İlamsız İcra Takibi veya Adi Takip Nasıl Yapılır?

İlamsız İcra  Takibi elinde bir mahkeme ilamı bulunmayan veya bulunmasına rağmen, ilamlı icra yoluna başvurmayan, alacaklıların alacaklarını elde etmek için başvurdukları icra yoludur.

Elinde kambiyo senedi ya da ilam (mahkeme kararı) bulunmayan bir alacaklının (eğer alacak rehinle de temin edilmemişse) , alacağına icra yoluyla kavuşmasının tek yolu ilamsız icra takibi başlatmaktır. Bu takip yolu, gerek borçlu gerekse alacaklı tarafından kolayca kötüye kullanılmaya açık olduğundan bunları engelleyerek çıkarlar dengesini korumak için yasada borca itiraz ve icra inkar tazminatı gibi çeşitli yollar öngörülmüştür.

 • Haklı bir nedene dayanmayan ya da var olmayan bir alacak dolayısıyla başlatılacak takiplere karşı, borçluya -kendisini korumak için- borca itiraz etme hakkı verilmiştir. Borçlu olmadığı halde icra takibiyle karşı karşıya kalan taraf aleyhine bozulan çıkarlar dengesi, borca itirazla yeniden kurulacaktır.
 • Haklı bir nedene dayanan alacak için borca itiraz yoluna başvurulması halinde denge alacaklı aleyhine bozulabilir. Böyle bir durumda alacaklı, itirazın kaldırılması için icra tetkik merciine (İcra Hukuk Mahkemesi) başvuracak ya da genel mahkemelerden (Sulh Hukuk/Asliye Hukuk/Asliye Ticaret Mahkemeleri) itirazın iptal edilmesi kararı alacaktır.
 • Alacaklı, bu iki yoldan dilediğini seçmekte serbest değildir. İtirazın kaldırılması için icra tetkik merciine (İcra Hukuk Mahkemesi) yapılacak başvurudan olumlu sonuç alabilmek için alacaklının elinde İİK-68.maddede sayılan belgelerden birinin olması gerekmektedir. İcra tetkik merciinden itirazın kaldırılması kararı alınması genel mahkemelerden itirazın iptali kararı alınmasına oranla çok daha hızlı olacaktır.

İLAMSIZ İCRA TAKİBİNDE NE ŞEKİLDE İTİRAZ EDİLEBİLİR?

İlamsız icra takibi yapıldığında borçlu, yetkiye, borca veya imzaya itiraz edebilir. Borca itiraz için, ödeme, takas, zamanaşımı gibi sebeplere dayanabilir. İlamsız icra takibine itiraz sebepleri şunlardır:

Maddi hukuka dayanan itiraz sebepleri

 1. Alacak hiç doğmamıştır veya talep edilen tutardan azdır.
 2. Alacağı doğuran sözleşme batıldır.
 3. Alacak muaccel değildir.
 4. Borç son bulmuştur, ödenmiş veya zamanaşımına uğramıştır.
 5. Alacak taliki bir şarta bağlıdır.
 6. Alacaklı veya borçlu sıfatı yoktur.

Takip Hukukuna dayanan itiraz sebepleri

 1. Yetki itirazı
 2. Derdestlik itirazı (Alacaklının aynı alacak için bir takip yaptığı ve bu takibin devam ettiği)
 3. Hakkında aciz vesikası olan borçlunun, yeni mal iktisap etmediği yönündeki itirazı

Borçlu 7 gün içinde itiraz ederse takip kendiliğinden durur. Borçlunun itirazında haklı olup olmaması önemli değildir.

Borçlunun itirazı halinde alacaklı, imzası ikrar edilmiş adi senet, imzası noterlikçe tasdik edilmiş senet, Resmi Daireden alınmış belge ya da makbuzdan birine dayanarak altı ay içinde icra tetkik merciinde (icra hukuk mahkemesinde) itirazın kaldırılması talebinde bulunabilir veya bir yıl içerisinde itirazın iptali davası da açabilir.

*Kira alacağına ilişkin ilamsız takiplerde temerrüt süresi 30 gündür. 30 günden önce itirazın kaldırılması istenebilir ise de temerrütten dolayı tahliye istenemez.

**Haksız borca ilişkin itirazın kaldırılması halinde, -talebe bağlı olarak- borçlu aleyhine itirazın kaldırılması talebinin reddi halinde ise alacaklı aleyhine en az %20 icra inkar tazminatına hükmedilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir