İİK Uygulama Şekli, Tutulacak Defter, Dosya ve Diğer Basılı Kağıtların Düzenleme Şekli, Yargıtay Kararlarının Yayımlanması Nasıl Düzenlenir?

  • İcra ve İflas Kanununun uygulama şekli tüzükle,
  • icra ve iflas daireleri ile icra mahkemelerinde tutulacak defterler ile dosyaların ve diğer basılı kağıtların düzenleme şekli yönetmelikle,
  • İcra ve iflas işlerine ait Yargıtay kararlarının düzenli olarak yayımlanmasına ilişkin esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Tüzük, yönetmelik ve yargıtay kararları :

Madde 14 – (Değişik: 18/2/1965 – 538/10 md.)

Bu kanunun uygulama şekli tüzükle, icra ve iflas daireleri ile mahkemelerinde tutulacak defterlerle dosyaların ve diğer basılı kağıtların düzenlenme şekilleri Adalet Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle tayin ve tesbit olunur.

Yargıtay, icra ve iflâs işlerine ait kararların tamamını düzenli olarak yayımlar. Buna ilişkin esaslar Yargıtay tarafından yönetmelikle düzenlenir.

Harçlar :

Madde 15 – (Değişik: 3/7/1940 – 3890/1 md.)

İcra ve iflas harçlarını kanun tayin eder. Kanunda hilafı yazılı değilse, bütün harç ve masraflar borçluya ait olup neticede ayrıca hüküm ve takibe hacet kalmaksızın tahsil olunur.

İcra takiplerinde, müzahereti Adliye kararları takibe yetkili icra mahkemesi tarafından Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 465 ve müteakip maddelerine tevfikan ittihaz olunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir