Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı.

SOSYAL GÜVENLİK DENETMENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/5/2011 tarihli ve 27945 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 31 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (o) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (p) bendi eklenmiştir.

“f) Giriş Sınavı: Sosyal güvenlik denetmen yardımcılığına giriş amacıyla yapılacak, yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınavı,”

“o) Yönetmelik: Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliğini,”

“p) Refakat Değerlendirme Formu: Şekli ve içeriği Kurumca belirlenen, denetmen yardımcılarının yetki aldıkları tarihe kadar denetmen refakatinde çalıştığı sürelerdeki görüş ve değerlendirmeleri içerir formu.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “yazılı ve/veya sözlü” ibaresi, “yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “yazılı ve/veya sözlü” ibaresi, “yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü” şeklinde değiştirilmiş, “Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde” ibaresi “Devlet Personel Başkanlığı kurumsal internet sitesinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde “Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış” ibaresinden sonra gelmek üzere “yurtiçi ve” ifadesi eklenmiş, (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin “Başvuruda istenen belgeler” başlıklı 7 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Başvuru şekli

MADDE 8 – (1) Giriş sınavına başvurular sınav duyurusunda belirtilen şekilde Kurum internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “üç” ibaresi “beş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci, üçüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkra madde metninden çıkarılmıştır.

“(1) Giriş sınavında sadece sözlü sınav yapılması hâlinde, sözlü sınava çağrılacak aday sayısı giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının dört katından (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar hariç) fazla olamaz. Sözlü sınava girmeye hak kazananlar, sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce sınavın yapılacağı yer ve tarih belirtilmek suretiyle Kurumun internet sitesinden duyurulur. Adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.”

“(3) Sorular, her bir Komisyon üyesi tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentler için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Başarı sıralaması yetmiş puandan düşük olmamak üzere başvuru ilanında belirtilen KPSS puan türünden alınan puan ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasının alınması suretiyle hesaplanır. Sınavda başarılı olanların listesi duyuruda belirtilen kadro sayısını aşmamak suretiyle sözlü sınav bitim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Kurumun internet sitesinde ilan edilir.”

“(6) Asıl adayların yanı sıra yapılan sınavda başarılı olmak ve başarı puanları dikkate alınmak kaydıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen denetmen yardımcısı kadro sayısını geçmemek üzere, Komisyon tarafından belirlenen sayıda yedek aday isim listesi ilan edilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Giriş sınavını kazananlar atamaya ilişkin duyurudan itibaren;

a) Adlî sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı,

b) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

c) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu,

ç) Mal bildirimine dair yazılı beyan,

d) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin veya eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili idarelerce kabul edildiğini gösterir belgenin aslı veya Kurumca onaylı sureti,

e) 2 adet vesikalık fotoğraf,

ile birlikte on gün içerisinde yazılı olarak yapacakları başvuru üzerine durumlarına uygun denetmen yardımcısı kadrolarına atamaları yapılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Denetmen yardımcıları bir yıllık refakat sürecinde bağımsız denetim, kontrol ve tespit yapamazlar. Denetmenler tarafından, refakatlerindeki denetmen yardımcılarıyla ilgili olarak, Ek-5’te yer alan refakat değerlendirme formu, refakat dönemi sonunda sosyal güvenlik il müdürlükleri kanalıyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne gönderilir. Denetmen yardımcıları Ek-5’te yer alan refakat değerlendirme formundaki değerlendirme notu ortalamasının en az 70 olması şartıyla yetki sınavına alınır. Yetki sınavı, Başkanlıkça en az bir ay önceden bildirilmek suretiyle yeterlik sınav konularından yapılır. Yazılı usulde yapılacak yetki sınavı sonucunda başarılı olmak şartıyla denetim, kontrol ve tespit yetkisi verilir. Yapılacak yetki sınavından başarılı sayılabilmek için, sınavdan yüz tam puan üzerinden en az 60 puan alınması gerekir. Bu sınava ilişkin usul ve esaslar hakkında yeterlik sınavına ilişkin hükümler uygulanır.”

“(4) Denetmenler tarafından, refakatlerindeki denetmen yardımcılarıyla ilgili olarak, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne gönderilen refakat değerlendirme formundaki değerlendirme not ortalamasının 70 puanın altında olması durumunda denetmen yardımcısı üçüncü bir refakat dönemine tabi tutulur. Üçüncü refakat döneminde alınan değerlendirme not ortalamasının 70 puanın üzerinde olması durumunda denetmen yardımcısı yetki sınavına girmeye hak kazanır. Üçüncü refakat döneminde de değerlendirme not ortalamasının 70 puanın altında olması durumunda ise denetmen yardımcısına yeterlik sınavına kadar denetim, kontrol ve tespit yetkisi verilmez, yeterlik sınavında yetki sınavının başarı sırasına etkisi sıfır puan olarak değerlendirilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “genel müdürler” ibaresinden sonra gelmek üzere “, genel müdür yardımcıları” ibaresi eklenmiş, “daire başkanları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile beş yıl ve üzeri kıdemi bulunan denetmenler” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “üç yedek” ibareleri “beş yedek” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “ve/veya” ibaresi “ve”  şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavı başarı puanı Kurulca yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve başarılı olabilmek için en az yetmiş puan alınması zorunludur. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için 19 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen konulardan yapılacak olan sınavdan alınan notların ortalamasının en az 70 olması gerekir.

(2) Yazılı sınavda başarılı olan denetmen yardımcıları sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda denetmen yardımcılarına sınav kurulu üyelerinin her biri 100 tam puan üzerinden not verir. Verilen notların ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için bu notun en az 70 olması şarttır.

(3) Sözlü sınavda adaylar; 19 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilir.

(4) Yeterlik sınavında başarılı olan denetmen yardımcılarının başarı sırası, yazılı sınavın %50’ si, sözlü sınavın %30’u, yetki sınavının %10’u ve refakat değerlendirme notunun %10’u esas alınarak hesaplanır ve bir tutanağa bağlanır.

(5) Yeterlik sınav sonuçları denetmen yardımcılarına Kurumun internet sitesinde elektronik ortamda bildirilir. Ayrıca adaylara tebligat yapılmaz.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe ekteki EK-5 eklenmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Yeterlik sınavının değerlendirilmesi

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yayımlandığı tarihte denetim, kontrol ve tespit yetkisini re’sen almış olan denetmen yardımcılarının başarı sırası, yazılı sınavın %50’si, sözlü sınavın %40’ı ve refakat değerlendirme notunun %10’u esas alınarak hesaplanır.”

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir