İdarî para cezası nedir? İdarî para cezası ödenmezse ne gibi yaptırımlar uygulanır? İdarî  para cezalarına nasıl itiraz edilebilir?

İdarî para cezası, kabahat niteliğindeki fiiller için bakanlıklar, belediyeler, kaymakamlıklar, emniyet müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi idarenin içinde yer alan kurumlar tarafından verilir. İdarî para cezalarına örnek olarak Trafik cezaları, imar para cezaları, Kabahatler Kanunu’nda sayılan fiiller için verilen para cezaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kesilen para cezaları sayılabilir.

İdarî para cezalarını indirimli olarak veya taksitle ödeme olanağı:

İdarî para cezalarının tamamı 15 gün içinde ödendiği takdirde %25 indirim yapılır. İlk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla bir yıl içinde dört eşit taksitte ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamanında ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde kalan kısmın tamamı tahsil edilir.

İdarî para cezalarının iptali için kanun yolları:

İdarî para cezalarının iptali için kanun yoluna başvurmak mümkündür, para cezasının peşin ödenmesi kanun yoluna başvurmaya engel değildir.

İdarî para cezası kişinin yüzüne karşı verilebileceği gibi tebligat yoluyla da verilebilir. İdarî yaptırım kararının ilgili gerçek kişinin huzurunda verilmesi halinde tutanakta bu husus açıkça belirtilir. Bu karara karşı başvurabileceği kanun yolu, mercii ve süresi bildirildikten sonra kişinin karar tutanağını imzalaması istenir.

Tüzel kişi hakkında verilen idarî yaptırım kararları her halde ilgili tüzel kişiye tebliğ edilir.

İdarî yaptırım kararlarına karşı, kararın yazılı tebliği veya yüze karşı açıklanması (tefhimi) tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde sulh ceza hakimliklerine başvurulabilir.

İdarî para cezası ile birlikte ayrıca bir yaptırım kararı verilmişse, iptal için idare mahkemesine başvurulmalıdır.

15 gün içinde iptal başvurusu yapılmazsa idarî yaptırım kararı kesinleşir.

Yoklama kaçağı ve bakaya cezaları da idari para cezası niteliğinde olup bu cezalar valilik bünyesindeki il veya kaymakamlık bünyesindeki ilçe idare kurulları tarafından verilir. Bu kurulların verdiği idarî  para cezası kararlarına karşı, tebliğden itibaren 15 gün içinde kararı veren idarenin bulunduğu yerin yetkili sulh ceza hakimliğine itiraz edilebilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verdiği idarî  para cezalarına karşı dava açmadan önce idari itiraz yollarının kullanılması gerekir. Para cezası verilen kişi veya kurum 15 gün içinde bizzat veya iadeli taahhütlü mektupla SGK bünyesindeki İdari Para Cezasına İtiraz Komisyonlarına itiraz başvurusu yapmalıdır.  Komisyon, itirazı reddederse, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde cezanın iptali için idare mahkemesinde dava açılmalıdır.

Kesinleşen idarî para cezaları ödenmezse ne olur?

İdarî para cezası, kabahat niteliğindeki fiiller için verilen bir yaptırım olup, ödenmediği takdirde adlî para cezaları gibi hapis cezasına çevrilmez ve adli sicil kaydına işlenmez.

İdarî para cezasının belirtilen süreler içerisinde ödenmemesi halinde 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Kararın kesinleşmesiyle birlikte de ilgili kurum icra müdürlükleri aracılığıyla icra ve haciz işlemlerine başlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir