Ateşkan Avukatlık Bürosu, ticari işletmeler ve şirketlerin her türlü hukuki sorunları için sözleşmeli avukatlık hizmeti vermektedir.

Ticari işletmeler ve şirketler, vergi hukuku ve iş hukuku mevzuatından doğan yükümlülükler, şirketlerin kurulması, bölünmesi, birleşmesi, genel kurul toplantılarının yapılması, zorunlu ve ihtiyarı organlarının oluşturulması, sözleşmelerin düzenlenmesi, alacaklarının tahsili gibi pek çok farklı alanda hukuki danışmanlığa ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle ticari işletmeler ile şirketlerin sözleşmeli avukatlık hizmeti almalarında büyük yarar vardır. Bu sayede hukuki uyuşmazlıklar doğmadan veya henüz çok fazla kayba neden olmadan çözülebilecektir.

2018 yılı için sözleşmeli avukatlık hizmeti, anonim şirketler için aylık 1815,00 TL+KDV, yapı kooperatifleri için 1210,00 TL+KDV‘dir.  Takip edilen dava, icra takibi ve diğer işlerde Avukatlık Asgari Ücret Tarife’sine göre hesaplanacak avukatlık ücreti, yıllık tutarın üzerinde olduğu takdirde, aradaki fark ayrıca alınır. 

Zorunlu Sözleşmeli Avukatlık 

Tüm ticari işletmeler ve şirketlerin ihtiyaç duydukları her anda hukuki danışmanlık almayı lüks olarak görmemesi gerekir. Bu belli koşulları sağlayan anonim şirketler ve yapı kooperatifleri için kanunda düzenlenen bir zorunluluktur. Avukatlık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereği, esas sermayesi 250.000 TL veya daha fazla olan anonim şirketler ve üye sayısı 100 veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli avukat bulundurmak zorundadır.

Hukuk müşavirliği veya şirketin avukatlığını yapan avukatlar ile Avukatlık Kanunu’ nun 35. Maddesine uygun olarak bulundurulan sözleşmeli avukat aynı değildir. Buna dikkat etmeyen şirketler ve kooperatifler yüklü miktarda idari cezalarla karşı karşıya kalmaktadır.

Kanun gereği sözleşmeli avukat bulundurmak zorunda olan anonim şirketler ve kooperatifler bu yükümlülüklerini yerine getirmedikleri zaman Cumhuriyet Savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verilir.

Cumhuriyet Savcısı tarafından kesilen bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili sulh ceza hakimliğine itiraz edilebilir. Sulh ceza hakimliğinin itiraz üzerine verdiği karar kesindir. Bu ceza şirketin tüzel kişiliğine verilse de, paydaşlar kanundan doğan bu yükümlülüğü ihlal ettikleri için verdikleri zarardan dolayı yönetim kurulu üyelerinden tazminat talep edebilirler.

2018 yılı için brüt asgari ücret 2029,50 TL olduğu için bu yükümlülüğü ihlal eden anonim şirket ve yapı kooperatiflerine her ay için 4059,00 TL, yıllık 48.708,00 TL idari para cezası kesilecektir. Oysa Türkiye Barolar Birliği’nin yayınladığı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre Avukatlık Kanunu 35. madde uyarınca bulundurulması zorunlu sözleşmeli avukatlar için aylık taban ücret, yapı kooperatiflerinde 1215,00 TL, anonim şirketlerde 1815,00 TL olarak belirlenmiştir. Takip edilen işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti, yıllık tutarın üzerinde olursa, aradaki farkın ayrıca alınması hükme bağlanmıştır.

Görüldüğü üzere, sözleşmeli avukat ücretinden kaçınmak anonim şirketleri iki katından, yapı kooperatiflerini üç katından daha fazla bir idari para cezası ile karşı karşıya bırakacaktır. Anonim şirketler sözleşmeli avukata ödeyecekleri ücretin 2,24 katı, yapı kooperatifleri ise 3,35 katı idari para cezası ödemek zorunda kalacaktır.

Üye sayısı 100’den az olan yapı kooperatiflerinin ve esas sermayesi 250.000 TL’den az olan anonim şirketler ile diğer ticaret şirketlerinin sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır.