Türkiye Hava Sporları Federasyonu Ana Statüsü

TÜRKİYE HAVA SPORLARI FEDERASYONU

ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı; Türkiye Hava Sporları Federasyonunun teşkilat, Genel Kurul ile Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Genel Kurulu, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarını, spor dalında faaliyet gösteren spor kulüplerini ve ilgili diğer kuruluşları, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, idareci, menajer, gözlemci, temsilci ve benzeri spor elemanlarını, bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm faaliyetleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ile 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde yer alan;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) EASA: Avrupa Hava Sporları Federasyonunu,

ç) FAI: Dünya Hava Sporları Federasyonunu,

d) Federasyon: Türkiye Hava Sporları Federasyonunu,

e) Federasyon Başkanı: Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanını,

f) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,

g) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,

ğ) IACE: Uluslararası Hava Öğrenci Mübadelesi Teşkilatını,

h) İl müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor il müdürlüklerini,

ı) İlçe müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe müdürlüklerini,

i) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,

j) Spor dalı: Hava sporlarını,

k) Tahkim Kurulu: Kanunun ek 9 uncu maddesine göre oluşturulan kurulu,

l) Talimat: Bu Ana Statüye uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,

m) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Federasyonun Teşkilatı, Görev ve Yetkileri

Teşkilat

MADDE 5 – (1) Federasyon, özel hukuk hükümlerine tabi, bağımsız statüye ve tüzel kişiliğe sahiptir. Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon, merkez teşkilatı ve il temsilciliklerinden oluşur.

(2) Federasyonun Merkez Teşkilatı aşağıdakilerden teşekkül eder:

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetim Kurulu,

ç) Disiplin Kurulu,

d) Genel Sekreterlik.

(3) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.

Federasyonun görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) Federasyonun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Spor dalının ülke düzeyinde gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak ve uygulamak.

b) EASA, FAI, IACE ve diğer üye olunacak uluslararası federasyonlar tarafından konulan ve uygulanan uluslararası kuralların ve mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye’yi ilgili spor dalı ile ilgili uluslararası faaliyetlerde temsil etmek.

c) Yurt dışındaki ve yurt içindeki hava sporları ile ilgili gelişmeleri izlemek, bu sporla ilgili kişi ve kuruluşlar arasındaki ilişkileri düzenlemek, müsabaka, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek.

ç) Antrenörlerin eğitimini ve gelişimini sağlamak amacıyla kurs ve seminerler düzenlemek; bu amaçla yurt içi ve yurt dışından öğretim elemanı temin etmek, kurslarda ve seminerlerde başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek, teknik kurulun önerisi ile milli takım antrenörleriniatamak.

d) Ülke içinde ulusal ve uluslararası müsabakalar düzenlemek, düzenlenen tüm müsabakaların devamlılığını sağlamak, her türlü hava sporları organizasyonlarına izin vermek ve denetlemek, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak.

e) Sporcu, antrenör, hakem, lisans, vize, tescil ve transferle ilgili işlemleri yapmak, ücretlerini belirlemek, sporcu transferleri ile ilgili bedelleri belirlemek, pay almak ve kulüplerin liglere katılım ücretini belirleyerek sezon öncesi tahsil etmek.

f) Hava sporları branşlarının malzemelerinin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit ederek bunların yurt içinden temin edilmesine veya yurt dışından ithal edilmesine çalışmak, müsabakalarda kullanılacak hakem kıyafeti ve benzeri malzemeye karar vermek.

g) Kulüpler, il müdürlüğü, il temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliği yapmak; bunlar arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek.

ğ) Uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek.

h) Federasyon il temsilciliklerini kurmak.

ı) Hava sporları müsabakalarının düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak ve uygulamak.

i) Sonuçlara göre başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri almak.

j) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.

k) Hava sporları ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmaları yapmak, eğitici film, sunum ve broşür hazırlayarak bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

l) Ülkemizi temsilen yurt dışında yapılacak olan müsabakalara katılacak olan takımlar ile diğer personele izin vermek ve denetlemek.

m) İl temsilcilerinin il müdürlüğü ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlamak.

n) Yurt içindeki her türlü hava sporları branşlarının antrenman alanlarının gözetim ve denetimini yapmak.

o) Uluslararası federasyon tarafından istenen hakem ve gözlemci listelerinin her yıl süresi içerisinde merkez hakem kurulunun teklifini alarak ilgili uluslararası federasyona bildirmek.

ö) Hakem ve gözlemcilerin eğitimini ve gelişimini sağlamak amacıyla kurs ve seminerler düzenlemek, yurt dışından eğitmen temin etmek, kurslarda ve seminerlerde başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek, yurt dışına eğitim amaçlı hakem ve gözlemci göndermek.

p) Federasyonun amacına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek ve spor dalına kaynak sağlamak amacıyla iktisadi işletme kurmak.

r) Sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak.

s) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak.

ş) Yüksek performanslı sporcu yetiştirmek.

t) Hava sporlarının altyapısı ve eğitimine ilişkin projeler hazırlamak ve uygulamak.

u) Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonların belirlediği eğitim kriterlerine uygun olarak işbirliği içerisinde antrenör, hakem ve benzeri diğer spor elemanlarını yetiştirmek.

ü) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planını, performans programını içeren taahhütnameyi Bakana sunmak.

Genel Kurul

MADDE 7 – (1) Genel Kurul, Federasyonun en üst organıdır. Genel Kurul üye sayısı 100 üyeden az, 200 üyeden fazla olamaz.

(2) Genel Kurul üye sayısının tespitinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Kulüp temsilcileri.

b) Görevine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten Federasyon Başkanlığı yapanlar.

c) Genel Kurul üye sayısının yüzde 10’u oranında Genel Müdürlük temsilcileri.

ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.

d) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.

e) FAI ve EASA yönetim kurullarında seçimin yapıldığı tarihte Türkiye adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına göre en fazla beş üye.

f) Genel Kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak kaydıyla, en fazla milli olmuş beş sporcu.

g) Genel Kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal hakemliği bırakmış olmak kaydıyla en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.

ğ) Genel Kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal antrenörlüğü bırakmış olmak kaydıyla büyükler kategorisinde milli takım teknik direktörlüğü veya antrenörlüğü yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.

h) Kura ile belirlenmek kaydıyla;

1) Üniversitelerin Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu Müdürleri arasından beş üye,

2) Üniversitelerin Sivil Havacılık Fakültesi Dekanları arasından üç üye.

ı) Genel Kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılarak tamamlamış olmak kaydıyla;

1) Seçimin yapıldığı tarihten önceki iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılan kulüplerin yönetim kurullarınca belirlenecek birer üye,

2) Uluslararası yarışmalarda ilk üç dereceye giren kulüplerin yönetim kurullarınca belirlenecek ikişer üye,

3) Uluslararası yarışmalarda dört, beş ve altıncı sırayı elde eden kulüplerin yönetim kurullarınca belirlenecek birer üye,

4) Son iki sezon Türkiye Şampiyonasında ilk üç sırayı elde eden kulüplerin yönetim kurullarınca belirlenecek ikişer üye,

5) Son iki sezon içerisinde Türkiye Şampiyonasında dört, beş ve altıncı sırayı elde eden kulüplerin yönetim kurullarınca belirlenecek birer üye.

i) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden bir üye.

(3) Genel Kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60’ından az olamaz.

(4) Faal sporculuğu bırakmış Genel Kurul üyesi olacak millî sporcuların belirlenmesinde sırasıyla;

a) Büyükler Dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş millî sporcular,

b) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmuş millî sporcular,

esas alınır. Bu fıkrada belirtilen faaliyetlerde elde edilen dereceler dikkate alınarak öncelik sıralamasına göre (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa Genel Kurul üyesi olacak millî sporcular millî olma sayıları esas alınarak tespit edilir.

(5) Genel Müdürlük temsilcileri;

a) Genel Müdür, genel müdür yardımcıları,

b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

c) Kurul ve daire başkanları ile il müdürleri,

arasından Federasyonun üye sayısı dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.

(6) Üyelerin hesaplanmasında her grup kendi içerisinde değerlendirilir. Üye gruplarına ilişkin sayıların tespitinde yarımlar tam sayıya tamamlanır.

(7) Federasyonda maaşlı veya ücretli çalışanlar ile Genel Kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu, hakemliği veya antrenörlüğü bırakmamış kişiler Genel Kurul üyesi olamazlar.

(8) Bu maddede belirtilen esaslara göre belirlenecek üye sayısının, birinci fıkrada öngörülen sayıyı aşması halinde her grup kendi içerisinde değerlendirilerek fazla üye sayısı, grup bazında noter huzurunda çekilecek kura ile birinci fıkrada öngörülen sayıya indirilir.

(9) Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca, kulüp üyeleri arasından belirlenir.

(10) Genel Kurul üyelerinin oy kullanma şartları şunlardır:

a) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanır.

b) Genel Kurulda vekâleten oy kullanılmaz.

c) Genel Kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, on sekiz yaşını bitirmiş olması şarttır.

Genel Kurulun görevleri

MADDE 8 – (1) Genel Kurulun görevleri şunlardır:

a) Ana Statüyü yapmak, değiştirmek.

b) Başkan, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerini seçmek.

c) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programı ile bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

ç) Yönetim Kuruluna taşınmaz mal alım satımı ile EASA, FAI, IACE ve diğer üye olunacak uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek.

d) Yönetim Kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.

e) Denetim Kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.

f) Spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyetler yapılması amacıyla iktisadi işletme kurulabilmesi için Yönetim Kuruluna yetki vermek.

g) Federasyona farklı bir spor dalı bağlanması, bağlı spor dallarının ayrılması ve profesyonel şube kurulması konularında karar almak ve Genel Müdürlüğe müracaat için Yönetim Kuruluna yetki vermek.

ğ) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

Federasyon Başkanı

MADDE 9 – (1) Federasyon başkanlığına aday olanlarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) En az lise mezunu olmak.

c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

ç) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.

(2) Başkan adayları, Genel Kurul tarihinden en az on gün önce, üyelerin en az yüzde 15’inin yazılı teklifini içeren adaylık başvurularını Federasyona yaparlar. Her üye ancak bir başkan adayı için teklifte bulunabilir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarihinden en az otuz gün önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık başvuru ücretini belirler. Adaylık ücreti, 40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan meblağı geçemez.

(3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

a) T.C. kimlik numarası beyanı.

b) Öğrenim belgesinin ilgili kurumca tasdikli örneği.

c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almadığına dair beyanı.

ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı.

d) Üyelerin en az %15’inin yazılı teklifi.

e) Adaylık başvuru ücreti makbuzu.

(4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının seçimi ile birlikte yapılır. Federasyon söz konusu belgelerin uygunluğunu inceleyip kesinleşen adaylıkları resmi internet sitesinde başvurudan itibaren iki gün içerisinde ilan eder.

(5) Federasyon Başkanı, Yönetim, Disiplin ve Denetim Kurulları üyeleri milletvekilliği ve yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka bir federasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler. Her ne şekilde olursa olsun istifa eden Başkan, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri istifalarını geri alarak görevlerine dönemezler.

(6) Başkanın ölümü, istifası veya Başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi halinde, altmış gün içerisinde yapılması şartıyla, bu görevi Yönetim Kurulu üyeleri tarafından seçilecek bir Yönetim Kurulu üyesi yürütür.

(7) Başkanvekili veya asbaşkan olarak görevlendirilecek kişilerin, başkanda aranan şartları haiz olmaları gerekir.

Federasyon Başkanının görevleri

MADDE 10 – (1) Federasyon Başkanının görevleri şunlardır:

a) Federasyonu temsil etmek.

b) Federasyonun faaliyetlerini ilgili mevzuat hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına göre yürütmek.

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını Yönetim Kuruluna teklif etmek, gerekli gördüğünde bu kurullara başkanlık etmek.

d) Başkanvekilini ve asbaşkanları belirlemek.

e) Federasyonun genel amaçlarını gerçekleştirmek için harcamalar yapmak, gerektiğinde bu yetkisini başkanvekiline devretmek.

f) Federasyonda çalıştırılacak personelin seçimini yapmak ve uygun görülenleri Yönetim Kuruluna teklif etmek.

g) Disiplin suçu işleyen kulüp, hava sporları faaliyetlerine katılan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, idareci, masör ve benzeri spor elemanlarıyla ilgili olay ve fiilleri incelemek, ilgilileri Disiplin Kuruluna sevk etmek.

ğ) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Federasyon Başkanı ile on dört asıl üye olmak üzere toplam on beş üyeden oluşur. Genel Kurulda ayrıca on dört yedek üye seçilir.

(2) Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen (a), (c) ve (ç) bentlerindeki şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Yönetim Kurulunun bir üyesi Başkan tarafından başkanvekili olarak atanır.

(4) Yönetim Kurulunun görev süresi dört yıldır. Yönetim Kurulu asıl üyelerin ölüm veya istifası gibi nedenlerin varlığı halinde yedek üyelerden sırası gelenler Yönetim Kuruluna alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Spor kulüplerinin hava sporları branşlarına ilişkin kayıtlarını tutmak, akredite etmek, bunları liglere ve gruplara ayırmak, ligleri düzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statüsünü belirlemek.

b) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, olaylı ve anlaşmalı müsabakalar hakkında karar vermek.

c) Hava sporları ile ilgili idareci, yetiştirici, antrenör, teknik eleman, gözlemci, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik haklarını sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek.

ç) Lisanslardan alınacak katılım, aidat, ceza, yerli ve yabancı sporcu tescil, vize, aktarma, sözleşme, bonservis ücretlerini ve oranlarını tespit etmek.

d) Kulüplerin hava sporları dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, kulüplerin hava sporları dalı tescillerini yapmak, en üst lig kulüplerinin faaliyet ve taahhütlerini denetlemek.

e) Kulüpleri, sporcuları, antrenör, menajer ve teknik elemanları ödüllendirmek.

f) Müsabakalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırmak.

g) Genel Kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmazlar üzerinde her türlü ayni hak işlemi tesis etmek, taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve hava sporları faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak.

ğ) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve hava sporları ile ilgili her türlü faaliyeti yürütmek.

h) Hava sporları ile ilgili televizyon, radyo, internet, basılı eser yayınları, kulüplerin forma ve spor malzemelerinde kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek.

ı) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.

i) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.

j) Kulüpler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, müsabaka görevlileri ile hava sporları alanında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları kuruluşların görüşlerini de alarak karara bağlamak.

k) Genel Kurul toplantılarını hazırlamak.

l) Bütçeyi hazırlamak.

m) Genel Kurulun verdiği yetkileri kullanmak.

n) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez teşkilatı ve il temsilciliklerinde görevlendirilecek kamu görevlileri dışında kalan idari ve teknik personelin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin fazla mesailerini, tazminatlarını, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek, yabancı antrenör veya benzeri personeli istihdam etmek.

o) Genel Kuruldan alınacak onay ile görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, bu talimatlardan ödül ve yardımla ilgili olanları Genel Kurulun onayına sunmak ve uygulamak.

ö) Genel Kuruldan aldığı yetki doğrultusunda hava sporlarının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurarak faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.

p) İlgili mevzuat, Federasyon talimatları ve Genel Kurul kararlarıyla verilen görevleri yerine getirmek ve bu konularla ilgili düzenlemeler yapmak.

(2) Yönetim Kurulu, Federasyon Başkanının başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş kişilik bir icra kurulu oluşturabilir. Ayrıca bu icra kurulunda profesyonel olarak görev yapacak icra kurulu koordinatörü atayabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı işlemler hakkında da ilk toplantıda Yönetim Kuruluna bilgi verir.

(3) Federasyonun çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

Yönetim Kurulu toplantıları

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulu, en az iki ayda bir defa Başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir.

(2) Kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Genel Sekreter, Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak eder ve Federasyonun idari işlemleri hakkında Yönetim Kuruluna bilgi verir. Raportör olarak kararları yazar ve imzalar ancak oy kullanma hakkı yoktur.

(4) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği sona erer ve yerine en çok oy alan yedek üye çağrılır.

(5) Mazeretler yazılı olarak, sebepleri ile birlikte toplantı saatinden önce Başkana bildirilir. Mazeretin geçerliliğine Yönetim Kurulu karar verir.

(6) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır. Başkan tarafından uygulanır.

Denetim Kurulu

MADDE 14 – (1) Denetim Kurulu; Genel Müdürlük tarafından görevlendirilecek üç üyenin yanında, Genel Kurulca dört yıl için seçilen ve mali konularda ihtisas sahibi olan iki asıl ve iki yedek üyeden oluşur.

(2) Denetim Kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkanvekili ve bir raportör seçerler. Kurul, başkan tarafından gerektiği zamanlarda toplantıya çağrılarak çalışmalarını yürütür. Kurul kararları çoğunluk ile alınır. Karara katılmayan üye gerekçelerini Genel Kurula yazılı bir rapor ile sunmak zorundadır.

(4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üye sayısının ölüm, istifa veya bu maddenin beşinci fıkrası uyarınca eksilmesi halinde boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere sırası gelen yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.

(5) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya iki yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden en geç bir saat önce başkana bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul üyelerince karar verilir.

Denetim Kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Denetim Kurulu, Federasyonun mali işlemlerinin mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını Genel Kurul adına denetler. Her malî genel kurul için yıllık esasa göre hazırlayacağı denetleme raporunu Genel Kurulun onayına sunar. Denetim Kurulu, iş ve işlemler hususunda Yönetim Kuruluna uyarılarda bulunabilir. Kurul, gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret Denetim Kurulunun teklifi üzerine Yönetim Kurulunca belirlenir ve Federasyonca karşılanır.

(2) Kurul denetimleri yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetleme raporu, Genel Kurul toplantısından on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilmek suretiyle Genel Kurul üyelerine duyurulur.

Disiplin Kurulu

MADDE 16 – (1) Disiplin Kurulu, Genel Kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört asıl üye olmak üzere beş üyeden oluşur. Asıl üyeler kadar yedek üye seçilir. Asıl ve yedek ikişer üyenin hukukçu olması zorunludur. Asıl üyeler kendi aralarından bir başkanvekili ve bir raportör seçerler.

(2) Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Kurul, görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz ve yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üye sayısının ölüm, istifa nedeniyle eksilmesi halinde kalan süreyi tamamlamak üzere boşalan üyeliğe sırası gelen yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.

(4) Disiplin Kurulu, Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuruluşlarca Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüp, Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin disiplin işlerine bakar. Disiplin suçunu teşkil eden fiiller ile bu fiillere verilecek cezalara ilişkin hususlar Yönetim Kurulunca çıkarılacak talimat ile belirlenir.

(5) Disiplin Kurulu, kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üzere, Federasyon Başkanının talebi üzerine, Disiplin Kurulu başkanının çağrısıyla toplanır. Toplantı gündemi Disiplin Kurulu başkanı tarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde, kurula başkanvekili başkanlık eder.

(6) Kurul, en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Kurul kararlarını çoğunlukla alır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(7) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden en geç bir saat önce kurul başkanına bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul üyelerince karar verilir.

Yan kurullar ve görevleri

MADDE 17 – (1) Federasyon yan kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.

Genel Sekreterlik

MADDE 18 – (1) Genel Sekreter, en az dört yıllık yüksekokul mezunu kişiler arasından görevlendirilir. Federasyonca görevlendirilecek olan Genel Sekreterin kamu veya özel sektörde en az on yıl iş deneyimi olması, Genel Müdürlükçe görevlendirilecek olanların ise Genel Sekreter kadrosunda bulunması şarttır. Lisansüstü eğitimde geçen süreler Genel Sekreter için aranan iş deneyimi olarak kabul edilir.

(2) Genel Sekreter, tüm idari ve teknik personelin amiridir.

(3) Genel Sekreter, Federasyonun her türlü idari iş ve işlemlerini yapmakla yetkili ve sorumludur. Bu kapsamda;

a) Federasyon Başkanı adına ulusal veya uluslararası federasyonlar, kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmaları yapar, il müdürlüğü ile koordinasyonu sağlar.

b) Federasyonun harcama talimatlarına göre gerekli işlemleri yapar, evrakı düzenler ve ödeme aşamasına getirir. Ödeme evrakında Başkan veya başkanvekilinin imzasının yanı sıra Genel Sekreterin imzasının bulunması zorunludur.

c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.

Federasyon il temsilciliği

MADDE 19 – (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere Yönetim Kurulu kararı ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.

(2) Federasyonun il temsilcileri, Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, Başkanın görev süresi kadardır.

(3) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağlar. Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne ve ilgili federasyona bilgi verir. İl müdürlüğü imkânları ölçüsünde Federasyon il temsilcisine çalışma ortamı sağlar.

(4) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il müdürlüğü ve Federasyonla koordinasyon sağlamayan Federasyon il temsilcileri, Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevden alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri

Genel Kurul toplantıları

MADDE 20 – (1) Genel Kurul; olağan, olağanüstü ve mali genel kurul toplantılarından oluşur.

a) Olağan genel kurul dört yılda bir, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren üç ay içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenen tarihte yapılır.

b) Olağanüstü genel kurul;

1) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurul raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen veya yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında Bakanın istemi üzerine karar almak üzere,

2) Federasyon Yönetim Kurulunun kararıyla,

3) Son yapılan Genel Kurul toplantısında üye olanların en az yüzde 40’ının noter kanalıyla yazılı müracaatıyla,

4) Federasyon Başkanının istifası, Başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi, ölümü veya Yönetim Kurulu asıl ve yedek toplam üye sayısının yedi üyenin altına düşmesi halinde,

olağanüstü toplanır.

c) Mali genel kurul; seçimli olağan genel kurul ile birlikte, seçimli genel kurulun olmadığı yıllarda ise iki yılda bir Ekim veya Kasım ayları içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenen tarihte yapılır.

(2) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hallerde, Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Ancak birinci fıkranın (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde son toplantı tarihinden itibaren altı ay geçmeden veya olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamaz.

(3) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların noter kanalı ile yapacakları olağanüstü genel kurul çağrılarına ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre 60 günü geçemez.

(4) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci genel kurul başkanlık divanında yer alır. Gözlemcinin yol giderleri Federasyon tarafından karşılanır. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının Kanun ile diğer ilgili mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyerek raporunu en geç on beş gün içerisinde Bakana sunulmak üzere, Genel Müdürlüğe verir. Genel Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir.

(5) Olağan ve olağanüstü genel kurul, bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun olarak yapılmadığı takdirde, Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır. Ayrıca Federasyon Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır.

Genel Kurulun toplantıya çağrılması

MADDE 21 – (1) Genel kurul toplantıları Federasyonun merkezi olan Ankara’da yapılır. Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem Yönetim Kurulunca yapılır. Genel kurul çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, Denetim Kurulu raporu ile bütçe tasarısı ise en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir.

(2) Genel kurul başkanlık divanı oluşuncaya kadar Yönetim Kurulunun genel kurul işlemleriyle ilgili kararlarına karşı Tahkim Kuruluna başvurulabilir.

(3) Genel kurul kararının alınmasından sonra Federasyon, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden delegelerini ve delegelere ait bilgileri talep eder. Kulüpler ile ilgili kurum ve kuruluşlar, Federasyon tarafından gönderilen talep yazısının tebliğinden itibaren beş gün içerisinde genel kurul toplantısında kendilerini temsil edecek delege listesini ve bilgilerini Federasyona bildirmek zorundadır.

(4) Delege listesi genel kurul tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafından hazırlanacak genel kurul delege listesinde delegelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.

(5) Hazırlanan delege listesine, ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir. Delege listesine itiraz, Yönetim Kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren iki gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş gün içerisinde bu itirazı kesin olarak karara bağlar.

(6) Yönetim Kurulunca karara bağlanan kesin delege listesi, Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Bu tarihten sonra sadece bu maddenin beşinci fıkrası uyarınca Tahkim Kuruluna yapılan itirazlar sonucunda verilecek kararlar doğrultusunda değişiklik yapılabilir.

Genel Kurulun açılması

MADDE 22 – (1) Genel Kurul delegeleri, delegelik belgesini almak ve delege listesini imzalamak zorundadırlar.

(2) Genel Kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Seçimde en fazla oyu alan aday ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanılır. Ancak toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

(3) Federasyon Başkanı veya onun görevlendireceği başkanvekili veya asbaşkan ya da Yönetim Kurulu üyesinin, genel kurul delege listesini incelemesi ve katılanların sayısını belirlemesi ile genel kurul toplantısı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı tespit edilir.

(4) Genel kurul toplantısı Federasyon Başkanının veya görevlendireceği başkanvekili veya asbaşkan ya da Yönetim Kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul başkanlık divanı oluşturulur.

Divan kurulu ve görevleri

MADDE 23 – (1) Divan kurulu, bir başkan, bir başkan yardımcısı, iki yazman üyeden oluşur. Ayrıca Genel Kurul üyeleri arasından seçim işlerinde görev yapacak sandık görevlileri seçilir. Divan üyelerinin seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Divan kurulu başkan ve üyelerinin Genel Kurul üyesi olması zorunludur.

(2) Divan kurulu, bu Ana Statü ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

(3) Divan kurulu oluştuktan sonra genel kurul çalışmalarına ilişkin her türlü itiraz, divan kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Divan kurulu, görüşmelerin düzenini bozan delegelere uyarma cezası verebileceği gibi düzeni sürekli olarak bozanlar hakkında da toplantıdan çıkarma kararı alınması için Genel Kurula başvurabilir. Genel Kurulun oyçokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan üye, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

Genel Kurul gündemi

MADDE 24 – (1) Genel Kurul gündemi, Yönetim Kurulunca belirlenir ve toplantı tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde üyelere duyurulur.

(2) Genel Kurul gündeminde; açılış, divan kurulu seçimi, mali rapor ile faaliyet ve denetim raporlarının görüşülerek kabulü ile Yönetim Kurulunun ibra edilmesi, yeni döneme ait bütçenin görüşülüp onaylanması, seçim maddesi ile ihtiyaç halinde diğer hususlar yer alır.

(3) Mali genel kurul gündeminde seçim dışındaki hususlar yer alır ve bu genel kurulda bir önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır. İçinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçe tasarısı onaylanır. Mali genel kurulda, Ana Statü değişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülerek karara bağlanabilir.

(4) Olağanüstü genel kurulda, ilanda belirtilen hususlar dışında başka bir husus görüşülemez.

(5) En az on Genel Kurul üyesinin imzasıyla Ana Statüye aykırı olmayan ve gündeme ilave edilmek istenen maddeler için yazılı olarak başvuru yapılabilir ve açık oylama sonucu salt çoğunluk ile kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu tür maddeler daha önce ilan edilmiş gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasından sonra ele alınır.

Genel kurul oturumu ve görüşmeler

MADDE 25 – (1) Divan kurulu, seçildikten ve yerini aldıktan sonra divan başkanı, ilanda yer alan gündemi genel kurula açıklar, oya sunar ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçer.

(2) Söz almak isteyen delegelere yazılma sırasına göre söz verilir. Üye, sırasını başkasına bırakabilir. Bu durumda sırasını bıraktığı üyenin sırası gelince konuşabilir. Federasyon kurullarının sözcüleri ile usul hakkında söz almak isteyenlere öncelik tanınır.

(3) Konuşma süresi, genel kurula katılan en az on delegenin yazılı isteği üzerine yapılacak açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.

(4) Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu sözcüleri, genel kurulda, delegelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını yanıtlamakla yükümlüdür.

(5) Gündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi, üç delegenin bu konu ile ilgili görüşlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Söz konusu teklif, daha önce bu konuyla ilgili söz almış kişilerin adlarının okunması ve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması suretiyle, teklif lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oylamaya açılır ve oylama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konular üzerinde yeniden görüşme açılamaz.

(6) Genel kurulda, görüşme yeterliliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleriyle ilgili tekliflerin yazılı olarak yapılması zorunludur.

(7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşüncesini açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardımcısına bırakarak düşüncelerini açıklar. Divan başkanı, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem maddesinin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.

Kurullara aday olma

MADDE 26 – (1) Federasyon Başkanı ile Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeliği için adayların Genel Kurul üyesi olması şart değildir.

(2) Federasyon Başkanlığına, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarına seçilenler ile hakem kurullarına atanan veya seçilen üyelerin varsa hava sporları branşlarında faaliyet gösteren kulüplerdeki yöneticiliği veya kulüp yönetim organlarında hava sporları ile ilgili diğer görevleri sona erdirilir, ancak kulüp üyeliği ve kulüple olan diğer ilişkileri devam edebilir.

Seçim işleri

MADDE 27 – (1) Federasyon, başkanlık için başvuran adayların listesini ve genel kurul delegelerinin teklif yazılarını divan başkanlığına iletir. Başkan adayları, yönetim, denetim ve disiplin kurulu asıl ve yedek üye listelerini divan kuruluna teslim ederler.

(2) Oylamada, başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurullara münferit olarak aday olunmaz, oylanan listelerde çizme, eksiltme veya ekleme yapılmaz.

(3) Divan başkanı, istekleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri için ad çekme suretiyle tespit edeceği sırayla söz hakkı verir. Başkan adaylarının konuşma süresi aday sayısı dikkate alınarak divan kurulu tarafından belirlenerek oylamaya sunulur.

(4) Başkan adayları, divan başkanına sandık başında görevlendirilmek üzere aday olmayan birer gözlemci ismi bildirebilir.

(5) Divan başkanı, başkan adayları tarafından kendisine teslim edilen oy pusulalarını mühürler ve başvuru sırasına göre oy verme kabinlerine koydurur.

(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul delegeleri, genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve hazır bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki “evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Genel kurul oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi bir işaret konulmaz. Zarfını kaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran delegeye yeni zarf verilmez.

(7) Genel kurula katılan tüm delegelerin oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar divan başkanının denetim ve gözetiminde aday ve gözlemcilerin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye sayısı ile eşit olup olmadığı tespit edilir ve fazla zarflar açılmadan iptal edilir.

(8) Oyların tasnifinde listeler sayılır. Bir zarfın içinden aynı listeden birden fazla çıkması durumunda, bunlardan biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik iki liste çıkması veya listede çizme, eksiltme veya ekleme yapılması durumunda, bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

(9) Seçimde en yüksek oyu alan başkan adayı ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. Oyların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda, çoğunluk aranmaksızın en az üç saat oy kullanma süresi belirlenmek suretiyle ikinci bir oylama yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise başkan ve seçimle göreve gelen kurullar kura ile belirlenir.

(10) Divan başkanı, seçim sonuçlarını oy çokluğuna ve oy sırasına göre Genel Kurul üyelerine açıklar.

(11) Genel Kurul toplantı tutanakları divan kurulu tarafından tutulur ve toplantı tutanaklarının her bir sayfası toplantı sonunda divan başkanı ile divan kurulu üyeleri tarafından birlikte imzalanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

(12) Tutanaklar, genel kurul toplantısının kapanışını takiben en geç yirmi dört saat içerisinde Federasyona teslim edilir ve bunların bir kopyası da aynı süre içerisinde Genel Müdürlük gözlemcisine verilir. Federasyona teslim edilen tutanaklar, teslimden itibaren en geç kırk sekiz saat içerisinde Federasyonun internet sitesinde yayınlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler ile Denetim, Disiplin İşlemleri ve Federasyonun Bütçesi

Federasyon bütçesi

MADDE 28 – (1) Federasyonun bütçesi, Yönetim Kurulunca her bir mali yıla göre ve iki yıl için düzenlenerek Genel Kurulun onayından sonra uygulamaya konulur. Federasyonun mali yılı 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasıdır.

(2) Bütçede, Federasyonun gelir ve giderleri, yapılacak faaliyetler, bunlara ayrılacak ödenek, personel giderleri, kurulların masrafları, yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler gösterilir.

(3) Federasyon Başkanı bütçede belirtilen esaslar içinde harcama ve tahsilat yapmaya yetkilidir. Federasyon Başkanı bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydıyla başkan vekiline devredebilir.

(4) Ödeme belgelerinde başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra Genel Sekreterin imzasının da bulunması zorunludur.

Federasyonun gelirleri

MADDE 29 – (1) Federasyonların gelirleri şunlardır:

a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay.

b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak.

c) Kişi ve kurumlardan alınacak katılım payı, başvuru ücreti ve aidatlar.

ç) Antrenör, hakem ve sporcuların tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay.

d) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından, her türlü basın ve yayın organları ile yapacakları sözleşmelerden elde ettikleri gelirlerin %10’u ile milli ve temsili müsabakaların televizyon, radyo ve internet üzerinden yayınlarından elde edilecek gelirler.

e) Kurs, seminer ve eğitim kurumlarından elde edilecek gelirler.

f) Sponsorluk gelirleri.

g) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri.

ğ) Ceza ve itiraz gelirleri.

h) Yardım ve bağışlar.

ı) Kira ve işletme gelirleri.

i) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri.

j) Spor Toto Teşkilat Başkanlığından elde edilecek reklam gelirleri

k) Kulüplerin tescil ve vize gelirleri

l) Diğer gelirler.

(2) Federasyonun gelirleri bu Ana Statüde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak harcanır.

(3) Federasyon tarafından yapılan faaliyet ve müsabakalarda elde edilen reklam, sponsorluk, naklen yayın ve milli müsabakalara ait bilet gelirleri Federasyona aittir.

(4) Katma değer vergisi hariç, Federasyonun tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

(5) Federasyon malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez.

Federasyonun giderleri

MADDE 30 – (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; bu Ana Statü ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Ana Statü hükümleri çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.

(2) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul malları bütçe esasları dahilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve bağış kabulüne, nakitlerini Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yetkilidir.

(3) Bütçe ile ilgili harcamalar, Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe talimatında belirtilir.

(4) Harcamaların;

a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve Yönetim Kurulunun görevleri çerçevesinde zorunlu ya da yararlı olan iş ve işlemler için yapılmış olması,

b) İşin mahiyetine ve Federasyonun ihtiyaçlarına uygun olması,

c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet kuralları kapsamında orantılı olması,

gerekir.

Muhasebe ve raporlama sistemi

MADDE 31 – (1) Federasyonlarda tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esasına göre kayıt tutulur.

(2) Muhasebe işlemlerinin geçerli olan belgelere dayandırılması zorunludur. Kayıt, denetim, kontrol ve takip açısından 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenmiş standart belge, rapor ve defterler kullanılır.

(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve ihtiyari bir şekilde ayrıca muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış olması, takvim yılına göre kayıt yapılmasını ve raporlanmasını engellemez.

(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön verilebilmesi bakımından, Federasyona ait muhasebe kayıtları, belli bir otomasyon sisteminde Genel Müdürlükte oluşturulacak bir merkezde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel Müdürlükçe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Federasyon muhasebe servislerinin bu merkezle işbirliği içinde çalışması zorunludur.

(5) Federasyon, muhasebe servislerini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi konusunda eğitmekle yükümlüdür.

Denetim

MADDE 32 – (1) Federasyonun her türlü faaliyetlerinin denetimi; Genel Kurul, Denetim Kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.

(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi yetkili kurullarınca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve denetimi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımların mevzuata ve amacına uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bulunan Federasyon Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinden tahsil edilir ve bunlar hakkında suç duyurusunda bulunulur.

Disiplin işlemleri

MADDE 33 – (1) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;

a) Federasyonların faaliyet programında yer alan müsabaka ve faaliyetlerde; kulüpler, Federasyona bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluşlar, sporcular, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine Federasyonun disiplin kurulu,

b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüğünce düzenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüpler, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluşlar, sporcular, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,

c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüğünden izin alınmak suretiyle düzenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluşlar, kulüpler, sporcular, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine, izin alınan merciin disiplin/ceza kurulu,

bakar.

(2) İl veya ilçe ceza kurulları tarafından verilen cezalara karşı, 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Genel Müdürlük Ceza Kuruluna itiraz edilebilir.

(3) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları, Federasyon disiplin kurulu ile il veya ilçe ceza kurullarınca verilecek cezalar, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulunda oluşturulacak sportif ceza kütüğüne kaydedilir.

(4) Federasyon disiplin kurulları, yasaklı madde kullanan sporcular ve antrenörleri ile ilgili soruşturmaları üç ay içerisinde tamamlayarak karara bağlamak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ödül ve sponsorluk

MADDE 34 – (1) Ödül ve sponsorluk işlemleri Kanunun Ek 3 üncü maddesi ile 13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

(2) Federasyon, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almayan sporcu, kulüp ve antrenörler için çıkaracağı talimat hükümlerine göre ödül verebilir. Ancak bu durumda verilecek ödüller Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay ile alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynaktan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden karşılanamaz.

Yayınların düzenlenmesi

MADDE 35 – (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki tüm hava sporları branşlarının müsabakalarının televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz veya benzeri araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına münhasıran Yönetim Kurulu yetkilidir.

(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen müsabakalar televizyon, radyo, internet benzeri araçlarla yayınlanamaz.

Fikri, sınai ve ticari haklar

MADDE 36 – (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran Federasyona aittir.

Kulüpler

MADDE 37 – (1) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri ve diğer spor kulüplerinin hava sporları branşlarının şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Federasyona bağlıdır. Spor kulüpleri, il müdürlüğü tarafından kayıt ve tescil edilir. Kulüpler, tescil edildikten sonra, branş tescili ve faaliyet katılım işlemleri Federasyon mevzuatına göre yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüplerin kayıt ve tescil işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler müsabakalara katılamaz ve Genel Kurul temsil edilemez.

(2) Tescil ücretleri her yıl Yönetim Kurulunca belirlenir. Kulüpler, Yönetim Kurulunun belirleyeceği tescil şart ve esaslarını yerine getireceğini taahhüt edip, tescil ücretini ödedikten sonra tescil edilir ve belgesi verilir.

Kulüplerin devri ve şirketleşme

MADDE 38 – (1) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri ve diğer spor kulüplerinin hava sporları branşlarının şubeleri, mevzuatta belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurmuş oldukları şirketlere devredilebilir. Kulüplerin şirketleşmesi halinde tescilli bulundukları yerden başka bir yere nakilleri yapılamaz.

(2) Devirlerde hava sporları branşlarının yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu konuda Ana Statüde belirlenen esaslara, talimatlara ve Yönetim Kurulunca konulacak kurallara uyulması zorunludur.

Kulüpler birliği

MADDE 39 – (1) Yönetim Kurulu kulüpler birliğinin kurulması için önderlik yapar. Kulüpler birliği hava sporu branşlarının gelişmesi için tavsiye kararları alabilir.

Alt düzenleyici işlemler

MADDE 40 – (1) Bu Ana Statüye dayanılarak hazırlanan diğer alt düzenleyici işlemler, Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır.

(2) Bu Ana Statü ile Federasyonun diğer alt düzenleyici işlemleri Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olamaz.

Yürürlük

MADDE 41 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 42 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir