Ülkemize Kruvaziyer Gemi ile Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Yolcu Başına 30 ABD Doları Destek Verilecek (Son Başvuru: 2 Nisan 2018)

11.11.2017 tarihinde yürürlüğe giren Tebliğe göre, 26 Eylül 2017 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında 750 ve daha fazla yolcu kapasitesine sahip kruvaziyer gemi ile ülkemizde kruvaziyer hizmeti veren limanlara turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına, getirdiği turist başına 30 ABD Doları destek sağlanacak. Aynı tur içerisinde Türk limanlarına birden fazla kez uğrayan kruvaziyer gemiye bir turist için sadece bir kez ödeme yapılacak.

Bu destekten yararlanmak isteyen seyahat acentaları, her ay için ayrı ayrı olmak üzere; 2 Nisan 2018 günü mesai bitimine kadar Bakanlık evrak kaydına giriş yapacak şekilde başvuruda bulunmalıdır.

Başvuruda Bakanlığa ibraz edilmesi gereken belgeler şunlardır:

 • Başvuru dilekçesi,
 • seyahat acentası ile kruvaziyer gemi şirketi arasındaki sözleşme örneği,
 • gemi sertifikası örneği,
 • geminin kruvaziyer tipi olduğunu belirten onaylı liman çıkış belgesi,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığı’na bağlı birim tarafından onaylı yolcu manifestosu,
 • acenta tarafından imzalı ve kaşeli kruvaziyer gemi tur programı,
 • beyan formu,
 • aylık hakediş çizelgesi,
 • taahhütname,
 • turizm desteği başvurusu bilgi formu,
 • temsil ve ilzama yetkili kişinin imza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti,
 • Bakanlık tarafından gerekli görülmesi halinde talep edilecek diğer bilgi ve belgeler.

Tebliğde düzenlenen diğer hususlar şu şekilde:

 • Seyahat acentası ile kruvaziyer gemi şirketi arasındaki sözleşmede herhangi bir değişiklik veya ilave yoksa, her başvuruda tekrar verilmesi gerekli değildir. Ancak yabancı dildeki belgelerin yeminli tercümanlar tarafından yapılmış tercümeleri ile ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Bakanlık tarafından yapılan incelemede başvuruda usule aykırılık saptanması halinde düzeltme için 30 günlük süre verilecek. Usulüne uygun yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.
 • Başvuru dosyasında belirtilen bilgi ve belgelerde eksiklik halinde ise Bakanlık; 30 günlük süre verecek. Eksiklik belirtilen süre dahilinde tamamlanmadığı takdirde; eksikliğin niteliğine bağlı olarak dosya işlemden kaldırılacak veya bahsi geçen eksik dosya değerlendirmeye alınmayacak.
 • Seyahat acentalarının yolcu sayılarına ilişkin beyanlarda tutarsızlık tespit edilmesi halinde, 30 günlük düzeltme süresi verilecek. Düzeltmenin yapılmaması durumunda, talep değerlendirmeye alınmayacak.
 • Bakanlık; ihtiyaç görmesi halinde, destekleme ödemelerinin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere kruvaziyer gemi şirketlerinden ve ilgili kurumlardan destekleme dönemini kapsayan seferlere ilişkin bilgileri isteyebilecek.
 • Destekleme ödemeleri, kruvaziyer turun gerçekleştirildiği ayı takip eden ayın ilk iş günü Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları listesinde yer alan döviz alış kurları esas alınarak ABD Doları karşılığı Türk Lirası cinsinden yapılacaktır.
 • Seyahat acentası, Maliye Bakanlığından ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alacağı borç durumuna gösterir belgeyi Bakanlığa ibraz edecek. Destek ödemesi yapılacak seyahat acentasının borcunun bulunduğu tespit edilirse mahsup işlemi gerçekleştirilecek.
 • Yanıltıcı bilgi ve belgeye dayalı haksız ödeme almış seyahat acentaları hakkında Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak. Haksız yere ödemeye neden olanlar ve ödemeden yararlanmak için sahte belge düzenleyenler hakkında cezai, hukuki ve idari işlemler yapılacak.

ÜLKEMİZE KRUVAZİYER GEMİ İLE TURİST GETİREN (A) GRUBU SEYAHAT ACENTALARINA DESTEK SAĞLANMASI HAKKINDA KARARIN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde, turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün korunmasını teminen, kruvaziyer gemi ile ülkemize turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki destekten en az 750 ve daha fazla yolcu kapasitesine sahip kruvaziyer gemi ile ülkemize yabancı turist getiren (A) grubu seyahat acentaları yararlanır.

(2) Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya pasaportu ile ülkeye giriş yapanlar destek kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 17/7/2017 tarihli ve 2017/10696 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ülkemize Kruvaziyer Gemi ile Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını (Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü),

b) Gemi sertifikası: Kruvaziyer geminin yolcu kapasitesini gösteren belgeyi,

c) Kruvaziyer gemi: Gezi, eğlence ve spor amacıyla önceden belirlenmiş program ve rotada seyreden, deniz turizmi ticaretinde kullanılmaya uygun konaklama, yeme, içme, eğlence, dinlenme, spor etkinlikleri üniteleri bulunan, denize elverişli olan deniz turizmi aracını,

ç) Kruvaziyer limanlar: Ülkemizde kruvaziyer gemilere hizmet veren, yerli ve yabancı ziyaretçilerin giriş ve çıkış işlemlerini yürüten limanları,

d) Kruvaziyer tur: Bu Tebliğ kapsamındaki kruvaziyer limanlarına, belirli bir programa göre kruvaziyer gemi ile gerçekleştirilen turistik nitelikteki turu,

e) Kruvaziyer tur programı: Kruvaziyer tur faaliyetini gösteren kruvaziyer geminin başlangıç, bitiş ve uğrayacağı limanları tarihleri ile birlikte gösteren programı,

f) Seyahat acentası: 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren (A) grubu işletme belgeli seyahat acentasını,

g) Yolcu manifestosu: Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığına bağlı birim tarafından düzenlenen, adı, ikinci adı, soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti, uyruğu, gemi adı, gemi türü, belge türü, belge harf seri numarası, belge numarası, belge geçerlilik tarihi, yolcu ve mürettebat olduğu bilgisi, varış zamanı, kimlik numarası gibi bilgileri içeren belgeyi,

ifade eder.

Destek verilecek dönem ve ödeme miktarı

MADDE 5 – (1) Ülkemizde kruvaziyer hizmeti veren limanlara, 26 Eylül 2017 tarihinden başlamak üzere 31 Aralık 2017 tarihine kadar 750 ve daha fazla yolcu kapasitesine sahip kruvaziyer gemi ile turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına getirdiği turist başına 30 (otuz) ABD Doları destek sağlanır.

(2) Aynı tur programı içerisinde kruvaziyer geminin Türk limanlarına birden fazla uğraması durumunda bir turist için seyahat acentasına sadece bir kez ödeme yapılır.

Başvuru süresi

MADDE 6 – (1) Seyahat acentaları; her ay için ayrı ayrı olmak üzere, 2 Nisan 2018 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlık evrak kaydına giriş yapacak şekilde başvuruda bulunmak zorundadır.

(2) Seyahat acentalarının birinci fıkrada belirtilen süre geçtikten sonra yapacakları destekleme başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

Başvuruda istenilecek belgeler

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında sağlanan destekten yararlanabilmek için aşağıda belirtilen belgelerle Bakanlığa başvuruda bulunulur:

a) Başvuru dilekçesi (Ek-1).

b) Seyahat acentası ile kruvaziyer gemi şirketi arasındaki sözleşme örneği.

c) Gemi sertifikası örneği.

ç) Geminin kruvaziyer tipi olduğunu belirten onaylı liman çıkış belgesi.

d) Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığına bağlı birim tarafından onaylı yolcu manifestosu.

e) Acenta tarafından imzalı ve kaşeli kruvaziyer gemi tur programı.

f) Beyan formu (Ek-2).

g) Aylık hakediş çizelgesi (Ek-3).

ğ) Taahhütname (Ek-4).

h) Turizm desteği başvurusu bilgi formu (Ek-5).

ı) Temsil ve ilzama yetkili kişinin imza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti.

i) Bakanlık tarafından gerekli görülmesi halinde talep edilecek diğer bilgi ve belgeler.

(2) Birinci fıkranın (b) bendindeki belgelerde değişiklik veya ilave olmaması halinde her başvuruda ayrıca istenmez.

(3) Kruvaziyer gemi başvuruları Bakanlığa her ay için ayrı ayrı yapılır.

(4) Bakanlığa verilecek belgelerin yabancı dilde olması durumunda, tercümeleri yeminli tercümanlar tarafından yapıldıktan sonra Bakanlığa verilir.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 8 – (1) 6 ncı maddede belirtilen süreler içerisinde seyahat acentaları tarafından destekleme ödemesinden yararlanmak amacıyla oluşturulan başvuru dosyası Bakanlığa teslim edilir.

(2) Bakanlık tarafından yapılan incelemede, başvurunun usulüne uygun yapılmadığının tespit edilmesi halinde ilgili dosya gerekli düzeltmenin 30 gün içerisinde yapılması amacıyla gerekçeleri belirtilerek seyahat acentasına iade edilir. Belirtilen süre içerisinde usulüne uygun yapılmayan başvuru değerlendirmeye alınmaz.

(3) Başvuru dosyasında, bu Tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerden eksiklik tespit edilmesi halinde Bakanlık, eksikliğin 30 gün içerisinde tamamlanması amacıyla seyahat acentasına yazılı bildirimde bulunur. Belirtilen süre içerisinde tamamlanmayan eksiklik, başvuru dosyasının değerlendirilmesinde dikkate alınmaz veya eksikliğin niteliğine göre dosya işlemden kaldırılarak seyahat acentasına iade edilir.

(4) Bakanlık incelemesi sonucunda, seyahat acentalarının yolcu sayılarına ilişkin beyanlarında tutarsızlık tespit edilmesi halinde, o kruvaziyer gemiye ilişkin beyanda bulunan seyahat acentalarına bu durumun düzeltilmesi için yazılı bildirimde bulunur. Söz konusu tutarsızlığa ilişkin düzeltmenin 30 gün içerisinde tamamlanmaması veya tutarsızlığın devam etmesi halinde o kruvaziyer gemiye ait talep değerlendirmeye alınmaz.

(5) Destek başvuruları, başvuru süresinin bitiminden itibaren değerlendirilir.

(6) Bakanlık ihtiyaç görmesi halinde, destekleme ödemelerinin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere kruvaziyer gemi şirketlerinden ve ilgili kurumlardan destekleme dönemini kapsayan seferlere ilişkin bilgileri isteyebilir.

Ödemelere ilişkin usul ve esaslar

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında sağlanacak desteğe ilişkin ödemeler Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır.

(2) Destekleme ödemeleri, kruvaziyer turun gerçekleştirildiği ayı takip eden ayın ilk iş günü Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları listesinde yer alan döviz alış kurları esas alınarak ABD Doları karşılığı Türk Lirası cinsinden yapılır.

(3) Seyahat acentası, başvuru dosyasının incelenmesini müteakiben Maliye Bakanlığından ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak borcu bulunup bulunmadığına ya da borç yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgeyi Bakanlığa ibraz eder.

(4) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerinden ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan yazılardan, destek ödemesi yapılacak seyahat acentasının borcunun bulunduğunun tespit edilmesi halinde Bakanlık tarafından mahsup işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Ödenecek hakediş tutarının, borçların tamamını karşılaması halinde, her iki kuruma ilgili tutar gönderilir. Bakiye varsa başvuru sahibi seyahat acentasına ödeme yapılır. Destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı başvuru sahibi seyahat acentasına gönderilir.

b) Ödenecek hakediş tutarının borçların tamamını karşılamaması halinde, borç durumunu gösterir belgelerde yer alan tutarların hakedişe orantılanması suretiyle her iki kuruma dağıtım yapılarak gönderilir. Destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı başvuru sahibi seyahat acentasına gönderilir.

c) Mahsup işlemi gerçekleşmeden önce her iki kurumdan birisi tarafından haciz konulmuşsa, haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Haczedilen tutarın ilgili kuruma gönderilmesinden önce diğer kurum tarafından da haciz konulması halinde, ilk haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Bakiye varsa koyduğu hacze istinaden diğer kuruma gönderilir. Destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı başvuru sahibi seyahat acentasına gönderilir.

(5) Desteklere ilişkin yapılacak ödemeler, desteklenen seyahat acenta sayısı,  kruvaziyer gemi ve turist sayısıyla ilgili bilgileri içeren gerçekleşme raporu Maliye Bakanlığına bildirilir.

Denetim ve haksız ödemelerin geri alınması

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde, geri alma işlemi için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

(2) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, haksız yere yararlandığı tespit edilen seyahat acentaları ile idari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen seyahat acentalarının işlemleri resen durdurulur ve destekten yararlandırılmaz. Ayrıca bu seyahat acentaları hakkında ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

(3) Bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin işlem tesis eden birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolü ile kendi hazırladıkları veya onayladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(4) Bakanlık, destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya, desteklenecek seyahat acentalarına ilişkin kriterleri belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları haklı ve mücbir sebep halleri de gözetmek suretiyle inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir