Ölüme bağlı tasarrufun iptali için hangi hallerde ve ne zaman dava açılabilir? Kimlerin ölüme bağlı tasarrufun iptali için dava açma hakkı vardır?

Ölüme bağlı tasarrufun iptali için hangi hallerde dava açılabilir?

Ölüme bağlı tasarruflar, vasiyet ile miras sözleşmesidir.

Aşağıdaki sebeplerle ölüme bağlı bir tasarrufun yani vasiyetin veya miras sözleşmesinin iptali için dava açılabilir:

 1. Tasarruf mirasbırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir sırada yapılmışsa,
 2. Tasarruf yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda yapılmışsa,
 3. Tasarrufun içeriği, bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka veya ahlâka aykırı ise,
 4. Tasarruf kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmışsa.

Kimlerin ölüme bağlı tasarrufun iptali için dava açma hakkı vardır?

 • İptal davası, tasarrufun iptal edilmesinde menfaati bulunan mirasçı veya vasiyet alacaklısı tarafından açılabilir.
 • Dava, ölüme bağlı tasarrufun tamamının veya bir kısmının iptaline ilişkin olabilir.
 • İptal davası, ölüme bağlı tasarrufla kendilerine, eşlerine veya hısımlarına kazandırma yapılanların tasarrufun düzenlenmesine katılmalarının yol açtığı sakatlığa dayandığı takdirde tasarrufun tamamı değil, yalnız bu kazandırmalar iptal edilir.

Ölüme bağlı tasarrufların iptali için ne kadar süre içinde dava açılmalıdır?

Ölüme bağlı tasarrufların iptali için hak düşürücü süre: İptal davası açma hakkı,

 • davacının tasarrufu, iptal sebebini ve kendisinin hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve
 • her hâlde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın geçmesi tarihinin üzerinden,
  • iyiniyetli davalılara karşı on yıl,
  • iyiniyetli olmayan davalılara karşı yirmi yıl geçmekle düşer.

Hükümsüzlük, def”i yoluyla her zaman ileri sürülebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir