İdare Hukuku’nda süreler ve başvuru şekli çok önemlidir. İdare ve vergi mahkemelerinde açılan davaların çoğu, süresi içinde yapılmadığı için veya İYUK 3 ve 5. maddedeki usule uygun olmadığı için reddedilmektedir. Bu nedenle idare ve vergi mahkemelerinde açılacak davalar özel bir uzmanlık ister.

Ateşkan Avukatlık Bürosu‘nun idari uyuşmazlıklar hakkında verdiği hizmetlerden bazıları şu şekildedir:

  • İmar planları, plan değişiklikleri, ruhsat, yapı kullanma izni, yüksek yapılar, yıkım, imar para cezaları, imar kirliliği, Düzenleme Ortaklık Payı (DOP), kentsel dönüşüm, afet dönüşüm, özel planlama, Özel Proje Alanları (ÖPA) hakkında hukuki danışmanlık ve dava takibi.
  • Vergi cezalarının sulh yoluyla kaldırılması veya dava yoluyla iptali.
  • Trafik cezaları, imar para cezaları ve diğer idari para cezalarının dava yoluyla iptali.
  • İmtiyaz, idari hizmet, Yap-İşlet-Devret, kira, intifa, ecrimisil de dahil olmak üzere idare ve kişiler arasında yapılan sözleşmelerin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar hakkında açılan davaların takibi.
  • Üniversitede çalışan personelin atanma, soruşturma ve özlük işleri ile ilgili davaların takibi, öğrencilerin Üniversite aleyhine açtıkları davaların takibi.
  • Memurların atanması, nakil, özlük hakları, disiplin soruşturmaları hakkında davaların takibi.
  • İdarenin hizmet kusuru veya kusursuz sorumluluğundan doğan maddi ve manevi tazminat davalarının takibi.
  • Kamu hastanelerinde yanlış tıbbi müdahale (malpraktis) nedeniyle açılan tazminat davalarının takibi.
  • Enerji hukuku alanındaki sözleşmelerin hazırlanması, uyuşmazlıkların giderilmesi için açılacak davaların takibi.