696 sayılı KHK ile hangi Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapıldı?

24 Aralık 2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 696 sayılı OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ile 49 Kanun ve 7 Kanun Hükmünde Kararname’de değişiklik yapıldı; 3 Kanunun bazı maddeleri yürürlükten kaldırıldı.

135 maddeden oluşan 696 sayılı KHK’nın

 • 17 nci, 18 inci, 83 üncü, 84 üncü, 106 ncı, 112 nci ve 113 üncü maddeleri, 73 üncü maddesiyle 4634 sayılı Kanuna eklenen geçici 10 uncu maddenin son fıkrası, 126 ncı maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 20 nci ve ek 21 inci maddeler ile 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddenin onbeşinci fıkrası hariç diğer fıkraları 2/1/2018 tarihinde,
 • Diğer hükümleri yayımı (24/12/2017) tarihinde yürürlüğe girdi.

696 sayılı KHK ile yapılan değişiklikleri daha sonraki yazılarımızda detaylı olarak inceleyeceğiz. Aşağıda 696 sayılı KHK ile değiştirilen 49 Kanun ve 7 KHK ile bu KHK tarafından bazı maddeleri iptal edilen 3 kanunun listesini bulabilirsiniz.

696 sayılı KHK ile değişiklik yapılan 49 Kanun:

 1. 1-2. maddeleriyle 1111 sayılı Askerlik Kanunu,
 2. 3. maddesiyle 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun,
 3. 4-5. maddeleriyle 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun,
 4. 6-12. maddeleriyle 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu,
 5. 13. maddesiyle 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun,
 6. 14-16. maddeleriyle 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun,
 7. 17-18. maddeleriyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 8. 19-25. maddeleriyle 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu,
 9. 26-31. maddeleriyle 1325 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanun
 10. 32-37. maddeleriyle 2575 sayılı Danıştay Kanunu,
 11. 38-40. maddeleriyle 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu,
 12. 41. maddesiyle 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu,
 13. 42-46. maddeleriyle 2797 sayılı Yargıtay Kanunu,
 14. 47. maddesiyle 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu,
 15. 48-49. maddeleriyle 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu,
 16. 50. maddesiyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,
 17. 51-52. maddeleriyle 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu,
 18. 53. maddesiyle 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun,
 19. 54. maddesiyle 3160 sayılı Emniyet Teşkilâtı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat Kanunu,
 20. 55-62. maddeleriyle 3238 sayılı Savunma Sanayii Müsteşarlığının Kurulması ve 11 Temmuz 1939 Tarih ve 3670 Sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanunu,n İki Maddesi ile 25 Ekim 1984 Tarih ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 21. 63. maddesiyle 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu,
 22. 64-66. maddeleriyle 3388 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu,
 23. 67-68. maddeleriyle 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu,
 24. 69-74. maddeleriyle 4634 sayılı Şeker Kanunu,
 25. 75. maddesiyle 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun
 26. 76-82. maddeleriyle 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
 27. 83-85. maddeleriyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
 28. 86-87. maddeleriyle 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
 29. 88. maddesiyle 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu,
 30. 89. maddesiyle 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun,
 31. 90. maddesiyle 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
 32. 91. maddesiyle 5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun,
 33. 92. maddesiyle 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun,
 34. 93-100. maddeleriyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,
 35. 101-103. sayılı maddeleriyle 5275 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun,
 36. 104. maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
 37. 105. maddesiyle sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,
 38. 106. maddesiyle 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
 39. 107. maddesiyle 5668 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Besleme Kanunu,
 40. 108 ve 109. maddeleriyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 41. 110. maddesiyle 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu,
 42. 111. maddesiyle 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun,
 43. 112-113. maddeleriyle 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu,
 44. 114-116. maddeleriyle 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu,
 45. 117-119. maddeleriyle 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu,
 46. 120. maddesiyle 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
 47. 121. maddesiyle 6755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun,
 48. 122. maddesiyle 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun,
 49. 123-124. maddeleriyle 10/11/2016 tarihli ve 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun

696 sayılı KHK ile değişiklik yapılan 7 KHK:

 1. 125. maddesiyle 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 2. 126-127. maddeleriyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
 3. 128. maddesiyle sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 4. 129. maddesiyle 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 5. 130-131. maddeleriyle 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 6. 132-133. maddeleriyle 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname,
 7. 134. maddesiyle 694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

696 sayılı KHK ile bazı maddeleri yürürlükten kaldırılan 3 Kanun:

135. maddesiyle

 1. 4456 sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanun,
 2. 4604 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve
 3. 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun

bazı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir