İcra ve İflas Dairelerinde Tutulan Tutanaklara İlişkin Hükümler Nelerdir?

  • İcra ve iflas daireleri yaptıkları işlemler ile kendilerine yapılan sözlü itiraz, talep ve beyanlar hakkında altı ilgililer ve icra memuru veya yardımcısı veya katibi tarafından imzalanan tutanak tutarlar.
  • İcra ve iflas daireleri tarafından verilen kararlar gerekçeli olarak tutanaklara yazılır.
  • İlgililer tutanakları görebilir ve örneğini alabilir.
  • İcra ve iflas dairesi tutanakları aksi ispatlanana kadar geçerlidir.

Tutanaklar:

Madde 8 – İcra ve iflas daireleri yaptıkları muamelelerle kendilerine vakı talep ve beyanlar hakkında bir tutanak yaparlar. Sözlü itirazlar ile talep ve beyanların altları ilgililer ve icra memuru veya yardımcısı veya katibi tarafından imzalanır.

İcra ve iflas dairelerince verilen kararlar gerekçeli olarak tutanaklara yazılır.

İlgililer bu tutanakları görebilir ve bunların örneğini alabilir.

İcra ve iflas dairelerinin tutanakları, hilafı sabit oluncaya kadar muteberdir.

 

667 sayılı KHK ile Soruşturma ve Kovuşturma İşlemlerinde Getirilen Kısıtlamalar

Soruşturma ve kovuşturma işlemleri

MADDE 6 – (1) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakımından, olağanüstü halin devamı süresince;

Daha fazlasını oku