RTÜK, Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizilere Teşvik Verecek.

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunda 17/4/2017 tarih ve 690 sayılı KHK’nın 62. maddesi ile yapılan değişiklik ile RTÜK’e “Yayın hizmetlerinde ailenin ve çocukların korunması ilkesini gözeterek, ailenin bütünlüğü ve sürekliliği ile çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerini destekleyecek nitelikteki aile ve çocuk dostu yapım ve dizileri, Üst Kurulca bir önceki yılda uygulanan idari para cezalarının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte belirlenecek usul ve esaslara göre teşvik etmek” görevi verilmişti.

Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizilere verilecek teşviklerin ne şekilde verileceğine dair usul ve esaslar Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre yayın kuruluşları Temmuz ayında yapılacak duyurudan sonra yapım ve dizileri ile bu teşvik için başvurabilecek. Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizilere verilecek teşvik toplamı, bir önceki yıl RTÜK’ün kestiği idari para cezaları toplamının beşte birini aşmayacak.

Yönetmeliğin tam metni şöyle:

AİLE VE ÇOCUK DOSTU YAPIM VE DİZİLERİN TEŞVİK EDİLMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yayın hizmetlerinde ailenin ve çocukların korunması ilkesini gözeterek, ailenin bütünlüğü ve sürekliliği ile çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerini destekleyecek nitelikteki aile ve çocuk dostu yapım ve dizilerin yayınlanmasının teşvik edilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ailenin bütünlüğü ve sürekliliği ile çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerini destekleyecek nitelikteki aile ve çocuk dostu yapım ve dizileri yayınlayan medya hizmet sağlayıcılarını teşvik etmek üzere verilecek ödüller ile bunların usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (y) bendi ile 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aile ve çocuk dostu yapım ve dizi: Değerlendirme döneminde Üst Kurul tarafından uyarı dâhil herhangi bir idari yaptırım uygulanmamış olması koşuluyla, Seçici Kurul tarafından aile ve çocuk dostu olduğu uygun görülen yapım ve diziyi,

b) Aile ve çocuk dostu yapım ve dizi unvanı: Seçici Kurulca aile ve çocuk dostu olduğu belirlenen yapım ve dizilere verilecek unvanı,

c) Alt Komisyon: Bakanlık ile Üst Kurul tarafından oluşturulacak, medya hizmet sağlayıcılarınca yayınlanmış aile ve çocuk dostu yapım ve dizi adaylarını tasnif ve değerlendirmeye tabi tutacak ilk komisyonu,

ç) Bakan: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanını,

d) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,

e) Başvuru formu: Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların teşvik ödülü adaylığı başvurusu için dolduracakları, yapım ve diziye ilişkin bilgileri içeren formu,

f) Değerlendirme dönemi: Duyuruda ilan edilecek bir yıllık süreyi kapsayan dönemi,

g) Dizi: Birden çok bölüm halinde yayınlanan, tavır, tutum, deyiş yönünden birbirine bağlı olan aynı konunun veya birbirini izleyen konular bütünlüğünün işlendiği drama program türünü,

ğ) Kanun: 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunu,

h) Mansiyon derecesi: Teşvik ödülü alabilecek düzeyde görülmemekle birlikte anılmaya, özendirilmeye değer bulunan aile ve çocuk dostu yapım ve dizilere verilecek dereceyi,

ı) Medya hizmet sağlayıcı: Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti içeriğinin seçiminde editoryal sorumluluğu bulunan ve bu hizmetin düzenlenme ve yayınlanma biçimine karar veren tüzel kişiyi,

i) Ödül kategorileri: Dizi, film, haber, belgesel, çocuk programı, spor programı, yarışma, güncel yapım veya duyuruda ilan edilecek diğer kategorileri,

j) Seçici Kurul: Aile ve çocuk dostu yapım ve dizi adayları arasından teşvik ödülü verilecek medya hizmet sağlayıcı kuruluşları ve aile ve çocuk dostu yapım ve dizi unvanı verilecek yapım ve dizileri belirleyen kurulu,

k) Teşvik ödülü: Seçici Kurulca, aile ve çocuk dostu yapım ve dizi olduğu belirlenen yapım ve dizileri yayınlayan medya hizmet sağlayıcıya Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (y) bendi uyarınca verilecek para ödülünü,

l) Üst Kurul: Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu,

m) Yapım: Bir medya hizmet sağlayıcı tarafından hazırlanan bir yayın akış çizelgesi veya katalog içinde yer alan bir dizi görsel ve/veya işitsel unsurun oluşturduğu tek bir bütünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru, Değerlendirme, Ödül ve Unvan Kullanımı Esasları

Başvuru esasları

MADDE 5 – (1) Teşvik ödülü almak isteyen aile ve çocuk dostu yapım ve dizileri yayınlayan medya hizmet sağlayıcılarına ilişkin başvuru esasları aşağıda belirtilmiştir:

a) Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, Üst Kurulca temmuz ayı içerisinde yapılacak duyuruyu takiben başvuruda bulunur.

b) Aile ve çocuk dostu yapım ve dizi adaylığı için başvuracak yayınların; duyuruda ilan edilecek değerlendirme döneminde, Üst Kuruldan yayın lisansı bulunan veya yayın hakkı olan medya hizmet sağlayıcılar tarafından yayınlanmış olması şarttır.

c) Yapım ve diziye ilişkin yayın kayıtları, başvuru formu ile birlikte medya hizmet sağlayıcıda yayınlandığı şekliyle sunulur.

ç) Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, başvurularında Üst Kurulca duyuruda belirtilecek diğer şartları da sağlarlar.

d) Eksik ve/veya yanlış bilgi ve belge içeren başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Aile ve çocuk dostu yapım ve dizi değerlendirme ilkeleri

MADDE 6 – (1) Medya hizmet sağlayıcılarının teşvik ödülü almak için başvurdukları yapım ve dizilerin; ailenin ve çocukların korunması, ailenin bütünlüğü ve sürekliliği, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerinin desteklenmesi ilkelerine uygunluğunun yanı sıra Kanunda düzenlenen diğer ilkelere uygunluğu da esastır.

(2) Değerlendirme dönemi içerisinde, Üst Kurul tarafından, uyarı dâhil herhangi bir idari yaptırım uygulanan yapım ve diziler değerlendirmeye alınmaz.

(3) Aile ve çocuk dostu yapım ve dizileri yayınlayan medya hizmet sağlayıcılarına teşvik ödülü ile aile ve çocuk dostu yapım ve dizi unvanı verilmesinde, Bakanlık ile birlikte belirlenen;

a) Aile bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesinin hedeflenmesi,

b) Milli, manevi ve kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması,

c) Fiziksel, sosyal ve kültürel farklılıklara saygı gösterilmesi,

ç) Aile içi dayanışmanın ön planda tutulması ve aile bireylerinin karar alma süreçlerinde fikirlerini demokratik bir şekilde ifade edebilmesi,

d) Gereksiz ve aşırı tüketimin zararları konusunda ailelerin bilinçlendirilmesi,

e) Her türlü bağımlılık ile mücadelenin teşvik edilmesi ve bu konuda farkındalığın arttırılması,

f) Aile içerisinde yaşanan problemlerin çözümüne yönelik olumlu örneklere yer verilmesi,

g) Doğayı ve hayvanları koruma bilincinin kazandırılması,

ğ) Çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıkları ile düzenli ve dengeli beslenme bilincinin kazandırılması,

h) Medya içeriklerini analiz edebilen, bilinçli medya kullanıcısı olmanın vurgulanması,

ı) Çocukların ve gençlerin sosyal, duygusal, zihinsel ve ahlaki gelişimlerinin desteklenmesi,

i) Aile içinde ve dışında çocuğun özgüveninin geliştirilmesine yönelik örnekler sunulması,

j) Çocukların ve gençlerin kişilik gelişimini destekleyen ilgi, yetenek ve becerilerin ön plana çıkarılması ve geliştirilmesi,

k) Çocuklara doğru bilgi edinme yollarının öğretilmesi,

l) Ebeveynlerin ve çocukların çocuk hakları ve sorumlulukları konusunda bilinçlendirilmesi,

m) Çocuklara eleştirel düşünme ve karar alma becerilerinin kazandırılması,

n) Çocukların bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlere yönlendirilmesi,

o) Kadının saygınlığını, değerini ve haklarını ön plana çıkaran unsurlara yer verilmesi,

ö) Engelli ve yaşlılara yönelik farkındalık oluşturulması, toplumsal hayata katılarak aktif bir yaşam sürmelerinin desteklenmesi ve farklılıklarına saygı gösterilmesinin önemine vurgu yapılması,

p) Engellilik ve yaşlılığa ilişkin negatif algıların önlenmesi,

r) İnternet, cep telefonu, sosyal medya, dijital oyunlar gibi medya araçları ve uygulamalarının aile içi iletişim üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme yapılması,

s) Aile bireylerinin birlikte nitelikli zaman geçirmesine ilişkin örnekler sunulması,

ş) Özel gün ve haftaların öneminin vurgulanması,

t) Türkçenin doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılması,

ilkeleri dikkate alınır.

Ödül ve unvan kullanımı esasları

MADDE 7 – (1) Seçici Kurulca, aile ve çocuk dostu olduğu belirlenen yapım ve dizileri yayınlayan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara teşvik ödülü, bu yapım ve dizilere de aile ve çocuk dostu yapım ve dizi unvanı verilir.

(2) Seçici Kurulca, aile ve çocuk dostu yapım ve dizi mansiyonuna uygun bulunan yapım ve dizilere de aile ve çocuk dostu yapım ve dizi unvanı verilir.

(3) Aile ve çocuk dostu yapım ve dizi unvanı alan yapım ve dizinin değerlendirme dönemi bölümlerinin tekrar yayınlanması durumunda, aile ve çocuk dostu yapım ve dizi logosu kullanılabilir.

(4) Aile ve çocuk dostu yapım ve dizi logosu, yapım ve dizinin devam bölümlerinde kullanılabilir; ancak söz konusu yapım ve dizilerde Üst Kurulca, Kanun ve bu Yönetmelikte yer alan ilke ve esaslara aykırı yayın yapıldığının tespiti durumunda, aile ve çocuk dostu yapım ve dizi unvanı ve logo kullanım hakkı geri alınır ve bu durum kamuoyu ile paylaşılır.

(5) Bir yapım veya dizi, değerlendirme dönemi içerisinde, ancak bir kategoride ödüllendirilir.

(6) Aynı yapım veya dizi için birden fazla medya hizmet sağlayıcı tarafından başvuru yapılması durumunda, yapım için önce yayınlayan, dizi için güncel bölümleri yayınlayan medya hizmet sağlayıcı kuruluşa öncelik verilir.

(7) Ödüller, Üst Kurul ve Bakanlıkça uygun görülecek yer, zaman ve usulde sahiplerine verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Alt Komisyon, Seçici Kurul, Sekretarya ve Teşvik Ödülü

Alt Komisyon

MADDE 8 – (1) Alt Komisyon, her değerlendirme dönemi için Üst Kurulca belirlenen beş ve Bakanlıkça belirlenen beş kişi olmak üzere toplam on kişiden oluşur. Ayrıca Üst Kurulca iki, Bakanlıkça iki yedek üye belirlenir. Komisyon ilk toplantısında üyeler arasından bir başkan seçer.

(2) Üst Kurula gelen başvurular Alt Komisyona havale edilir.

(3) Alt Komisyon gerekli görmesi halinde, çalışmalarında Alt Komisyon üyesi olmayan, alanında uzman personelden destek alır.

(4) Başvurular, Alt Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra Seçici Kurula gönderilir.

Seçici Kurul

MADDE 9 – (1) Üst Kurul ve Bakanlıkça teşvik ödülü sürecini yürütmek üzere her değerlendirme dönemi için bir Seçici Kurul oluşturulur.

(2) Seçici Kurul sekiz kişiden oluşur. Seçici Kurulun belirlenmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) En az ikisi Üst Kurulda yönetici, diğerleri ise akademisyen, medya profesyoneli, bilim ve sanat alanında uzman olmak üzere toplam dört kişi Üst Kurulca seçilir.

b) En az ikisi Bakanlıkta yönetici, diğerleri ise akademisyen, medya profesyoneli, bilim ve sanat alanında uzman olmak üzere toplam dört kişi Bakanlıkça seçilir.

(3) Seçici Kurul, Üst Kurulun uygun göreceği tarihte ilk toplantıya çağrılır. Seçici Kurul, üyeleri arasından birini başkan seçerek çalışma takvimini belirler.

(4) Seçici Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Toplantıya katılan üyeler aday yapım ve dizilere önceden belirlenen kriterlere göre puan verir. Puanların eşitliği durumunda Seçici Kurula başkanlık yapan üyenin tercihi belirleyici olur.

(5) Her bir kategoride dereceye girenler Seçici Kurulca belirlenir. Seçici Kurulun herhangi bir kategoride ödül vermeme hakkı saklıdır.

Sekretarya hizmetleri

MADDE 10 – (1) Sekretarya hizmetleri Üst Kurul tarafından yerine getirilir.

(2) Üst Kurulun sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere görevlendireceği birim tarafından, hangi kategorilerde teşvik ödülü verileceği, ödül sayı ve tutarları duyuruda ilan edilir.

Teşvik ödülü tutarı ve kaynağı

MADDE 11 – (1) Teşvik ödülleri Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (y) bendi uyarınca, Üst Kurulca bir önceki yılda uygulanan idari para cezalarının parasal tutarı toplamının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla, Üst Kurul bütçesine konulan ödenekten karşılanır.

(2) Bir önceki yılda uygulanan idari para cezaları tahakkuku toplam tutarı tahsilinin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın en geç cari yılın 30 Haziran tarihi itibarıyla hesaplanır. Söz konusu idari para cezaları toplam tahakkuk tutarı, Üst Kurulun bir sonraki yılının tahmini bütçesi için de esas alınır.

Ödeme

MADDE 12 – (1) Teşvik ödülleri, Seçici Kurulun kararını yazılı olarak iletmesi sonrasında Üst Kurul tarafından ödenir. Ödül hak edişleri, işlemlerin tamamlanmasını müteakiben başvuru aşamasında yazılı olarak bildirilen banka hesabına yatırılır.

Ödülün geri alınması

MADDE 13 – (1) Teşvik ödülü verilmesi sürecinde ve sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanların işlemleri sonlandırılarak teşvik ödülü yasal faizi ile birlikte geri alınır ve geri alınan tutarlar genel bütçeye irat kaydedilir.

Giderler

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak iş, işlem ve hizmetlere ilişkin giderler Üst Kurul ve/veya Bakanlıkça karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üst Kurul ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı birlikte yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir